Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  blackberry

 • B

  peacefully

 • C

  scenery

 • D

  nomadic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 Blackberry: /ˈblækbəri/

 Peacefully: /ˈpiːsfəli/

 Scenery: /ˈsiːnəri/

 Nomadic: /nəʊˈmædɪk/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  interesting

 • B

  countryside

 • C

  probably

 • D

  convenient

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết

- Hậu tố -ing, -ient không nhận trọng âm

- Danh từ ghép có trọng âm rơi âm tiết 1

Lời giải chi tiết :

 Interesting: /ˈɪntrəstɪŋ/

 Countryside: /ˈkʌntrisaɪd/

 Probably: /ˈprɒbəbli/

Convenient: /kənˈviːniənt/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  traditionally

 • B

  generously

 • C

  usually

 • D

  difficult

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

 Traditionally: /trəˈdɪʃənəli/

 Generously: /ˈdʒenərəsli/

 Usually: /ˈjuːʒuəli/

 Difficult: /ˈdɪfɪkəlt/ 

  Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu hỏi 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  leisure

 • B

  eight

 • C

  celebrate

 • D

  penalty

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

 Leisure: /ˈleʒə(r)/

 Eight: /eɪt/

 Celebrate: /ˈselɪbreɪt/

 Penalty: /ˈpenəlti/ 

Câu C phát âm là /ɪ/ còn lại là/e/. 

Câu hỏi 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fun

 • B

  sun

 • C

  surf

 • D

  cut

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

 Fun: /fʌn/

 Sun: /sʌn/

 Surf: /sɜːf/

 Cut: /kʌt/ 

Câu C phát âm là /ɜ/ còn lại là/ʌ/.   

Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bracelet  

 • B

  cake

 • C

  take

 • D

  hat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 Bracelet: /ˈbreɪslət/

 Cake: /keɪk/

 Take: /teɪk/

 Hat: /hæt/ 

Câu D phát âm là /æ/ còn lại là/e/.  

 

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  although  

 • B

  laugh

 • C

  paragraph

 • D

  enough

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

 Although: /ɔːlˈðəʊ/

 Laugh: /lɑːf/

 Paragraph: /ˈpærəɡrɑːf/ 

Enough: /ɪˈnʌf/

Câu A phát âm là /ʊ/ còn lại là/f/.  

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  comedy  

 • B

  novel

 • C

  princess

 • D

  cinema

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

 Comedy: /ˈkɒmədi/

 Novel:  /ˈnɒvəl/

 Princess: /ˌprɪnˈses/

 Cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Câu   C phát âm là /e/ còn lại là /ə/

Câu hỏi 9 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

This paddy field is  _______ than that man-made garden.

 • A

  more beautiful

 • B

  beautifuler

 • C

  beatifuller

 • D

  beautifully

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Beautiful (đẹp) là tính từ dài => cấu trúc so sánh hơn: more adj than

=> This paddy field is more beautiful than that man-made garden.

Tạm dịch: Cánh đồng lúa này đẹp hơn khu vườn nhân tạo đó.

Câu hỏi 10 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Things in the city are ____ than in the country.

 • A

  interestinger

 • B

  more interesting

 • C

  interestinger

 • D

  much interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Interesting (thú vị) là tính từ dài => cấu trúc so sánh hơn: more adj than

=> Things in the city are more interesting than in the country.

Tạm dịch: Những điều trong thành phố thú vị hơn ở trong miền quê.

Câu hỏi 11 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I go to the countryside _______ than my brothers do.

 • A

  oftener

 • B

  often

 • C

  oftenly

 • D

  more often

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Often (thường xuyên) là trạng từ dài chỉ tần suất=> cấu trúc so sánh hơn: more adv than

=> I go to the countryside more often than my brothers do.

Tạm dịch: Tôi về quê thường xuyên hơn anh em tôi.

Câu hỏi 12 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

George drives _________ than his brother.

 • A

  recklesslier

 • B

  recklessly

 • C

  more recklessly

 • D

  reckless

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sau drive (lái xe) là một trạng từ => loại D

Recklessly là một trạng từ dài, cấu trúc so sánh hơn: more adv than

=> George drives more recklessly than his brother.

Tạm dịch: George lái xe liều lĩnh hơn anh trai mình.

Câu hỏi 13 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Jim jumped _______ than Peter.

 • A

  more fartherly

 • B

  far

 • C

  farther

 • D

  farrer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Far (xa) là tính từ có dạng so sánh hơn đặc biệt: farther (xa hơn)

=> Jim jumped farther than Peter.

