Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  nomadic

 • B

  generous

 • C

  colorful

 • D

  countryside

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  popular

 • B

  calculus

 • C

  beehive

 • D

  repeat 

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  harvest

 • B

  collect

 • C

  peaceful

 • D

  paddy

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  boring

 • B

  study

 • C

  happy

 • D

  begin

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  primary

 • B

  practical

 • C

  official

 • D

  tropical 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mother  

 • B

  health

 • C

  theme

 • D

  think

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  match  

 • B

  chin

 • C

  chuckle

 • D

  machine

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  click  

 • B

  glide

 • C

  climb

 • D

  blind

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  club

 • B

  blunt

 • C

  fluffy

 • D

  glucose

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bloom

 • B

  gloop

 • C

  flood

 • D

  sloot

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  clothing  

 • B

  blond

 • C

  globe

 • D

  slogan

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  short  

 • B

  explore

 • C

  more

 • D

  together

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  generous  

 • B

  electrical

 • C

  collect

 • D

  chest

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  city  

 • B

  rice

 • C

  exciting

 • D

  ride

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stayed  

 • B

  joined

 • C

  looked 

 • D

  lived

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  nomadic

 • B

  generous

 • C

  colorful

 • D

  countryside

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nomadic   

Generous    

Colorful    

Countryside    

Lời giải chi tiết :

Nomadic: /nəʊˈmædɪk/

Generous: /ˈdʒenərəs/

Colorful: /ˈkʌləfl/

Countryside: /ˈkʌntrisaɪd/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  popular

 • B

  calculus

 • C

  beehive

 • D

  repeat 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

popular    

calculus    

beehive    

repeat    

Lời giải chi tiết :

  popular: /ˈpɒpjələ(r)/

 calculus: /ˈkælkjələs/

beehive: /ˈbiːhaɪv/

repeat: /rɪˈpiːt/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  harvest

 • B

  collect

 • C

  peaceful

 • D

  paddy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

harvest    

collect    

peaceful    

paddy    

Lời giải chi tiết :

harvest: /ˈhɑːvɪst/

collect: /kəˈlekt/

peaceful: /ˈpiːsfl/

paddy: /ˈpædi/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  boring

 • B

  study

 • C

  happy

 • D

  begin

Đáp án : D

Phương pháp giải :

boring   

study    

happy    

begin    

Lời giải chi tiết :

boring: /ˈbɔːrɪŋ/

study: /ˈstʌdi/

happy: /ˈhæpi/

begin: /bɪˈɡɪn/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  primary

 • B

  practical

 • C

  official

 • D

  tropical 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

primary    

practical    

official    

tropical    

Lời giải chi tiết :

primary: /ˈpraɪməri/

practical: /ˈpræktɪkl/

official: /əˈfɪʃl/

tropical: /ˈtrɒpɪkl/ 

  Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mother  

 • B

  health

 • C

  theme

 • D

  think

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

mother: /ˈmʌðə(r)/

heath: /hiːθ/

theme: /θiːm/

think: /θɪŋk/ 

Câu A phát âm là /ð/ còn lại là /θ/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  match  

 • B

  chin

 • C

  chuckle

 • D

  machine

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

match: /mætʃ/

chin: /tʃɪn/

chuckle: /ˈtʃʌkl/

 machine: /məˈʃiːn/ 

Câu D phát âm là /ʃ/ còn lại là /tʃ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  click  

 • B

  glide

 • C

  climb

 • D

  blind

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

click: /klɪk/

glide: /ɡlaɪd/

climb: /klaɪm/

blind: /blaɪnd/ 

Câu A phát âm là /ɪ / còn lại là /aɪ/  

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  club

 • B

  blunt

 • C

  fluffy

 • D

  glucose

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

club: /klʌb/

blunt: /blʌnt/

fluffy: /ˈflʌfi/

glucose: /ˈɡluːkəʊs/ 

Câu D phát âm là /u/ còn lại là /ʌ/  

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bloom

 • B

  gloop

 • C

  flood

 • D

  sloot

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

bloom: /bluːm/

gloop: /ɡluːp/

flood: /flʌd/

scoot: /skuːt/ 

Câu C phát âm là /ʌ/ còn lại là /u/  

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  clothing  

 • B

  blond

 • C

  globe

 • D

  slogan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  clothing: /ˈkləʊðɪŋ/

 blond: /blɒnd/

globe: /ɡləʊb/

 slogan: /ˈsləʊɡən/ 

Câu B phát âm là /ɒ/ còn lại là /ə/  

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  short  

 • B

  explore

 • C

  more

 • D

  together

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

short: /ʃɔːt/

explore: /ɪkˈsplɔː(r)/

more: /mɔː(r)/

together: /təˈɡeðə(r)/ 

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /ɔ/  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  generous  

 • B

  electrical

 • C

  collect

 • D

  chest

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Generous: /ˈdʒenərəs/

Electrical: /ɪˈlektrɪkl/

Collect: /kəˈlekt/

Chest: /kəˈlekt/ 

Câu B phát âm là /i/ còn lại là /e/ 

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  city  

 • B

  rice

 • C

  exciting

 • D

  ride

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

city: /ˈsɪti/

rice: /raɪs/

exciting: /ɪkˈsaɪtɪŋ/

ride: /raɪd/ 

Câu A phát âm là /ɪ/ còn lại là /aɪ/   

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stayed  

 • B

  joined

 • C

  looked 

 • D

  lived

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  stayed: /steɪd/

joined: /dʒɔɪnd/

looked: /lʊkt/

lived: /lɪvd/  

Đáp án C phát âm là /t/ còn lại là /d/

close