Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Listen and choose the correct answer.

Câu 1.1

What is her favourite kind of music?

 • A.

  folk music

 • B.

  pop

 • C.

  classical

 • D.

  all kinds but classical is favourite

Câu 1.2

What does she do in her free time?

 • A.

  reading

 • B.

  travelling and reading

 • C.

  designing

 • D.

  listening to music

Câu 1.3

Where does she work?

 • A.

  Paris

 • B.

  China

 • C.

  Japan

 • D.

  France

Câu 1.4

Where does she live?

 • A.

  Paris

 • B.

  Toronto

 • C.

  Canada

 • D.

  France

Câu 1.5

Where is Stella from?

 • A.

  Canada

 • B.

  France

 • C.

  Toronto

 • D.

  Paris

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T or F. 

Question 1. The world’s ocean is so big that is doesn’t need to care for the level of population.

Đúng
Sai

Question 2.  People are destroying the Earth’s natural resources.

Đúng
Sai

Question 3.  The population is increasing rapidly.

Đúng
Sai

Question 4.  Few species of animals are in danger of extinction.

Đúng
Sai

Question 5.  The environment of human kind is being changed in a better way.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Listen and choose the correct answer.

Câu 1.1

What is her favourite kind of music?

 • A.

  folk music

 • B.

  pop

 • C.

  classical

 • D.

  all kinds but classical is favourite

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Host: Interesting. And what's your favourite kind of music?

Stella: I like all kinds of music, really, But, uh, well, I would say ___ music is my favourite.

Lời giải chi tiết :

Thể loại nhạc yêu thích của cô ấy là gì?

A.nhạc dân gian

B.pop

C.cổ điển

D.tất cả các loại nhưng yêu thích nhất cổ điển

Thông tin: Host: Interesting. And what's your favourite kind of music?

Stella: I like all kinds of music, really, But, uh, well, I would say classical music is my favourite.

Tạm dịch: Phát thanh viên: Thật thú vị. Và thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

Stella: Tôi thích tất cả các thể loại âm nhạc, thực sự, nhưng, ừm, tôi muốn nói rằng nhạc cổ điển là sở thích của tôi.

Host: Now, it’s time for my guest. It’s Stella, the fashion designer. She has a really exciting new collection, and she’s here with us today. Thanks for coming to the studio, Stella. We're very happy to see you.

Stella: Oh, it’s my pleasure.

Host: OK, let me ask you some questions. First, all we know you as “Stella”. What's your last name?

Stella: It's Kim. My name is Stella Kim.

Host: Hmm. I guess just “Stella” is easier to remember! Where are you from?

Stella; Oh..uh... I'm originally from Toronto,

Host: Oh. Where do you live? Do you still live in Canada?

Stella: No, I live in Paris now, But my family still lives in Toronto,

Host: I see. Well, Stella, where do you work?

Stella: Uh...well, I guess I work mainly in France. My company is in Paris,

Host: And what do you do in your free time?

Stella; Hmm... Well, I love to travel. Oh, and I read a lot.

Host: Interesting. And what's your favourite kind of music?

Stella: I like all kinds of music, really, But, uh, well, I would say classical music is my favourite.

Host: Really. Ok, Stella. Oh, well, I’m afraid we're just about out of time. Thanks again for being a guest on our program.

Stella: You're welcome.

Host: And if you want to see Stella’s designs, go to our Website. That’s www.radio23..,

Phát thanh viên: Bây giờ là thời gian dành cho vị khách của tôi. Đó là Stella, nhà thiết kế thời trang. Cô ấy có một bộ sưu tập mới thực sự thú vị, và cô ấy ở đây với chúng tôi hôm nay. Cảm ơn bạn đã đến trường quay, Stella. Chúng tôi rất vui khi thấy bạn.

Stella: Ồ, đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Phát thanh viên: OK, để tôi hỏi bạn một vài câu hỏi. Đầu tiên, tất cả những gì chúng tôi biết về bạn là Stella. Họ của bạn là gì?

Stella: Đó là Kim. Tên tôi là Stella Kim.

Phát thanh viên: Hmm. Tôi đoán chỉ Stella thì sẽ dễ nhớ hơn! Bạn đến từ đâu?

