Trắc nghiệm Ngữ âm Review 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  enough

 • B

  cough

 • C

  although

 • D

  rough

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  success

 • B

  accident

 • C

  accuracy

 • D

  accept

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  university

 • B

  union

 • C

  usage

 • D

  umbrella

Câu 4 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  worship

 • B

  belong

 • C

  enjoy

 • D

  behave

Câu 5 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  alternate

 • B

  entertain

 • C

  symbolize

 • D

  cultivate

Câu 6 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  minority

 • B

  populated

 • C

  activity

 • D

  experience

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  chemistry

 • B

  charge

 • C

  chunk

 • D

  church

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  command

 • B

  carnival

 • C

  archway

 • D

  anniversary

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  instruments

 • B

  others

 • C

  cakes

 • D

  groups

Câu 10 :

 Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  adore

 • B

  bracelet

 • C

  event

 • D

  detest

Câu 11 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  satisfied

 • B

  socialise

 • C

  virtual

 • D

  appliance

Câu 12 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  convenient

 • B

  electrical

 • C

  Mongolia

 • D

  complicated

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  manner

 • B

  palm

 • C

  garage

 • D

  sharp

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  customs

 • B

  traditions

 • C

  opinions

 • D

  forks

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  used

 • B

  passed

 • C

  visited

 • D

  talked

Câu 16 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  beehive

 • B

  collect

 • C

  cattle

 • D

  grassland

Câu 17 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  heritage

 • B

  recognize

 • C

  waterwheel

 • D

  tradition

Câu 18 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  minority

 • B

  significant

 • C

  generation

 • D

  commemorate

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  many

 • B

  complete

 • C

  engine

 • D

  heavy

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  challenger

 • B

  chapter

 • C

  character

 • D

  chancellor

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  please

 • B

  measure

 • C

  music

 • D

  rose

Câu 22 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  compliment

 • B

  cutlery

 • C

  unity

 • D

  example

Câu 23 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  southern

 • B

  highland

 • C

  produce

 • D

  clothing

Câu 24 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  annually

 • B

  behavior

 • C

  reunion

 • D

  obligatory

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  showed

 • B

  learned

 • C

  naked

 • D

  hatred

Câu 26 :

 Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  window

 • B

  carnival

 • C

  highland

 • D

  invade

Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  emperor

 • B

  commemorate

 • C

  incense

 • D

  enhance

Câu 28 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  companion

 • B

  cultural

 • C

  performance

 • D

  magician

Câu 29 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  congratulate

 • B

  preservation

 • C

  convenient

 • D

  activity

Câu 30 :

Choose the word with the different stress syllable. 

 • A

  buddha

 • B

  cruel

 • C

  dragon

 • D

  preserve

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  enough

 • B

  cough

 • C

  although

 • D

  rough

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-gh”

Lời giải chi tiết :

enough /ɪˈnʌf/

cough /kɒf/

although /ɔːlˈðəʊ/

rough /rʌf/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm không được phát âm (âm câm), các phương án còn lại được phát âm /f/.

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  success

 • B

  accident

 • C

  accuracy

 • D

  accept

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-cc”

Lời giải chi tiết :

success /səkˈses/

accident /ˈæksɪdənt/

accuracy /ˈækjərəsi/

accept /əkˈsept/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /k/, các phương án còn lại được phát âm /s/.

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  university

 • B

  union

 • C

  usage

 • D

  umbrella

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “u”

Lời giải chi tiết :

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

union /ˈjuːniən/

usage /ˈjuːsɪdʒ/

umbrella /ʌmˈbrelə/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại được phát âm /juː/.