Tạm dịch: Jim nhảy xa hơn Peter.

Câu hỏi 14 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

This mechanic checks the motorbike ________ than those mechanics.

 • A

  carefully

 • B

  more carefully

 • C

  careful

 • D

  more careful

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trong câu có than nên phải sử dụng so sánh hơn.

- Động từ trong câu là động từ thường (check) không phải to be nên sau đó phải là 1 trạng từ chứ không phải tính từ.

- careful (adj): cẩn thận

- carefully (adv): một cách cẩn thận.

=> This mechanic checks the motorbike more carefully than those mechanics. 

Tạm dịch: Người thợ máy này kiểm tra kĩ càng hơn những người thợ kia.

Câu hỏi 15 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The lecture given by Dr. Harry was ______ than any one I have attended before.

 • A

  interesting

 • B

  interestingly

 • C

  more interesting

 • D

  more interestingly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Interesting (thú vị) là tính từ dài => cấu trúc so sánh hơn: more adj than

=> The lecture given by Dr. Harry was more interesting than any one I have attended before.

Tạm dịch: Bài giảng được đưa ra bởi Tiến sĩ Harry thú vị hơn bất kỳ bài nào tôi từng tham dự trước đây.

Câu hỏi 16 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

It was a _______ holiday than the one we had last summer.

 • A

  long

 • B

  more long

 • C

  more longer

 • D

  longer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Long (dài) là một tính từ ngắn có dạng so sánh hơn: longer than

=> It was a longer holiday than the one we had last summer

Tạm dịch: Đó là một kỳ nghỉ dài hơn so với những gì chúng tôi đã có vào mùa hè năm ngoái.

Câu hỏi 17 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I ran pretty far yesterday, but I ran even ______ today.  

 • A

  far

 • B

  farly

 • C

  more farly

 • D

  farther

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Far (xa) là một  trạng từ có dạng so sánh hơn đặc biệt là farther (xa hơn)

=> I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.

Tạm dịch: Tôi chạy xa vào ngày hôm qua những hôm nay tôi còn chạy xa hơn.

Câu hỏi 18 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My brother drives _____ than I do.

 • A

  more careless

 • B

  most careless

 • C

  more carelessly

 • D

  most carelessly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sau drive (lái xe) là một trạng từ để bổ sung ý nghĩa => loại A và B

Có than => hình thức so sánh hơn => bỏ D

=> My brother drives more carelessly than I do

Tạm dịch: Anh tôi lái xe bất cẩn hơn tôi

Câu hỏi 19 :

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

I was just thinking the other day: Everyone I know in the country (1) _____ weird. At least for my town, which has no stop lights and one main intersection.We are a little strange, I think. We (2)_____ get out much. We think running across the freeway is a thrill. I (3) _____ up playing in mud with frogs and snakes. Is that weird?

I feel like my friends and I have had a somewhat difficult time in (4)______ with others. I almost feel like if I had lived in the city might understand (5) _______ about other types of people and (6)______  they think and interact. I feel at times that I am behind on a lot of things, including how to be cool.

I feel fortunate at the same time that I have grown (7)______ in a rural area. I would never trade in my memories of playing in a stream, climbing trees, (8) ______ in the river, and hiking up hills for a breathtaking view... all within a half mile from my house. I sometimes feel (9) ______ for my friends who (10) ______ surrounded by asphalt, concrete, and power lines.

(https:/www.coursehero.com/ƒfile/7847 5 30/Country- Versus-City/)

Câu 19.1

I was just thinking the other day: Everyone I know in the country (1) _____ weird.

 • A

  are

 • B

  is

 • C

  have

 • D

  has

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là đại từ bất định (everyone-mọi người) => động từ chia theo số ít => loại A và C

Weird (kì dị) là tính từ => chỗ cần điền là động từ to be => loại D

=> I was just thinking the other day: Everyone I know in the country (1) is weird.

Tạm dịch: Tôi chỉ nghĩ đến một ngày khác: Mọi người ở quê mà tôi biết đều kỳ lạ.

Câu 19.2

We are a little strange, I think. We (2)_____ get out much.

 • A

  have

 • B

  did

 • C

  not

 • D

  don’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Động từ phía sau là động từ dạng nguyên thể

Câu phía trước chia ở thì hiện tại => câu sau cũng chia ở hiện tại (tương ứng về thì), đây là câu ở thể phủ định, thì hiện tại đơn

=> We are a little strange, I think. We don’t get out much.