Stella; Ồ.. ừ... Tôi đến từ Toronto,

Phát thanh viên: Ồ. Bạn sống ở đâu? Bạn vẫn sống ở Canada phải không?

Stella: Không, tôi sống ở Paris, nhưng gia đình tôi vẫn sống ở Toronto,

Phát thanh viên: Tôi hiểu. Chà, Stella, bạn làm việc ở đâu?

Stella: Ừ ... tốt, tôi đoán là tôi làm việc chủ yếu ở Pháp. Công ty của tôi ở Paris

Phát thanh viên: Và bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Stella; Hmm ... Chà, tôi thích đi du lịch. Ồ, và tôi cũng đọc sách rất nhiều.

Phát thanh viên: Thật thú vị. Và thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

Stella: Tôi thích tất cả các thể loại âm nhạc, thực sự, nhưng, ừm, tôi muốn nói rằng nhạc cổ điển là sở thích của tôi.

Phát thanh viên: Thật vậy ư. Được rồi, Stella. Ôi chà, tôi sợ chúng ta sắp hết thời gian rồi. Cảm ơn một lần nữa vì đã là khách mời trong chương trình của chúng tôi.

Stella: Không có gì đâu.

Phát thanh viên: Và nếu bạn muốn xem các thiết kế của Stella, hãy truy cập Trang web của chúng tôi. Đó là www.radio23 ..,

Câu 1.2

What does she do in her free time?

 • A.

  reading

 • B.

  travelling and reading

 • C.

  designing

 • D.

  listening to music

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Host: And what do you do in your free time?

Stella; Hmm... Well, I love to ___. Oh, and I ____ a lot.

Lời giải chi tiết :

Cô ấy làm gì vào thời gian rảnh?

A.đọc sách

B.đi du lịch và đọc sách

C.thiết kế

D.nghe nhạc

Thông tin: Host: And what do you do in your free time?

Stella; Hmm... Well, I love to travel. Oh, and I read a lot.

Tạm dịch: Phát thanh viên: Và bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Stella; Hmm ... Chà, tôi thích đi du lịch. Ồ, và tôi cũng đọc sách rất nhiều.

Câu 1.3

Where does she work?

 • A.

  Paris

 • B.

  China

 • C.

  Japan

 • D.

  France

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Host: I see. Well, Stella, where do you work?

Stella: Uh...well, I guess I work mainly in _______. My company is in Paris,

Lời giải chi tiết :

Cô ấy làm việc ở đâu?

A.Paris

B.Trung Quốc

C.Nhật Bản

D.Pháp

Thông tin: Host: I see. Well, Stella, where do you work?

Stella: Uh...well, I guess I work mainly in France. My company is in Paris,

Tạm dịch: Phát thanh viên: Tôi hiểu. Chà, Stella, bạn làm việc ở đâu?

Stella: Ừ ... tốt, tôi đoán là tôi làm việc chủ yếu ở Pháp. Công ty của tôi ở Paris

Câu 1.4

Where does she live?

 • A.

  Paris

 • B.

  Toronto

 • C.

  Canada

 • D.

  France

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Host: Oh. Where do you live? Do you still live in Canada?

Stella: No, I live in Paris now, But my family still lives in _____,

Lời giải chi tiết :

Cô ấy sống ở đâu?

A.Paris

B.Toronto

C.Canada

D.Pháp

Thông tin: Host: Oh. Where do you live? Do you still live in Canada?

Stella: No, I live in Paris now, But my family still lives in Toronto,

Tạm dịch: Phát thanh viên: Ồ. Bạn sống ở đâu? Bạn vẫn sống ở Canada phải không?

Stella: Không, tôi sống ở Paris, nhưng gia đình tôi vẫn sống ở Toronto,

Câu 1.5

Where is Stella from?

 • A.

  Canada

 • B.

  France

 • C.

  Toronto

 • D.

  Paris

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Host: Hmm. I guess just “Stella” is easier to remember! Where are you from?

Stella; Oh..uh... I'm originally from ____.

Lời giải chi tiết :

Kim đến từ đâu?

A.Canada

B.Pháp

C.Toronto

D.Paris

Thông tin: Host: Hmm. I guess just “Stella” is easier to remember! Where are you from?

Stella; Oh..uh... I'm originally from Toronto,

Tạm dịch: Phát thanh viên: Hmm. Tôi đoán chỉ Stella thì sẽ dễ nhớ hơn! Bạn đến từ đâu?

