Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to the passage and decide if the statements are true (T) or  false (F). 

Question 1.  Large and powerful sea waves that grow in size when they reach the shore are called tsunamis.

Đúng
Sai

Question 2.  The movement of ocean water is caused only by earthquakes and landslides.

Đúng
Sai

Question 3.  A small number of tsunamis are caused by earthquakes.  

Đúng
Sai

Question 4.  Earthquakes create big gaps on the ocean floor.

Đúng
Sai

Question 5. A tsunami is born when water moves to fill these big gaps.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to the passage and decide if the statements are true (T) or  false (F). 

Question 1.  Large and powerful sea waves that grow in size when they reach the shore are called tsunamis.

Đúng
Sai

Question 2.  The movement of ocean water is caused only by earthquakes and landslides.

Đúng
Sai

Question 3.  A small number of tsunamis are caused by earthquakes.  

Đúng
Sai

Question 4.  Earthquakes create big gaps on the ocean floor.

Đúng
Sai

Question 5. A tsunami is born when water moves to fill these big gaps.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.  Large and powerful sea waves that grow in size when they reach the shore are called tsunamis.

Đúng
Sai

Question 2.  The movement of ocean water is caused only by earthquakes and landslides.

Đúng
Sai

Question 3.  A small number of tsunamis are caused by earthquakes.  

Đúng
Sai

Question 4.  Earthquakes create big gaps on the ocean floor.

Đúng
Sai

Question 5. A tsunami is born when water moves to fill these big gaps.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Đọc và nắm bắt nội dung của từng câu

- Chú ý đến một số từ ngữ quan trọng

- Thông tin trong bài nghe sẽ trả lời lần lượt cho từng câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Question 1.  Large and powerful sea waves that grow in size when they reach the shore are  called tsunamis.

Giải thích: Sóng biển lớn và mạnh mẽ phát triển kích thước khi chúng vào bờ được gọi là sóng thần.

Thông tin: Tsunamis are large and powerful ocean waves that grow in size as they reach the shore.

Tạm dịch: Sóng thần là sóng biển lớn và mạnh mẽ phát triển kích thước khi chúng đến bờ.

Đáp án: T

Question 2.  The movement of ocean water is caused only by earthquakes and landslides.

Giải thích: Sự di chuyển của nước biển chỉ được gây ra bởi động đất và lở đất.

Thông tin: A number of events may cause this kind of movement including earthquakes, landslides, volcanic eruptions, glaciers breaking off and event meteorites.

Tạm dịch: Một số sự kiện có thể gây ra loại chuyển động này bao gồm động đất, lở đất, phun trào núi lửa, sông băng vỡ ra và thiên thạch.

Đáp án: F

Question 3.  A small number of tsunamis are caused by earthquakes.

Giải thích: Một số lượng nhỏ sóng thần được gây ra bởi trận động đất.

Thông tin: Most tsunamis are caused by earthquakes.

Tạm dịch: Hầu hết các cơn sóng thần là do động đất.

Đáp án: F

 

Question 4.  Earthquakes create big gaps on the ocean floor.

Giải thích: Động đất tạo ra những khoảng trống lớn trên đáy đại dương.

Thông tin: An earthquake occurs when a large area of the Earth’s crust suddenly moves. When this happens underwater, big gaps may appear on the ocean floor.

Tạm dịch: Một trận động đất xảy ra khi một khu vực rộng lớn của lớp vỏ Trái đất đột nhiên di chuyển. Khi điều này xảy ra dưới nước, những khoảng trống lớn có thể xuất hiện dưới đáy đại dương.

Đáp án: T

 

Question 5. A tsunami is born when water moves to fill these big gaps.  

Giải thích:  Một cơn sóng thần được sinh ra khi nước di chuyển để lấp đầy những khoảng trống lớn này.

Thông tin: When water moves in to fill this gap, a tsunami is born.

Tạm dịch: Khi nước di chuyển vào để lấp đầy khoảng trống này, một cơn sóng thần được sinh ra.

Đáp án: T

Tsunamis are large and powerful ocean waves that grow in size as they reach the shore. They can cause major damage as they rush inland flooding cities and destroying homes.

Tsunamis are caused by a large displacement of water. Think of when you are sitting in the bathtub and you move forward in the tub. This can cause a relatively large wave. The same thing happens in the ocean when a large amount of water is suddenly moved. A number of events may cause this kind of movement including earthquakes, landslides, volcanic eruptions, glaciers breaking off and event meteorites.

Most tsunamis are caused by earthquakes. An earthquake occurs when a large area of the Earth’s crust suddenly moves. When this happens underwater, big gaps may appear on the ocean floor. When water moves in to fill this gap, a tsunami is born.

Dịch Script:

Sóng thần là sóng biển lớn và mạnh mẽ phát triển kích thước khi chúng đến bờ. Chúng có thể gây ra thiệt hại lớn khi chúng ập vào đất liền gây ngập lụt các thành phố và phá hủy nhà cửa.

Sóng thần được gây ra bởi một lượng lớn nước. Hãy nghĩ về khi bạn đang ngồi trong bồn tắm và bạn tiến về phía trước trong bồn tắm. Điều này có thể gây ra một làn sóng tương đối lớn. Điều tương tự cũng xảy ra trong đại dương khi một lượng lớn nước đột nhiên bị di chuyển. Một số sự kiện có thể gây ra loại chuyển động này bao gồm động đất, lở đất, phun trào núi lửa, sông băng vỡ ra và thiên thạch.

Hầu hết các cơn sóng thần là do động đất. Một trận động đất xảy ra khi một khu vực rộng lớn của lớp vỏ Trái đất đột nhiên di chuyển. Khi điều này xảy ra dưới nước, những khoảng trống lớn có thể xuất hiện dưới đáy đại dương. Khi nước di chuyển vào để lấp đầy khoảng trống này, một cơn sóng thần được sinh ra.

close