Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hurricane

 • B

  typhoon

 • C

  earthquake

 • D

  mudslide

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

hurricane /ˈhʌrɪkən/

typhoon /taɪˈfuːn/

earthquake /ˈɜːθkweɪk/

mudslide /ˈmʌdslaɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  rescue 

 • B

  supply

 • C

  provide

 • D

  evacuate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

rescue /ˈreskjuː/

supply /səˈplaɪ/

provide /prəˈvaɪd/

evacuate /ɪˈvækjueɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  tsunami

 • C

  volcano

 • D

  eruption

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

national /ˈnæʃnəl/

tsunami /tsuːˈnɑːmi/

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/

eruption /ɪˈrʌpʃn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  geology

 • B

  astrology

 • C

  nationalize

 • D

  autography

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

geology /dʒiˈɒlədʒi/

astrology /əˈstrɒlədʒi/

nationalize /ˈnæʃnəlaɪz/

autography /ɔːˈtɒɡrəfɪ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  volcanic

 • B

  natural

 • C

  tropical

 • D

  serious

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

volcanic /vɒlˈkænɪk/

natural /ˈnætʃrəl/

tropical /ˈtrɒpɪkl/

serious /ˈsɪəriəs/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  biology 

 • B

  pollution

 • C

  philosophy

 • D

  demonstration

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

biology /baɪˈɒlədʒi/

pollution /pəˈluːʃn/

philosophy /fəˈlɒsəfi/

demonstration /ˌdemənˈstreɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  technology 

 • B

  zoology

 • C

  radiography

 • D

  geography

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có kết thúc “-logy” và “-graphy”

Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/

zoology /zuˈɒlədʒi/

radiography /ˌreɪdiˈɒɡrəfi/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  territory

 • B

  photography

 • C

  temporary

 • D

  television

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có kết thúc “-logy” và “-graphy”

Lời giải chi tiết :

territory /ˈter.ɪ.tər.i/

photography /fəˈtɒɡrəfi/

temporary /ˈtemprəri/

television /ˈtelɪvɪʒn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  technology 

 • B

  geography

 • C

  biology

 • D

  bibliography

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có kết thúc “-logy” và “-graphy”

Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

biology /baɪˈɒlədʒi/

bibliography /ˌbɪbliˈɒɡrəfi/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  zoology

 • B

  psychological

 • C

  psychology

 • D

  biography

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm của từ có kết thúc “-logy” và “-graphy”

Lời giải chi tiết :

zoology /zuˈɒlədʒi/

psychological /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/

psychology /saɪˈkɒlədʒi/

biography /baɪˈɒɡrəfi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

close