Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  tradition

 • B

  manner

 • C

  sociable

 • D

  upwards  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

  tradition: /trəˈdɪʃn/

 manner: /ˈmænə(r)/

 sociable: /ˈsəʊʃəbl/

 upwards: /ˈʌpwədz/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  compliment

 • B

  cutlery

 • C

  unity

 • D

  generation  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

  compliment: /ˈkɒmplɪmənt/

cutlery: /ˈkʌtləri/

unity: /ˈjuːnəti/

generation: /ˌdʒenəˈreɪʃn/ 

Câu D trong âm rơi vào âm 3 còn lại là 1

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  example

 • B

  behave

 • C

  between

 • D

  similar  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

  example: /ɪɡˈzɑːmpl/

behave: /bɪˈheɪv/

between: /bɪˈtwiːn/

similar: /ˈsɪmələ(r)/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2

Câu hỏi 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  mountainous

 • B

  product  

 • C

  literature  

 • D

  unforgettable   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

  mountainous: /ˈmaʊntənəs/

 product: /ˈprɒdʌkt/

 literature: /ˈlɪtrətʃə(r)/

 unforgettable: /ˌʌnfəˈɡetəbl/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 1

Câu hỏi 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  communal

 • B

  festivity  

 • C

  exhibition  

 • D

  museum   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

communal: /kəˈmjuːnl/

festivity: /feˈstɪvəti/

exhibition: /ˌeksɪˈbɪʃn/

museum: /mjuˈziːəm/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  customs

 • B

  traditions

 • C

  opinions

 • D

  forks  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

  customs: /ˈkʌstəmz/

  traditions: /trəˈdɪʃnz/ 

  opinions: /əˈpɪnjənz/

 forks: /fɔːks/

Câu D phát âm là /s/ còn lại là /z/

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  used

 • B

  passed  

 • C

  visited  

 • D

  talked   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

  used: /juːst/

  passed: /pɑːst/

  talked: /tɔːkt/

  visited: /ˈvɪzɪtɪd/

Câu C phát âm là / ɪd/còn lại là /t/

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  accept

 • B

  reflect

 • C

  generation

 • D

  sense 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

accept : /əkˈsept/

reflect: /rɪˈflekt/

  generation: /ˌdʒenəˈreɪʃn/

sense: /sens/

Câu B phát âm là /ɪ/ còn lại

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  washed

 • B

  laughed

 • C

  looked

 • D

  rained   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

  washed: /wɒʃt/

  laughed: /lɑːft/

  looked: /lʊkt/

  rained: /reɪnd/

Câu D phát âm là /d/ còn lại là /t/

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  washed

 • B

  laughed

 • C

  looked

 • D

  rained   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

  washed: /wɒʃt/

  laughed: /lɑːft/

  looked: /lʊkt/

  rained: /reɪnd/

Câu D phát âm là /d/ còn lại là /t/

Câu hỏi 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fang

 • B

  slang

 • C

  angry

 • D

  dangerous   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

  fang:/fæŋ/ 

  slang: /slæŋ/ 

angry: /ˈæŋɡri/ 

  dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/ 

Câu D phát âm là /eɪ/ còn lại là /æ/

Câu hỏi 12 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

According ____ tradition, a tree grew on this spot.  

 • A

  to

 • B

  by

 • C

  with

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: According to (theo …)

=> According to tradition, a tree grew on this spot.  

Tạm dịch: Theo truyền thống, một cây mọc tại chỗ này.

Câu hỏi 13 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Many Vietnamese people believe that we _____ go to the pagoda to pray for health and success.

 • A

  ought

 • B

  must

 • C

  have

 • D

  should

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

Ought to+V_infi (phải làm gì) => loại A vì không có “to”

Should + V_infi (nên làm điều gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài) => loại C vì không có “to”

=> Many Vietnamese people believe that we should go to the pagoda to pray for health and success.

Tạm dịch: Nhiều người Việt Nam tin rằng chúng ta nên đến chùa để cầu nguyện cho sức khỏe và thành công.

