Trắc nghiệm Kĩ năng viết Review 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The environment is polluted. Birds leave their habitats and plants die. (makes)


Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Mr Quang works in a noisy environment. His hearing becomes worse. (If)

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The film started, and then we got to the cinema. (By the time)

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Science and technology have completely changed human life. (been)

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Many people speak English in the world.


=> English

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

David went home before we arrived.


=> After

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

This is the first time I have had such a delicious meal.


=> I have never

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

It is a long time since we last met.


=> We haven'

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.


=> Before

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The students have discussed the pollution problems since last week.


=> The pollution problems

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

He loses his job because he is late every day.


=> If

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

I’ll call the police if you don’t leave me alone.


=> Unless

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

There are asthma, allergies and other respiratory illnesses when air pollution happens. (leads to)

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Water pollution gets more serious in the future. It affects the development of economy and society. (If)

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Volunteers have given out food and blankets to homeless people. (been)

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Our plane landed. We waited an hour for our luggage. (After)

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Aquatic life suffers or dies because there is thermal pollution. (because of)


Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

You use compact light bulbs. You will save a lot of energy. (If)

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

They are going to organise a garden party to raise money for the victims of the flood. (be)


A garden party

Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The waiter took my plate. I didn’t finish eating my meal yet. (before)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The environment is polluted. Birds leave their habitats and plants die. (makes)


Đáp án

The environment is polluted. Birds leave their habitats and plants die. (makes)


Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + make + O + V(nguyên thể)

Đáp án: The polluted environment makes birds leave their habitats and plants die.

Tạm dịch: Môi trường bị ô nhiễm. Chim rời khỏi môi trường sống và cây cối chết.

= Ô nhiễm môi trường làm chim rời khỏi môi trường sống và cây cối chết.

 

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Mr Quang works in a noisy environment. His hearing becomes worse. (If)

Đáp án

Mr Quang works in a noisy environment. His hearing becomes worse. (If)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả điều giả định trái ngược với hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/V2 (quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

Đáp án: If Mr Quang didn’t work in a noisy environment, his hearing wouldn’t become worse.

Tạm dịch: Ông Quang làm việc trong môi trường ồn ào. Thính lực của ông trở nên kém đi.

= Nếu ông Quang không làm việc trong môi trường ồn ào, thính lực của ông sẽ không trở nên kém đi.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The film started, and then we got to the cinema. (By the time)

Đáp án

The film started, and then we got to the cinema. (By the time)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã diễn ra và kết thúc trước hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc: By the time + S1 + Ved/ V2 (quá khứ đơn), S2 + had Ved/V3 (quá khứ hoàn thành)

Đáp án: By the time we got to the cinema, the film had started.

Tạm dịch: Phim bắt đầu, và sau đó chúng tôi đến rạp chiếu phim.

= Khi chúng tôi đến rạp chiếu phim thì phim đã bắt đầu rồi.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Science and technology have completely changed human life. (been)

Đáp án

Science and technology have completely changed human life. (been)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc bị động thì hiện tại hoàn thành: S + have/has been Ved/V3 (+ by O)

Đáp án: Human life has completely been changed by science and technology.

Tạm dịch: Khoa học và công nghệ đã hoàn toàn thay đổi đời sống nhân loại.

= Đời sống nhân loại đã hoàn toàn bị thay đổi bởi khoa học và công nghệ.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Many people speak English in the world.


=> English

Đáp án

Many people speak English in the world.


=> English

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + Ved/V3 (+ by O)

speak (v): nói => be spoken: được nói

Đáp án: is spoken in the world by many people

Tạm dịch: Nhiều người nói tiếng Anh trên thế giới.

= Tiếng Anh được nói trên thế giới bởi nhiều người.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

David went home before we arrived.


=> After

Đáp án

David went home before we arrived.


=> After

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc: After S1 + had Ved/V3 (QKHT), S2 + Ved/V2

Đáp án: David had gone home, we arrived

Tạm dịch: David về nhà trước khi chúng tôi đến.

= Sau khi David về nhà thì chúng tôi đến. 

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

This is the first time I have had such a delicious meal.


=> I have never

Đáp án

This is the first time I have had such a delicious meal.


=> I have never

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc:

This is the first time + S + have/has Ved/V3 (HTHT)

= S + have/has never Ved/V3 (HTHT) + before 

Đáp án: had such a delicious meal before 

Tạm dịch: Đây là lần đầu tiên tôi ăn bữa ăn ngon như thế.

= Tôi chưa bao giờ ăn bữa ăn ngon như thế trước đây.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

It is a long time since we last met.


=> We haven'

Đáp án

It is a long time since we last met.


=> We haven'

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc:

It is a long time + SINCE + S + LAST + Ved/V2 (quá khứ đơn)

= S + have/ has NOT + Ved/ V3 (hiện tại hoàn thành) + FOR A LONG TIME.

Đáp án: met for a long time

Tạm dịch: Cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

=  Chúng tôi đã không gặp nhau cũng lâu lắm rồi.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.


=> Before

Đáp án

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.


=> Before

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc:

S1 + had Ved/PII (quá khứ hoàn thành) + BY THE TIME + S2 + Ved/ V2 (quá khứ đơn)

=  BEFORE S2 + Ved/ V2 (quá khứ đơn), S1 + had Ved/PII (quá khứ hoàn thành).

Đáp án: my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

Tạm dịch: Bố tôi đã tưới hết cây trong vườn trước khi mẹ tôi về nhà.

= Trước khi mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới hết cây trong vườn.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The students have discussed the pollution problems since last week.