Stella; Ồ.. ừ... Tôi đến từ Toronto,

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T or F. 

Question 1. The world’s ocean is so big that is doesn’t need to care for the level of population.

Đúng
Sai

Question 2.  People are destroying the Earth’s natural resources.

Đúng
Sai

Question 3.  The population is increasing rapidly.

Đúng
Sai

Question 4.  Few species of animals are in danger of extinction.

Đúng
Sai

Question 5.  The environment of human kind is being changed in a better way.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1. The world’s ocean is so big that is doesn’t need to care for the level of population.

Đúng
Sai

Question 2.  People are destroying the Earth’s natural resources.

Đúng
Sai

Question 3.  The population is increasing rapidly.

Đúng
Sai

Question 4.  Few species of animals are in danger of extinction.

Đúng
Sai

Question 5.  The environment of human kind is being changed in a better way.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 1. The world’s ocean is so big that is doesn’t need to care for the level of population.

Giải thích: Đại dương thế giới rất rộng lớn mà không cần phải quan tâm đến mức độ dân số.

Thông tin: The Earth is big but it is facing a serious problem - high population.

Tạm dịch: Trái đất rộng lớn nhưng nó đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đó là dân số cao.

Đáp án: F

Question 2.  People are destroying the Earth’s natural resources.

Giải thích: Mọi người đang phá hủy tài nguyên thiên nhiên của Trái đất.

Thông tin: Moreover, the most serious problem of modern times is that man is destroying the earth’s natural resources and transforming huge areas into wasteland.

Tạm dịch: Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất của thời hiện đại là con người đang phá hủy tài nguyên thiên nhiên của Trái đất và biến những khu vực rộng lớn thành hoang mạc.

Đáp án: T

Question 3.  The population is increasing rapidly.

Giải thích: Dân số đang tăng nhanh.

Thông tin: The population is increasing too rapidly.

Tạm dịch: Dân số đang tăng quá nhanh.

Đáp án: T

Question 4.  Few species of animals are in danger of extinction.

Giải thích: Rất ít loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Thông tin: A way of protecting all the wildlife on the earth must also be found as many species are in danger of disappearing completely from the face of the earth.

Tạm dịch: Một cách bảo vệ tất cả các động vật hoang dã trên trái đất cũng phải được tìm thấy bởi vì nhiều loài đang có nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi bề mặt Trái Đất.

Đáp án: F

Question 5.  The environment of human kind is being changed in a better way.

Giải thích:

Môi trường của loài người đang được thay đổi theo cách tốt hơn.

Thông tin: Man’s whole environment is being changed in a serious way.

Tạm dịch: Toàn bộ môi trường của con người đang được thay đổi theo một cách nghiêm trọng.

Đáp án: F

 The Earth is big but it is facing a serious problem - high population. The population is increasing too rapidly. Moreover, the most serious problem of modern times is that man is destroying the earth’s natural resources and transforming huge areas into wasteland. As a result, it is becoming extremely difficult to grow enough to feed the world’s rapidly increasing population. A way of protecting all the wildlife on the earth must also be found as many species are in danger of disappearing completely from the face of the earth. The dangers, however, are not confined solely to the land and the sea. The smoke in the atmosphere, for example, is increasing so much that the amount of sunlight has been reduced in many cities. Man’s whole environment is being changed in a serious way.

Trái đất rộng lớn nhưng nó đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đó là dân số cao. Dân số đang tăng quá nhanh. Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất của thời hiện đại là con người đang phá hủy tài nguyên thiên nhiên của Trái đất và biến những khu vực rộng lớn thành hoang mạc. Do đó, việc phát triển đủ để nuôi sống sự gia tăng dân số của thế giới đang trở nên cực kỳ khó khăn. Một cách bảo vệ tất cả các động vật hoang dã trên trái đất cũng phải được tìm thấy bởi vì nhiều loài đang có nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, những nguy hiểm không chỉ giới hạn ở đất liền và biển cả. Chẳng hạn như khói bụi trong khí quyển đang tăng lên rất nhiều đến nỗi lượng ánh sáng mặt trời đã giảm ở nhiều thành phố. Toàn bộ môi trường của con người đang được thay đổi theo một cách nghiêm trọng.

close