Câu 4 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  worship

 • B

  belong

 • C

  enjoy

 • D

  behave

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

worship /ˈwɜːʃɪp/

belong /bɪˈlɒŋ/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

behave /bɪˈheɪv/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 5 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  alternate

 • B

  entertain

 • C

  symbolize

 • D

  cultivate

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

alternate /ˈɔːltərnət/

entertain /ˌentəˈteɪn/

symbolize /ˈsɪmbəlaɪz/

cultivate /ˈkʌltɪveɪt/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 6 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  minority

 • B

  populated

 • C

  activity

 • D

  experience

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

minoritiy /maɪˈnɒrəti/

populated /ˈpɒpjuleɪtɪd/

activity /ækˈtɪvəti/

experience /ɪkˈspɪəriəns/

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  chemistry

 • B

  charge

 • C

  chunk

 • D

  church

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “ch”

Lời giải chi tiết :

chemistry /ˈkemɪstri/ 

charge /tʃɑːdʒ/

chunk /tʃʌŋk/

church /tʃɜːtʃ/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /k/, các phương án còn lại được phát âm /tʃ/.

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  command

 • B

  carnival

 • C

  archway

 • D

  anniversary

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

command /kə'mɑ:nd/  

carnival /'kɑ:nivl/ 

archway /´a:tʃ,wei/

anniversary /,æni'vɜ:səri/ 

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /ɑ:/.

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  instruments

 • B

  others

 • C

  cakes

 • D

  groups

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi "-s/-es"

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s/es” được phát âm là:

- /s/ khi từ có tận cùng là chữ cái -p, -k, -t, -f.

- /iz/ khi từ có tận cùng là chữ cái -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce.

- /z/ đối với những trường hợp từ có tận cùng là các chữ cái còn lại.

instruments /ˈɪnstrəmənts/

others /ˈʌðərz/

cakes /keɪks/

groups /ɡruːps/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /z/, còn lại phát âm là /s/.

Câu 10 :

 Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  adore

 • B

  bracelet

 • C

  event

 • D

  detest

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

adore /əˈdɔː(r)/

bracelet /ˈbreɪslət/

event /ɪˈvent/

detest /dɪˈtest/

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 11 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  satisfied

 • B

  socialise

 • C

  virtual

 • D

  appliance

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

satisfied /ˈsætɪsfaɪd/

socialise /ˈsəʊʃəlaɪz/

virtual /ˈvɜːtʃuəl/

appliance /əˈplaɪəns/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 12 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  convenient

 • B

  electrical

 • C

  Mongolia

 • D

  complicated

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

convenient /kənˈviːniənt/

electrical /ɪˈlektrɪkl/

Mongolia /mɒŋˈɡəʊliə/

complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  manner

 • B

  palm

 • C

  garage

 • D

  sharp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

manner /ˈmænə(r)/

palm /pɑːm/

garage /ɡəˈrɑːʒ/

sharp /ʃɑːp/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /æ/, các phương án còn lại được phát âm /ɑː/.

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  customs

 • B

  traditions

 • C

  opinions

 • D

  forks

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-s”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi từ có tận cùng bằng -p, -k, -t, -f.

- /iz/ khi từ có tận cùng bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce

- /z/ khi từ có tận cùng là các chữ cái còn lại

customs /ˈkʌstəmz/

traditions /trəˈdɪʃnz/

opinions /əˈpɪnjənz/

forks /fɔːks/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /z/.

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  used

 • B

  passed

 • C

  visited

 • D

  talked

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/: khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/ 

- /t/: khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ 

- /d/: khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại 

used /juːst/

passed /pɑːst/

visited /ˈvɪzɪtɪd/

talked /tɔːkt/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ɪd/, các phương án còn lại được phát âm /t/.