Câu hỏi 14 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When she ___ little, she often _____ in the garden alone.

 • A

  was/played

 • B

  was/was playing

 • C

  is/played

 • D

  is/is playing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu kể lại những điều đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, không còn ảnh hưởng đến quá khứ => dùng thì hiện tại đơn

=> When she was little, she often played in the garden alone.

Tạm dịch: Khi còn nhỏ, cô thường chơi trong vườn một mình.

Câu hỏi 15 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We ______ clean and decorate our house before Tet. It is our long-lasting tradition.  

 • A

  may

 • B

  do not have to

 • C

  should not

 • D

  have to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

May+V_infi: có thể làm gì

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài)

Do not have to: không phải làm gì

Shouldn’t+V_infi ( không nên làm điều gì)

=> We have to clean and decorate our house before Tet. It is our long-lasting tradition.  

Tạm dịch: Chúng ta phải dọn dẹp và trang trí nhà cửa trước Tết. Đó là truyền thống lâu dài của chúng ta.

Câu hỏi 16 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

You ______ feel sad on Tet holiday. It may bring bad luck.

 • A

  may not

 • B

  should not

 • C

  must

 • D

  have to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

May not+V_infi: không thể làm gì

Shouldn’t+V_infi ( không nên làm điều gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài)

=> You should not feel sad on Tet holiday. It may bring bad luck.

Tạm dịch: Bạn không nên cảm thấy buồn vào ngày lễ Tết. Nó có thể mang lại xui xẻo.

 

Câu hỏi 17 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In the UK, you are not ______ to carry any form of identification.

 • A

  regretted

 • B

  obliged

 • C

  passed

 • D

  united

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Giải thích: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Regret: Sự hối tiếc

Oblige: Nghĩa vụ, bắt buộc                  

Pass: Vượt qua

Unite: đoàn kết

=> In the UK, you are not obliged to carry any form of identification.

Tạm dịch: Tại Vương quốc Anh, bạn không bắt buộc phải mang theo bất kỳ hình thức nhận dạng nào.

Câu hỏi 18 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In the UK, you are not ______ to carry any form of identification.

 • A

  regretted

 • B

  obliged

 • C

  passed

 • D

  united

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Giải thích: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Regret: Sự hối tiếc

Oblige: Nghĩa vụ, bắt buộc                  

Pass: Vượt qua

Unite: đoàn kết

=> In the UK, you are not obliged to carry any form of identification.

Tạm dịch: Tại Vương quốc Anh, bạn không bắt buộc phải mang theo bất kỳ hình thức nhận dạng nào.

Câu hỏi 19 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The festival is designed to ______ the diversity of the nation.

 • A

  accept

 • B

  offer

 • C

  defeat

 • D

  reflect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Accept: Chấp nhận       

Offer: Phục vụ           

Defeat: Đánh bại        

Reflect: Phản chiếu

=> The festival is designed to offer the diversity of the nation.

Tạm dịch: Lễ hội được thiết kế để cung cấp sự đa dạng của quốc gia.

Câu hỏi 20 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I’m preparing for the ________ next week.

 • A

  presentable

 • B

  presenting

 • C

  presentation

 • D

  present

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ “the” chỗ cần điền là một danh từ

Present: Món quà        

Presentation: Trình bày

=> I’m preparing for the presentation next week.

Tạm dịch: Tôi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào tuần tới.

Câu hỏi 21 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

You should teach your child more strictly. He has very bad table _____.

 • A

  cutleries

 • B

  types

 • C

  manners

 • D

  prongs

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cutlery: Dao kéo                     

Type: Loại

 Manner: Cách thức                               

Prong: Đâm

Cụm từ: table manner (cách ứng xử)

=> You should teach your child more strictly. He has very bad table manners

Tạm dịch: Bạn nên dạy con nghiêm ngặt hơn. Anh ấy có cách cư xử rất tệ

Câu hỏi 22 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

-  ______ the most important festival in Vietnam?

- It’s Tet holiday, I think.

