Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

What _____ at that time yesterday?

 • A

  were you doing

 • B

  are you doing

 • C

  did you do

 • D

  were you do

Câu 2 :

Choose the best answer.

When the cock ______ food in the garden, he saw a big jewelry box.

 • A

  was found  

 • B

  finds  

 • C

  found

 • D

  was finding

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verb in brackets in the correct form.

At this time last year, I (attend)

an English course.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verb in brackets in the correct form.

When the wolf (attack)

the baby, the faithful dog ran into the wolf and fought with him.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

What _____ at that time yesterday?

 • A

  were you doing

 • B

  are you doing

 • C

  did you do

 • D

  were you do

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc hỏi: Wh-q + were/was + S + V-ing?

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm tiếp diễn trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ tiếp diễn

=> What were you doing at that time yesterday?

Tạm dịch: Bạn đã làm gì vào thời điểm đó ngày hôm qua?

Câu 2 :

Choose the best answer.

When the cock ______ food in the garden, he saw a big jewelry box.

 • A

  was found  

 • B

  finds  

 • C

  found

 • D

  was finding

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn

=> When the cock was finding food in the garden, he saw a big jewelry box.

Tạm dịch: Khi con gà trống đang tìm thức ăn trong vườn, nó thấy một hộp trang sức lớn.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verb in brackets in the correct form.

At this time last year, I (attend)

an English course.

Đáp án

At this time last year, I (attend)

an English course.

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn nên ta dùng thì quá khứ tiếp diễn

attend => was attending

=> At this time last year, I was attending an English course.

Tạm dịch: Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đang tham gia một khóa học tiếng Anh.

Đáp án: was attending

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verb in brackets in the correct form.

When the wolf (attack)

the baby, the faithful dog ran into the wolf and fought with him.

Đáp án

When the wolf (attack)

the baby, the faithful dog ran into the wolf and fought with him.

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn

attack => was attacking

=> When the wolf was attacking the baby, the faithful dog ran into the wolf and fought with him.

Tạm dịch: Khi con sói tấn công đứa bé, con chó trung thành đã chạy vào con sói và chiến đấu với anh ta.

Đáp án: was attacking

close