Tạm dịch: Chúng tôi hơi lạ, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi không ra ngoài nhiều.

Câu 19.3

I (3) _____ up playing in mud with frogs and snakes. Is that weird?

 • A

  grew

 • B

  grow

 • C

  grown

 • D

  did grew

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cụm từ grow up (lớn lên), đây là câu mang ý nghĩa kể lại => chia ở thì quá khứ

=> I (3) grew up playing in mud with frogs and snakes. Is that weird?

Tạm dịch: Tôi lớn lên trong bùn với ếch và rắn. Điều đó có kì dị không?

Câu 19.4

I feel like my friends and I have had a somewhat difficult time in (4)______ with others.

 • A

  to mix

 • B

  mix

 • C

  mixing

 • D

  to mixing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cụm từ mix with sb (hòa nhập với ai)

Sau giới từ in, động từ chỉa ở dạng V_ing

=> I feel like my friends and I have had a somewhat difficult time in (4) mixing with others.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy như bạn bè của tôi và tôi đã có một thời gian khó khăn trong việc hòa nhập với những người khác.

Câu 19.5

I almost feel like if I had lived in the city might understand (5) _______ about other types of people

 • A

  more

 • B

  much

 • C

  than

 • D

  as

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

More: nhiều hơn

Much: rất nhiều

Than: hơn

As: như là

=> I almost feel like if I had lived in the city might understand (5) more about other types of people

Tạm dịch:

Tôi gần như cảm thấy nếu tôi sống ở thành phố tôi có thể hiểu thêm về những kiểu người khác

Câu 19.6

and (6) ______ they think and interact. I feel at times that I am behind on a lot of things, including how to be cool.

 • A

  which

 • B

  how

 • C

  where

 • D

  when

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Which: cái nào

How: như thế nào

Where: ở

When: khi

=> and how they think and interact. I feel at times that I am behind on a lot of things, including how to be cool.

Tạm dịch: và cách họ suy nghĩ và tương tác. Đôi lúc tôi cảm thấy mình bị tụt hậu về rất nhiều thứ, kể cả làm thế nào để trở nên ngầu.

Câu 19.7

I feel fortunate at the same time that I have grown (7)______ in a rural area.

 • A

  from

 • B

  to

 • C

  in

 • D

  up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: grow up (lớn lên)

=> I feel fortunate at the same time that I have grown up in a rural area.

Tạm dịch: Cùng lúc tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã lớn lên ở một vùng nông thôn.

Câu 19.8

I would never trade in my memories of playing in a stream, climbing trees, (8) ______ in the river, and hiking up hills for a breathtaking view...

 • A

  walking

 • B

  running

 • C

  swimming

 • D

  climbing  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Walk: đi bộ

Run: chạy

Swim: bơi

Climb: leo trèo

=> I would never trade in my memories of playing in a stream, climbing trees, swimming in the river, and hiking up hills for a breathtaking view...

Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những ký ức của mình khi chơi trên suối, trèo cây, bơi lội trên sông và leo lên những ngọn đồi để có một cái nhìn ngoạn mục ...

Câu 19.9

I sometimes feel (9) ______ for my friends who (10) ______ surrounded by asphalt, concrete, and power lines.

 • A

  sorry

 • B

  thankful

 • C

  grateful

 • D

  happy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sorry for: tiếc vì, xin lỗi vì

Thankful for: biết ơn, cảm ơn vì

Grateful for: biết ơn vì

Happy for: hạnh phúc vì

=> I sometimes feel sorry for my friends who (10) ______ surrounded by asphalt, concrete, and power lines.

Tạm dịch:

Đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho những người bạn của mình những người được bao quanh bởi đường nhựa, bê tông và đường dây điện.

Câu 19.10

I sometimes feel sorry for my friends who (10) ______ surrounded by asphalt, concrete, and power lines.

 • A

  have

 • B

  was

 • C

  were

 • D

  has 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng who thay cho danh từ chỉ người số nhiều my friends ở đằng trước => động từ cũng chia ở số nhiều => loại B và D

Cấu trúc câu bị động be+V_PII+by => chọn C

=> I sometimes feel sorry for my friends who were surrounded by asphalt, concrete, and power lines.

Tạm dịch:

Đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho những người bạn của mình những người được bao quanh bởi đường nhựa, bê tông và đường dây điện.