 • A

  Why is

 • B

  What is

 • C

  What are

 • D

  How is

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

Why: tại sao

What: Cái gì

How: như thế nào

“the most important festival” (Lễ hội quan trọng nhất) là danh từ số ít  => dùng what is

=> - What is the most important festival in Vietnam?

      - It’s Tet holiday, I think.

Tạm dịch:

- Lễ hội quan trọng nhất ở Việt Nam là gì?

 - Đó là Tết, tôi nghĩ vậy.

Câu hỏi 23 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In some countries, smoking in public places are strictly _____.

 • A

  allowed

 • B

  prohibited

 • C

  discouraged

 • D

  permitted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Allow: cho phép

Prohibit: cấm

Discourage: không khuyến khích

Permit: cho phép

=> In some countries, smoking in public places are strictly prohibited

Tạm dịch: Ở một số quốc gia, hút thuốc ở nơi công cộng bị nghiêm cấm

Câu hỏi 24 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

There is no ____ to ask for his permission because we can decide it on our own.

 • A

  should

 • B

  must

 • C

  need

 • D

  have to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Should + V_infi (nên làm điều gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài)

Need to+ V_infi (cần làm gì)

Cụm từ: there is no need to + V_infi (không cần phải làm gì)

=> There is no need to ask for his permission because we can decide it on our own.

Tạm dịch: Không cần phải xin phép anh ấy vì chúng tôi có thể tự quyết định.

Câu hỏi 25 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

For countries with Islamic roots, using the left hand for eating or other activities is considered rude and _____.

 • A

  insulted

 • B

  consulted

 • C

  insulting

 • D

  consulting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Insult: Xúc phạm

Consult: Tham khảo ý kiến

For countries with Islamic roots, using the left hand for eating or other activities is considered rude and insulting

Tạm dịch: For countries with Islamic roots, using the left hand for eating or other activities is considered rude and insulting

Câu hỏi 26 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

It’s _____ that students show their students cards before using the library.  

 • A

  obligation

 • B

  obliged

 • C

  compulsory

 • D

  Both B&C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Obligation: Nghĩa vụ, bổn phận, sự bắt buộc 

Obliged: Bắt buộc      

Compulsory: Bắt buộc

=> It’s obliged/ compulsory that students show their students cards before using the library.  

Tạm dịch: Điều bắt buộc là học sinh phải xuất trình thẻ sinh viên trước khi sử dụng thư viện.

Câu hỏi 27 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Even though I first met Yao families, I soon had a sense of ____. I felt very close to them.   

 • A

  regretting

 • B

  reunifying

 • C

  belonging

 • D

  returning

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Regret: Sự hối tiếc

Reunify: Đoàn tụ      

Belong: Thuộc về       

Return: Trở lại

=> Even though I first met Yao families, I soon had a sense of reunifying. I felt very close to them.  

 Tạm dịch: Mặc dù lần đầu tiên tôi gặp gia đình Yao, tôi đã sớm có ý thức đoàn tụ. Tôi cảm thấy rất gần gũi với họ.

Câu hỏi 28 :

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

TET HOLIDAY CUSTOM

On Vietnamese New Year, people believe that the first person who visits their home during Tet holiday has a bearing on their welfare for the whole year. In contrast, the person who sweeps the floor on the first three days of this festive occasion might sweep away the wealth. The first day of Vietnamese Lunar New Year is reserved for the nuclear family, that is the husband's household. The second day of Tet is for visiting the wife's family and close friends. Same shops have opened and a few lottery stands are busy selling chances to people who feel lucky. Everyone is out on the street parading around in their new clothes. On the third day of Tet, the circle of connections becomes larger and is extended to the broader community outside the family by visits to teachers, bosses or a helpful person. On the fourth day, banks and shops reopen.  Transactions, although slower, will be conducted more cheerfully than usual. Offices open and work resumes.

Câu 28.1

Why is the first person who visits our home during Tet holiday important?  

 • A

  He/she brings happiness to their family.

 • B

  He/She doesn’t harm to their family.

