Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hurricane

 • B

  typhoon

 • C

  earthquake

 • D

  mudslide

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  biology 

 • B

  pollution

 • C

  philosophy

 • D

  demonstration

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hurricane

 • B

  typhoon

 • C

  earthquake

 • D

  mudslide

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

hurricane /ˈhʌrɪkən/

typhoon /taɪˈfuːn/

earthquake /ˈɜːθkweɪk/

mudslide /ˈmʌdslaɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  biology 

 • B

  pollution

 • C

  philosophy

 • D

  demonstration

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

biology /baɪˈɒlədʒi/

pollution /pəˈluːʃn/

philosophy /fəˈlɒsəfi/

demonstration /ˌdemənˈstreɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

close