Tôi chỉ nghĩ đến một ngày khác: Mọi người ở quê mà tôi biết đều kỳ lạ. Ít nhất là đối với thị trấn của tôi, nơi không có đèn dừng và một ngã tư chính. Chúng tôi hơi lạ, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi không ra ngoài nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng chạy qua đường cao tốc là một sự hồi hộp. Tôi lớn lên cùng với các trò chơi trong bùn với ếch và rắn. Đó có kì dị không? 

Tôi cảm thấy như bạn bè của tôi và tôi đã có một khoảng thời gian hơi khó khăn trong việc hòa hợp với những người khác. Tôi gần như cảm thấy nếu tôi sống ở thành phố có thể hiểu nhiều hơn về những kiểu người khác và cách họ suy nghĩ và tương tác. Đôi lúc tôi cảm thấy mình bị tụt hậu về rất nhiều thứ, kể cả làm thế nào để trở nên ngầu.

Đời thơi tôi cảm thấy may mắn khi tôi lớn lên ở vùng nông thôn. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những ký ức của mình khi chơi trên suối, trèo cây, bơi dưới sông và leo lên đồi để ngắm cảnh ngoạn mục ... tất cả chỉ cách nhà tôi nửa dặm. Đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho những người bạn của tôi, những người bị bao quanh bởi đường nhựa, bê tông và đường dây điện.

Câu hỏi 20 :

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

The nomadic life of Mongolian

Mongolian people nowadays still maintain their tradition of a nomadic life. About half of Mongolian population do not settle down but travel from place to place every season. When you think of Mongolian nomads, you think of animal farmers. Their most valuable possessions are their tents and cattle. Mongolia has a severe weather. There are dramatic changed in weather conditions between seasons. That is why Mongolian have to move location throughout the year to the most appropriate spots. In winter, they often move in front of a mountain for shelter. in spring, it’s closer to a river, in summer right next to a river for water supply, and in autumn up a hill to collect hay for winter time. Most nomads move at least four times a year but some might move up to 30 times in a year, especially if they have a lot of animals that eat through the available food quickly.

The number of nomads has, however, significantly decreased over the last years. More and more of its citizens move to Ulaanbaatar because they want to look for an education and a professional job. Mongolia is in a period of rapid change.  

Câu 20.1

What are the most valuable possessions of Mongolian nomads?

 • A

  animals

 • B

  shelters

 • C

  tents and cattle

 • D

  water

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Những tài sản quý giá nhất của người du mục Mông Cổ là gì?

A.Động vật

B.nơi trú ẩn

C.Lều và gia súc

D.Nước

Thông tin:

Their most valuable possessions are their tents and cattle.

(Tài sản quý giá nhất của họ là lều và gia súc.)

Câu 20.2

Why do Mongolian have to move location throughout the year?

 • A

  Because they want to travel rather than stay in one place

 • B

  Because Mongolia has a severe weather and there are dramatic changed in weather conditions between seasons.

 • C

  Because food runs out if they stay in one place for too long.

 • D

  Because they enjoy the warm weather.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Tại sao người Mông Cổ phải di chuyển nơi ở trong suốt cả năm?

A.Bởi vì họ muốn đi du lịch hơn là ở một nơi

B.Vì Mông Cổ có thời tiết khắc nghiệt và có sự thay đổi đáng kể về điều kiện thời tiết giữa các mùa.

C.Vì thức ăn hết nếu họ ở một nơi quá lâu.

D.Vì họ thích thời tiết ấm áp.

Thông tin:

Mongolia has a severe weather. There are dramatic changed in weather conditions between seasons. That is why Mongolian have to move location throughout the year to the most appropriate spots.

(Mông Cổ có thời tiết khắc nghiệt và có sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thời tiết giữa các mùa. Đó là lý do tại sao người Mông Cổ phải di chuyển vị trí trong suốt cả năm đến những điểm thích hợp nhất.)

Câu 20.3

Where do Mongolian nomads often move to in fall?

 • A

  move up a hill

 • B

  move in front of a mountain

 • C

  move next to a river

 • D

  move near a river

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Những người du mục Mông Cổ thường di chuyển đến đâu vào mùa thu?

A.di chuyển lên một ngọn đồi

B.di chuyển trước một ngọn núi

C.di chuyển bên cạnh một dòng sông

D.di chuyển gần một con sông

Thông tin:

In winter, they often move in front of a mountain for shelter. in spring, it’s closer to a river, in summer right next to a river for water supply, and in autumn up a hill to collect hay for winter time.