 • C

  He/she has an effect on their welfare for the whole year.

 • D

  He/he gives them a lot of money.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

 Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Tại sao người đầu tiên đến thăm nhà của chúng ta trong kỳ nghỉ Tết lại quan trọng?

A.Anh ấy / cô ấy mang lại hạnh phúc cho gia đình họ. 

B.Anh ấy / Cô ấy không làm hại gia đình họ. 

C.Anh ấy / cô ấy có ảnh hưởng đến phúc lợi của họ trong cả năm. 

D.Anh ấy / anh ấy cho họ rất nhiều tiền.

Thông tin:

people believe that the first person who visits their home during Tet holiday has a bearing on their welfare for the whole year.

(mọi người tin rằng người đầu tiên đến thăm nhà của họ trong dịp Tết có ảnh hưởng đến phúc lợi của họ trong cả năm.)

Câu 28.2

Why do Vietnamese people avoid sweeping the floors on Tet days?  

 • A

  They would rather go out than stay at home.

 • B

  They think it seems to be sweeping away the wealth.

 • C

  They think they shouldn’t do anything during Tet holiday.

 • D

  They think it’s a way to welcome the visitors.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Tại sao người Việt Nam tránh quét sàn vào những ngày Tết?

A.Họ thà đi ra ngoài còn hơn ở nhà. 

B.Họ nghĩ rằng nó dường như đang quét sạch sự giàu có. 

C.Họ nghĩ rằng họ không nên làm bất cứ điều gì trong kỳ nghỉ Tết. 

D.Họ nghĩ rằng đó là một cách để chào đón du khách.

Thông tin: the person who sweeps the floor on the first three days of this festive occasion might sweep away the wealth.

(người quét sàn trong ba ngày đầu tiên của dịp lễ hội này có thể quét sạch sự giàu có.)

Câu 28.3

What do people do on the second day of Tet?

 • A

  memorizing their ancestors.

 • B

  going shopping.

 • C

  doing the household chores.

 • D

  visiting the wife's family and close friends.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Mọi người làm gì vào ngày thứ hai của Tết?

A.ghi nhớ tổ tiên của họ. 

B.đi mua sắm. 

C.làm việc nhà. 

D.thăm gia đình của vợ và bạn bè thân thiết.

Thông tin:

The second day of Tet is for visiting the wife's family and close friends. Same shops have opened and a few lottery stands are busy selling chances to people who feel lucky. Everyone is out on the street parading around in their new clothes.

(Ngày thứ hai của Tết là để thăm gia đình và bạn bè thân của vợ. Các cửa hàng tương tự đã mở và một vài quầy xổ số đang bận rộn bán cơ hội cho những người cảm thấy may mắn. Mọi người ra ngoài đường diễu hành xung quanh trong bộ quần áo mới.)

Câu 28.4

When do people visit their teachers, bosses or a helpful person?

 • A

  On the first day of Tet

 • B

  On the second day of Tet

 • C

  On the third day of Tet

 • D

  On the last day of Tet

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Khi nào mọi người đến thăm giáo viên, ông chủ của họ hoặc một người hữu ích?

A.Vào ngày đầu tiên của Tết 

B.Vào ngày thứ hai của Tết 

C.Vào ngày thứ ba của Tết 

D.Vào ngày cuối cùng của Tết

Thông tin:

On the third day of Tet, the circle of connections becomes larger and is extended to the broader community outside the family by visits to teachers, bosses or a helpful person.

(Vào ngày thứ ba của Tết, vòng tròn kết nối trở nên lớn hơn và được mở rộng ra cộng đồng rộng lớn hơn bên ngoài gia đình bằng cách đến thăm giáo viên, sếp hoặc một người có ích.)

Câu 28.5

When does work start again?  

 • A

  On the fourth day

 • B

  After one week

 • C

  After one month

 • D

  On the first day of new year

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Khi nào công việc bắt đầu lại?