=> The pollution problems

Đáp án

The students have discussed the pollution problems since last week.


=> The pollution problems

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc bị động thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has been Ved/PII ( + by O)

Đáp án: have been discussed by the students since last week

Tạm dịch: Những bạn học sinh này đã thảo luận vấn đề ô nhiễm từ tuần trước.

= Vấn đề ô nhiễm được những bạn học sinh này thảo luận từ tuần trước.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

He loses his job because he is late every day.


=> If

Đáp án

He loses his job because he is late every day.


=> If

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều giả định trái ngược với thực tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/V2, S + would V (nguyên thể)

Đáp án: he wasn’t late every day, he wouldn’t lose his job

Hoặc: he weren’t late every day, he wouldn’t lose his job

 

Tạm dịch: Anh ấy mất việc bởi vì anh ấy đi làm muộn mỗi ngày.

= Nếu anh ấy không đi làm muộn mỗi ngày anh ấy sẽ không mất việc.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

I’ll call the police if you don’t leave me alone.


=> Unless

Đáp án

I’ll call the police if you don’t leave me alone.


=> Unless

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể), S + will V (nguyên thể)

= Unless + S + V/V-s/es, S + will V (nguyên thể)

Đáp án: you leave me alone, I’ll call the police

Tạm dịch: Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu ông không để tôi yên.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

There are asthma, allergies and other respiratory illnesses when air pollution happens. (leads to)

Đáp án

There are asthma, allergies and other respiratory illnesses when air pollution happens. (leads to)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

lead to sth (v): dẫn đến (kết quả gì)

Đáp án: Air pollution leads to asthma, allergies and other respiratory illnesses.

Tạm dịch: Bệnh hen suyễn, dị ứng và các bệnh hô hấp khác xuất hiện khi ô nhiễm không khí xảy ra.

= Ô nhiễm không khí dẫn đến bệnh hen suyễn, dị ứng và các bệnh hô hấp khác.

 
Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Water pollution gets more serious in the future. It affects the development of economy and society. (If)

Đáp án

Water pollution gets more serious in the future. It affects the development of economy and society. (If)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: in the future

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V/Vs/es (HTĐ), S + will V (nguyên thể)

Đáp án: If water pollution gets more serious in the future, it will affect the development of economy and society.

Tạm dịch: Ô nhiễm nước ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế và xã hội.

= Nếu ô nhiễm nước ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế và xã hội.

 
Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Volunteers have given out food and blankets to homeless people. (been)

Đáp án

Volunteers have given out food and blankets to homeless people. (been)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động thì hiện tại hoàn thành: S + have/has been Ved/PP (+ by O)

Đáp án: Food and blankets have been given out to homeless people by volunteers.

Hoặc: Homeless people have been given out food and blankets by volunteers.

Tạm dịch: Các tình nguyện viên đã phát thức ăn và chăn màn cho những người vô gia cư.

= Thức ăn và chăn màn đã được phát cho những người vô gia cư bởi các tình nguyện viên.

Hoặc: Những người vô gia cư đã được phát thức ăn và chăn màn bởi các tình nguyện viên.

 
Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Our plane landed. We waited an hour for our luggage. (After)

Đáp án

Our plane landed. We waited an hour for our luggage. (After)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả sự việc xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì QKHT – QKĐ: After S1 + had Ved/PP, S2 + Ved/V 2

Đáp án: After our plane had landed, we waited an hour for our luggage.

Tạm dịch: Máy bay của chúng tôi hạ cánh. Chúng tôi đã chờ 1 tiếng để lấy hành lý.

= Sau khi máy bay của chúng tôi hạ cánh, chúng tôi đã chờ 1 tiếng để lấy hành lý.

 
Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

Aquatic life suffers or dies because there is thermal pollution. (because of)


Đáp án

Aquatic life suffers or dies because there is thermal pollution. (because of)


Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ nguyên nhân

 
Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

You use compact light bulbs. You will save a lot of energy. (If)

Đáp án

You use compact light bulbs. You will save a lot of energy. (If)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V/Vs/es (hiện tại đơn), S + will + V(nguyên thể)

Đáp án: If you use compact light bulbs, you will save a lot of energy.

Tạm dịch: Bạn sử dụng bóng đèn compact. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện.

= Nếu bạn sử dụng bóng đèn compact, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện.

 
Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

They are going to organise a garden party to raise money for the victims of the flood. (be)


A garden party

Đáp án

They are going to organise a garden party to raise money for the victims of the flood. (be)


A garden party

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì tương lai gần

 
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động thì tương lai gần: S + am/is/are going to be Ved/PP (+ by O)

Đáp án: is going to be organized to raise money for the victims of the flood

Tạm dịch: Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc trong vườn để quyên góp tiền cho các nạn nhân của trận lũ.

= Một bữa tiệc trong vườn sẽ được tổ chức để quyên góp tiền cho các nạn nhân của trận lũ.

 
Câu 20 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the sentences with the same meaning to the first ones. Use words given.

The waiter took my plate. I didn’t finish eating my meal yet. (before)

Đáp án

The waiter took my plate. I didn’t finish eating my meal yet. (before)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì QKHT: S1 + had Ved/PP + BEFORE + S2 + Ved/V2

Đáp án: The waiter had taken my plate before I finished eating my meal.

Tạm dịch: Người phục vụ đã lấy cái đĩa của tôi đi. Tôi vẫn chưa ăn xong.

= Người phục vụ đã lấy cái đĩa của tôi đi trước khi tôi ăn xong.

 
close