Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

He goes cutting wood in the forests once a month.

wood in the forests?

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

The Hani people live in Lai Chau and Lao Cai.

?

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Pao spent three months making this musical instrument.

making this musical instrument?

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Ethnic people often hold festivals in spring.

ethnic people often

?

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Life in the mountainous areas is quite difficult because of the extreme weather.

quite difficult?

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Would you mind carrying my basket for me, please?

Could

?

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

What is the price of a dish of five-coloured sticky rice?

How much

?

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

How long have you been an ethnologist?

When

?  (start)

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Why do some ethnic peoples build the communal house?

What

?

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Who do these beautiful pictures belong to?

Whose

?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

He goes cutting wood in the forests once a month.

wood in the forests?

Đáp án

wood in the forests?

Phương pháp giải :

Cụm từ once a month (mỗi tháng một lần) => câu hỏi về tần suất của một hoạt động

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Anh ta đi chặt gỗ trong rừng mỗi tháng một lần.

Cụm từ once a month (mỗi tháng một lần) => câu hỏi về tần suất của một hoạt động => Sử dụng câu hỏi bắt đầu với How often

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Đáp án:  How often does he go cutting wood in the forests?

Tạm dịch: Anh ấy có thường xuyên đi chặt gỗ trong rừng không?

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

The Hani people live in Lai Chau and Lao Cai.

?

Đáp án

?

Phương pháp giải :

Cần đặt câu hỏi về nơi chốn, địa điểm người Hà Nhì sinh sống => Dùng where (Động từ ở thì hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Người Hà Nhì sống ở Lai Châu và Lào Cai.

Cần đặt câu hỏi về nơi chốn, địa điểm người Hà Nhì sinh sống => Đặt câu hỏi với Where

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Đáp án:  Where do the Hani people live?

Tạm dịch: Người Hà Nhì sống ở đâu?

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Pao spent three months making this musical instrument.

making this musical instrument?

Đáp án

making this musical instrument?

Phương pháp giải :

Cần đặt câu hỏi về khoảng thời gian => How long (bao lâu)

- Chú ý động từ spent đang ở dạng quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Pao đã dành ba tháng để làm nhạc cụ này.

Cần đặt câu hỏi về thời gian Pao dành ra => Đặt câu hỏi với How long

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì quá đơn

Đáp án: How long did Pao spend making this musical instrument?

Tạm dịch: Pao đã mất bao lâu để làm nhạc cụ này?

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Ethnic people often hold festivals in spring.

ethnic people often

?

Đáp án

ethnic people often

?

Phương pháp giải :

Cần đặt câu hỏi về thời gian tổ chức lễ hội => dùng when

- Sử dụng thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Người dân tộc thường tổ chức lễ hội vào mùa xuân.

Cần đặt câu hỏi về thời gian tổ chức lễ hội => dùng when

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Đáp án:  When do ethnic people often hold festivals?

Tạm dịch: Khi nào người dân tộc thường tổ chức lễ hội?

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the questions for the underlined parts of the following sentences

* Chú ý những từ cần viết hoa  

Life in the mountainous areas is quite difficult because of the extreme weather.

quite difficult?

Đáp án

quite difficult?

Phương pháp giải :

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Cần đặt câu hỏi về lí do cuộc sống ở vùng núi khá khó khăn

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Cuộc sống ở vùng núi khá khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt.

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Cần đặt câu hỏi về lí do cuộc sống ở vùng núi khá khó khăn => dùng “why”

Đáp án: Why is life in the mountainous areas quite difficult?

Tạm dịch: Tại sao cuộc sống ở miền núi khá khó khăn?

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Would you mind carrying my basket for me, please?

Could

?

Đáp án

Could

?

Phương pháp giải :

Cụm từ: Would you mind+V_ing (bạn có phiền làm gì)

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Bạn có phiền cầm giúp tôi cái túi không?

Cụm từ: Would you mind+V_ing (bạn có phiền làm gì)

Cấu trúc nhờ ai giúp: Could you + V?

Đáp án:  Could you carry my basket for me, please?

Tạm dịch: Bạn có thể giúp tôi cầm túi không?

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

What is the price of a dish of five-coloured sticky rice?

How much

?

Đáp án

How much

?

Phương pháp giải :

Cấu trúc: What is the price of st = How much does st cost (cách hỏi giá tiền)

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc:

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Cấu trúc: What is the price of st = How much does st cost (cách hỏi giá tiền)

Đáp án:  How much does a dish of five-coloured sticky rice cost?

Tạm dịch: Một đĩa xôi năm màu giá bao nhiêu?

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

How long have you been an ethnologist?

When

?  (start)

Đáp án

When

?  (start)

Phương pháp giải :

- Để ý thì của câu => quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Bạn làm nhà dân tộc học bao lâu rồi?

Cần đặt câu hỏi về thời gian bạn bắt đầu làm nhà dân tộc học => When

Đáp án: When did you start to be an ethnologist?

Tạm dịch: Bạn bắt đầu làm nhà dân tộc học khi nào?

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Why do some ethnic peoples build the communal house?

What

?

Đáp án

What

?

Phương pháp giải :

Cấu trúc hỏi What … for ? = Why …?

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Tại sao một số dân tộc xây dựng nhà chung?

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Cấu trúc hỏi What … for ? = Why …?

Đáp án:  What do some ethnic peoples build the communal house for?

Tạm dịch: Một số dân tộc xây dựng nhà chung để làm gì?

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Who do these beautiful pictures belong to?

Whose

?

Đáp án

Whose

?

Phương pháp giải :

Cấu trúc Who do + N+belong to (thuộc về) = Whose + N + are + S

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Những hình ảnh đẹp này thuộc về ai?

Thì của câu hỏi cùng thì với câu trả lời => dùng thì hiện tại đơn

Cấu trúc Who do + N+belong to (thuộc về) = Whose + N + are + S

Đáp án: Whose beautiful pictures are these?

Tạm dịch: Những bức ảnh đẹp này là của ai?

close