A.Vào ngày thứ tư 

B.Sau một tuần 

C.Sau một tháng 

D.Vào ngày đầu tiên của năm mới 

Thông tin:

On the fourth day, banks and shops reopen.  Transactions, although slower, will be conducted more cheerfully than usual. Offices open and work resumes.

(Vào ngày thứ tư, các ngân hàng và cửa hàng mở cửa trở lại. Giao dịch, mặc dù chậm hơn, sẽ được tiến hành vui vẻ hơn bình thường. Văn phòng mở và tiếp tục làm việc.)

Vào Tết Nguyên đán, mọi người tin rằng người đầu tiên đến thăm nhà của họ trong dịp Tết có ảnh hưởng đến phúc lợi của họ trong cả năm. Ngược lại, người quét sàn trong ba ngày đầu tiên của dịp lễ hội này có thể quét sạch sự giàu có. Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Việt Nam được dành cho gia đình chủ chốt, đó là gia đình của người chồng. Ngày thứ hai của Tết là để thăm gia đình và bạn bè thân của vợ. Các cửa hàng tương tự đã mở và một vài quầy xổ số đang bận rộn bán cơ hội cho những người cảm thấy may mắn. Mọi người ra ngoài đường diễu hành xung quanh trong bộ quần áo mới. Vào ngày thứ ba của Tết, vòng tròn kết nối trở nên lớn hơn và được mở rộng ra cộng đồng rộng lớn hơn bên ngoài gia đình bằng cách đến thăm giáo viên, sếp hoặc một người có ích. Vào ngày thứ tư, các ngân hàng và cửa hàng mở cửa trở lại. Giao dịch, mặc dù chậm hơn, sẽ được tiến hành vui vẻ hơn bình thường. Văn phòng mở và tiếp tục làm việc.

Câu hỏi 29 :

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

The Vietnamese are known to be polite, hospitable and sensitive. They have a casual and friendly (1) _______. They regard friendship as being very important throughout one’s life. They are always open to visits from friends. Drop-in visits are welcome. The Vietnamese are very (2) _____  to their family. When they (3) _______ you a gift, the Vietnamese will usually speak lightly about it. Even though it is an expensive gift, they may pretend it is of no great monetary value. (4)_____ 4,000 years of civilization, the Vietnamese are proud people who like to recite to a myth that they are descendants of an angel and a dragon.

If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably (5)____ you to sit down and share whatever food is (6)___. Let them know that you enjoy their food is one way in successfully (7) _____a better relationship with them. When they invite you to their homes for a meal, celebration, or special occasion, some (8)_____ usually food, fruits, chocolate or liquors - should be offered to the host's family.

Câu 29.1

The Vietnamese are known to be polite, hospitable and sensitive. They have a casual and friendly (1) _______.

 • A

  tradition  

 • B

  feature

 • C

  culture

 • D

  manner  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Tradition: truyền thống                      

Feature: đặc trưng                              

Culture: văn hóa                     

Manner: cách ứng xử

=> The Vietnamese are known to be polite, hospitable and sensitive. They have a casual and friendly manner

Câu 29.2

The Vietnamese are very (2) _____  to their family.   

 • A

  closed  

 • B

  closing

 • C

  close

 • D

  being closed  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: be close to (thân thiết với ai)

=> The Vietnamese are very close to their family.   

Câu 29.3

When they (3) _______ you a gift, the Vietnamese will usually speak lightly about it.

 • A

  offer

 • B

  carry

 • C

  send

 • D

  sell

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Offer: yêu cầu                        

Carry: mang               

Send: gửi        

Sell: bán

=> When they offer you a gift, the Vietnamese will usually speak lightly about it.

Câu 29.4

4)_____ 4,000 years of civilization, the Vietnamese are proud people who like to recite to a myth that they are descendants of an angel and a dragon.

 • A

  Of  

 • B

  With

 • C

  At  

 • D

  In

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Of: của

With: với

 At: tại

In: trong

=> With 4,000 years of civilization, the Vietnamese are proud people who like to recite to a myth that they are descendants of an angel and a dragon.