Câu 16 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  beehive

 • B

  collect

 • C

  cattle

 • D

  grassland

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

beehive /ˈbiːhaɪv/

collect /kəˈlekt/

cattle /ˈkætl/

grassland /ˈɡrɑːslænd/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 17 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  heritage

 • B

  recognize

 • C

  waterwheel

 • D

  tradition

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

recognize /ˈrekəɡnaɪz/

waterwheel /ˈwɔːtəwiːl/

tradition /trəˈdɪʃn/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 18 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  minority

 • B

  significant

 • C

  generation

 • D

  commemorate

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

minority /maɪˈnɒrəti/

significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

commemorate /kəˈmeməreɪt/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  many

 • B

  complete

 • C

  engine

 • D

  heavy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-a/-e/-ea”

Lời giải chi tiết :

many /ˈmeni/

complete /kəm'pli:t/

engine /'endʒin/

heavy /'hevi/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm / i:/, các phương án còn lại được phát âm /e/.

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  challenger

 • B

  chapter

 • C

  character

 • D

  chancellor

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “ch”

Lời giải chi tiết :

challenger /'t∫ælindʒə[r]/  

chapter /'t∫æptə[r]/

character /'kærəktə[r]/

chancellor /'t∫ɑ:nsələ[r]/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /k/, các phương án còn lại được phát âm /t∫/.

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  please

 • B

  measure

 • C

  music

 • D

  rose

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

please /pliːz/

measure /ˈmeʒə(r)/

roses /ˈrəʊz/

music /ˈmjuːzɪk/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ʒ/, các phương án còn lại được phát âm /z/.

Đáp án: B

Câu 22 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  compliment

 • B

  cutlery

 • C

  unity

 • D

  example

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

compliment /ˈkɒmplɪmənt/

cutlery /ˈkʌtləri/

unity /ˈjuːnəti/

example /ɪɡˈzɑːmpl/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 23 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  southern

 • B

  highland

 • C

  produce

 • D

  clothing

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

southern /ˈsʌðən/

highland /ˈhaɪlənd/

produce /prəˈdjuːs/

clothing /ˈkləʊðɪŋ/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 24 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  annually

 • B

  behavior

 • C

  reunion

 • D

  obligatory

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

annually /ˈænjuəli/

behavior /bɪˈheɪvjə(r)/

reunion /ˌriːˈjuːniən/

obligatory /əˈblɪɡətri/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  showed

 • B

  learned

 • C

  naked

 • D

  hatred

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi "-ed"

Lời giải chi tiết :

Đuôi "-ed" được phát âm là:

- /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

- /d/ với những trường hợp còn lại.

showed /ʃəʊd/

learned /ˈlɜːnɪd/ (adj)

naked /ˈneɪkɪd/ (adj)

hatred /ˈheɪtrɪd/ (adj)

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /d/, các phương án còn lại được phát âm /ɪd/.

Câu 26 :

 Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  window

 • B

  carnival

 • C

  highland

 • D

  invade

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

window /ˈwɪndəʊ/

carnival /ˈkɑːnɪvl/  

highland /ˈhaɪlənd/

invade /ɪnˈveɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/.

Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  emperor

 • B

  commemorate

 • C

  incense

 • D

  enhance

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

emperor /'empərə[r]/ 

commemorate /kəˈmeməreɪt/  

incense /ˈɪnsens/  

enhance /ɪnˈhɑːns/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /e/.

Câu 28 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  companion

 • B

  cultural

 • C

  performance

 • D

  magician

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

companion /kəm'pæniən/

cultural /ˈkʌltʃərəl/

performance  /pə'fɔ:məns/

magician /mə'dʒi∫n/  

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 29 :

Choose the word with the different stress syllable.

 • A

  congratulate

 • B

  preservation

 • C

  convenient

 • D

  activity

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

congratulate /kənˈɡrætʃəleɪt/

preservation /prezə'vei∫nt/  

convenient /kənˈviːniənt/  

activity /ækˈtɪvəti/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 30 :

Choose the word with the different stress syllable. 

 • A

  buddha

 • B

  cruel

 • C

  dragon

 • D

  preserve

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

buddha /ˈbʊdə/

cruel /ˈkruːəl/

dragon /ˈdræɡən/

preserve /prɪˈzɜːv/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

close