(Vào mùa đông, họ thường di chuyển đến một ngọn núi để trú ẩn. Vào mùa xuân, họ chuyển đến gần một con sông hơn, vào mùa hè họ đến ngay cạnh một con sông để cung cấp nước và vào mùa thu thì họ lên một ngọn đồi để thu thập cỏ khô cho mùa đông.)

Câu 20.4

How often most nomads move their locations?

 • A

  Usually

 • B

  At least four times a year

 • C

  At least 30 times in a year

 • D

  About 4 times a quarter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Tần suất mà hầu hết những người du mục di chuyển địa điểm của họ là như thế  nào?

A.Thường xuyên

B.Ít nhất bốn lần một năm.

C.Ít nhất 30 lần trong một năm

D.Khoảng 4 lần một quý.

Thông tin:

Most nomads move at least four times a year

(Hầu hết những người du mục di chuyển chỗ ở ít nhất bốn lần một năm)

Câu 20.5

Why more and more Mongolian move to Ulaanbaatar?

 • A

  Because they look for a place to raise cattle.

 • B

  Because they find Ulaanbaatar peaceful and suitable for a stable life.

 • C

  Because they no longer want to live a nomadic life.

 • D

  Because they want to look for an education and a professional job.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Tại sao ngày càng nhiều người Mông Cổ chuyển đến Ulaanbaatar?

A.Bởi vì họ tìm một nơi để chăn nuôi gia súc.

B.Vì họ thấy Ulaanbaatar yên bình và phù hợp với cuộc sống ổn định.

C.Vì họ không còn muốn sống một cuộc sống du mục.

D.Bởi vì họ muốn tìm kiếm một nền giáo dục và một công việc chuyên nghiệp.

Thông tin:

More and more of its citizens move to Ulaanbaatar because they want to look for an education and a professional job.

(Ngày càng có nhiều công dân  chuyển đến Ulaanbaatar vì họ muốn tìm kiếm một nền giáo dục và một công việc chuyên nghiệp)

Cuộc sống du mục của người Mông Cổ

Người Mông Cổ ngày nay vẫn duy trì truyền thống du mục của mình. Khoảng một nửa dân số Mông Cổ không định cư mà đi từ nơi này sang nơi khác mỗi mùa. Khi bạn nghĩ về những người du mục Mông Cổ, bạn nghĩ về những người chăn nuôi. Tài sản quý giá nhất của họ là lều và gia súc. Mông Cổ có thời tiết khắc nghiệt và có sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thời tiết giữa các mùa. Đó là lý do tại sao người Mông Cổ phải di chuyển vị trí trong suốt cả năm đến những điểm thích hợp nhất. Vào mùa đông, họ thường di chuyển đến một ngọn núi để trú ẩn. Vào mùa xuân, họ chuyển đến gần một con sông hơn, vào mùa hè họ đến ngay cạnh một con sông để cung cấp nước và vào mùa thu thì họ lên một ngọn đồi để thu thập cỏ khô cho mùa đông. Hầu hết những người du mục di chuyển chỗ ở ít nhất bốn lần một năm nhưng một số người có thể di chuyển tới 30 lần trong một năm, đặc biệt nếu họ có nhiều động vật ăn qua thức ăn có sẵn một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, số lượng người du mục đã giảm đáng kể trong những năm qua. Ngày càng có nhiều công dân  chuyển đến Ulaanbaatar vì họ muốn tìm kiếm một nền giáo dục và một công việc chuyên nghiệp. Mông Cổ đang trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng.

 

Câu hỏi 21 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

This house was constructed more recent than the one across the street.

 • A

  This house

 • B

  constructed

 • C

  more recent

 • D

  across the street

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sau động từ construced (xây dựng) cần một trạng từ để bổ sung ý nghĩa. Do đó, recent (adj) => recently (adv)_gần đây

=> This house was constructed more recently than the one across the street.

Tạm dịch: Ngôi nhà này được xây dựng gần đây hơn là ngôi nhà bên kia đường.

Câu hỏi 22 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

After a few weeks of lessons I could dance gracefully than before.

 • A

  a few weeks

 • B

  could dance 

 • C

  gracefully

 • D

  than before

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Có “than” => so sánh hơn. Gracefully là trạng từ dài có nhiều âm tiết, có dạng so sánh hơn là more gracefully.

Do đó, gracefully => more gracefully.

=> After a few weeks of lessons I could dance more gracefully than before.