Câu 29.5

If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably (5)____ you to sit down ...

 • A

  take  

 • B

  require

 • C

  speak

 • D

  invite 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Take: lấy         

Require: yêu cầu                    

Speak: nói                  

Invite: mời

=>  If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably invite you to sit down ...

Câu 29.6

If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably invite you to sit down and share whatever food is (6)___.

 • A

  good

 • B

  present

 • C

  available

 • D

  delicious  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Good: tốt         

Present: món quà                    

Available: có sẵn, có thể                    

Delicious: ngon

=> If you happen to be in their homes at meal time, the Vietnamese will probably invite you to sit down and share whatever food is available

Câu 29.7

Let them know that you enjoy their food is one way in successfully (7) _____a better relationship with them.

 • A

  setting  

 • B

  building

 • C

  taking

 • D

  being

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

 Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Set: thiết lập               

Build: xây dựng                     

Take: nhận, lấy           

Be: thì, là, ở

=> Let them know that you enjoy their food is one way in successfully building a better relationship with them.

Câu 29.8

When they invite you to their homes for a meal, celebration, or special occasion, some (8)_____ usually food, fruits, chocolate or liquors - should be offered to the host's family.

 • A

  gifts  

 • B

  invitations

 • C

  offers

 • D

  situations  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Gifts: món quà           

Invitations: lời mời    

Offers: yêu cầu, đề nghị                     

Situation: hoàn cảnh

=> When they invite you to their homes for a meal, celebration, or special occasion, some gifts usually food, fruits, chocolate or liquors - should be offered to the host's family.

Người Việt Nam được biết đến là người lịch sự, hiếu khách và nhạy cảm. Họ sống một cách giản dị và thân thiện. Họ coi tình bạn là rất quan trọng trong suốt một đời. Họ luôn chào đón các chuyến thăm từ bạn bè. Người Việt rất gần gũi với gia đình. Khi họ tặng một món quà, người Việt thường sẽ nói nhẹ về nó. Mặc dù nó là một món quà đắt tiền, họ có thể giả vờ rằng nó không có giá trị tiền tệ lớn. Với 4.000 năm văn hiến, người Việt Nam là những người tự hào về câu chuyện thần thoại rằng họ là con Rồng cháu Tiên.

Nếu bạn tình cờ ở trong nhà của họ trong bữa ăn, người Việt Nam có thể sẽ mời bạn ngồi xuống và chia sẻ bất cứ thực phẩm nào có sẵn. Cho họ biết rằng bạn thưởng thức đồ ăn của họ là một cách để tạo thành công mối quan hệ tốt hơn với họ. Khi họ mời bạn đến nhà họ dùng bữa, lễ kỷ niệm hoặc dịp đặc biệt, một số quà tặng thường là thực phẩm, trái cây, sô cô la hoặc rượu - nên được mang tặng cho gia đình chủ nhà.

Câu hỏi 30 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

  Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

people

Kinh

in

together

lived

a harmony

the village.

under

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Kinh

people

lived

together

in

a harmony

under

the village.

Phương pháp giải :

 Kiến thức: Quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Giải thích: người Kinh (Kinh people), cụm từ: in a harmony (một cách hòa thuận)

Đáp án: Kinh people lived together in a harmony under the village.

Tạm dịch: Người Kinh sống với nhau hòa thuận trong ngôi làng.

Câu hỏi 31 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

villages

The

are

by

surrounded

bamboo groves.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The

villages

are

surrounded

by

bamboo groves.

Phương pháp giải :

 Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động: be+V_Pii by + O

Đáp án: The villages are surrounded by bamboo groves.

Tạm dịch: Những ngôi làng được bao quanh bởi những lùm tre.

Câu hỏi 32 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

considered

The husband

is

the family.

of

the head

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The husband

is

considered

the head

of

the family.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Cấu trúc câu bị động: be+V_Pii (by + O)

Cụm từ: the head of the family (chủ gia đình)

Đáp án: The husband is considered the head of the family

Tạm dịch: người chồng được coi như là chủ gia đình

Câu hỏi 33 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

to

went

live

The bride

with

husband’s

her

family.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The bride

went

to

live

with

her

husband’s

family.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: go to + V_infi (đi làm gì), live with (sống với), sau tính từ sở hữu her+N và sau sở hữu cách husband’s+N

Đáp án: The bride went to live with her husband’s family

Tạm dịch: Cô dâu về sống với gia đình chồng

Câu hỏi 34 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

My grandfather

water pipes.

smoking

enjoys

drinking

tea

and

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My grandfather

enjoys

drinking

tea

and

smoking

water pipes.

Phương pháp giải :

Kiến thức: enjoy + V-ing

Lời giải chi tiết :

Enjoy+ V_ing (thích làm gì), drink tea (uống trà), smoke water pipes (hút thuốc lào)

Đáp án: My grandfather enjoys drinking tea and smoking water pipes.

Tạm dịch: Ông tôi thích uống trà và hút thuốc lào

Câu hỏi 35 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

In this city, we have the tradition to worshipping our ancestors.

 • A

  this

 • B

  have

 • C

  worshipping

 • D

  ancestors

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: have the tradition to V-infi (có truyền thống làm gì)

=> worshipping (sai) => worship

Tạm dịch: Trong thành phố, chúng tôi có truyền thống thờ cúng tổ tiên của mình.

Câu hỏi 36 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Nowadays, children didn’t had to live with their parents after they get married.  

 • A

  didn’t

 • B

  had to

 • C

  after

 • D

  get married

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Nowadays (ngày này) => chia ở thì hiện tại đơn => didn’t => don’t

Tạm dịch: Ngày nay, những đứa con không phải sống với bố mẹ sau khi chúng kết hôn.

Câu hỏi 37 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

If you want to have a health check, it is essential booking in advance.

 • A

  to have

 • B

  essential

 • C

  booking

 • D

  in advance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Giải thích: cụm từ: It+be+adj+to+V_infi (rất là như thế nào để làm gì)

Do đó, booking => to book

Tạm dịch: Nếu bạn muốn kiểm tra sức khỏe, điều cần thiết là phải đặt trước lịch.

Câu hỏi 38 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

In some foreign countries, it is rather polite to ask someone about age, marriage, salary and so on.

 • A

  rather

 • B

  polite

 • C

  about age

 • D

  so on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Theo ngữ nghĩa, ta thấy là không lịch sự khi hỏi về những vấn đề cá nhân, riêng tư (hôn nhân, tuổi tác)

=> polite (lịch sự )=> impolite (không lịch sự )

Tạm dịch: Ở một số nước ngoài, việc hỏi ai đó về tuổi tác, hôn nhân, tiền lương, v.v. là không lịch sự

Câu hỏi 39 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Our father will come home very late today, so we mustn’t wait for him. 

 • A

  very late

 • B

  so

 • C

  mustn’t

 • D

  wait for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì) không hợp lí với nghĩa của câu

=> mustn’t => don’t have to

Tạm dịch: Hôm nay bố chúng tôi sẽ về nhà rất muộn, vì vậy chúng tôi không phải chờ ông.

Câu hỏi 40 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Visitors can get a bit confusing because there are too many customs in this country.

 • A

  can

 • B

  confusing

 • C

  because

 • D

  customs

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Get+a bit +adj (cảm thấy một chút). Do đó, confusing => confused

Tạm dịch: Du khách có thể có một chút bối rối vì có quá nhiều phong tục ở đất nước này.

Câu hỏi 41 :

Find ONE mistake in each sentence and correct it.

We haven’t visited our grandparents for one month, so let’s pay them visit this weekend.

 • A

  haven’t visited

 • B

  for

 • C

  pay

 • D

  visit

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chữa lỗi sai

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: pay a visit (đi thăm ai) => sai ở D, thiếu mạo từ “a”

Tạm dịch:

Chúng tôi đã không đến thăm ông bà của mình trong một tháng, vì vậy hãy đến thăm họ vào cuối tuần này.

close