Tạm dịch: Sau vài tuần thì tôi đã có thể nhảy nhuần nguyên hơn.

 

Câu hỏi 23 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I came home early but Steven arrived more early than I.

 • A

  came home

 • B

  but

 • C

  arrived

 • D

  more early

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Early (sớm) là tính từ có 2 âm tiết có kết thúc là đuôi –y, có hình thức so sánh hơn như tính từ ngắn. Do đó, early => earlier

=> I came home early but Steven arrived earlier than I.

Tạm dịch: Tôi về nhà sớm nhưng Steven còn về sớm hơn.

Câu hỏi 24 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Steve works more happy than he used to.

 • A

  Steve works

 • B

  more happy 

 • C

  than

 • D

  used to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Sau động từ “work” là một trạng từ. Do đó, happy => happily.

=> Steve works more happily than he used to.

Tạm dịch: Anh ta làm việc vui vẻ hơn trước.

Câu hỏi 25 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

My paper airplane flew farther then yours did.

 • A

  paper airplane

 • B

  farther

 • C

  then

 • D

  did

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh hơn của tính từ: dạng so sánh hơn của tính từ + than

Do đó, then => than

Câu hỏi 26 :

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

Life in the city is noisier than life in the countryside.

 • A

  Life in the city is not as noisy as life in the countryside.

 • B

  Life in the countryside is as noisy as life in the city.

 • C

  Life in the countryside is not as noisy as life in the city.

 • D

  Life in the city is not as noisy as life in the countryside.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Câu gốc: Cuộc sống ở thành phố ôn ào hơn cuộc sống ở làng quê.

Tạm dịch các đáp án:

A.Cuộc sống ở thành phố không ồn ào như cuộc sống ở nông thôn.

B.Cuộc sống ở nông thôn cũng ồn ào như cuộc sống ở thành phố.

C.Cuộc sống ở nông thôn không ồn ào như cuộc sống ở thành phố.

D.Cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn cuộc sống ở nông thôn.

Ta nhận thấy đáp án C có ý nghĩa tương đồng với câu gốc đã cho.

 

Câu hỏi 27 :

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

It takes me more than one hour to reach the village.

 • A

  I spend more than one hour reach the village.

 • B

  I spend more than one hour reaching the village.

 • C

  I spend more than one hour to reach the village.

 • D

  I spend more than one hour to reaching the village.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Câu gốc: Tốn hơn một giờ để tôi đến được ngôi làng.

Cấu trúc câu cần nhớ: It takes sb (+time) to do sth (tốn bao lâu để ai làm gì = S+spend (+time) doing sth (ai đó mất bao lâu để làm gì)

=> Đáp án B đúng cấu trúc.

Câu hỏi 28 :

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

Why don’t we bike along the river together?

 • A

  I suggest to bike along the river together.

 • B

  I suggest to biking along the river together.

 • C

  I suggest biking along the river together.

 • D

  I suggest to be bike along the river together.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: tại sao chúng ta không đi dọc con sông cùng nhau?

Cum từ cần chú ý:

Why don’t we+V_infi = S suggest + V_ing (câu đề nghị, gợi ý ai làm gì)

=>  Đáp án C đúng cấu trúc

Câu hỏi 29 :

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

His brother drives more carefully than her brother.

 • A

  Her brother doesn’t drive as carefully as his brother.

 • B

  Her brother doesn’t drive carefully as her brother.

 • C

  Her brother doesn't drive as carefully than her brother.

 • D

  Her brother drive as carefully as his brother.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: anh trai anh ấy lái xe cẩn thận hơn anh trai cô ấy

Tạm dịch các đáp án:

A.Anh trai cô ấy không lái xe cẩn thận như anh trai anh ấy.

B.Anh trai cô không lái xe cẩn thận như anh trai cô.

C.Anh trai cô không lái xe cẩn thận hơn anh trai cô.

D.Anh trai lái xe cẩn thận như anh trai anh ấy

Cấu trúc cần ghi nhớ:

So sánh hơn với trạng từ/ tính từ dài: more+adj/adv than

So sánh bằng: as+adj/adv+as

Dựa vào ngữ nghĩa của các câu, ta nhận thấy đáp án đúng là A

Câu hỏi 30 :

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

He speaks English more fluently than anyone in my class.

 • A

  He is the most fluent English speaker in my class.

 • B

  He is the most fluent English speak in my class.

 • C

  No one in my class speaks English as fluently as he does.

 • D

  Both A and C.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Anh ta nói Tiếng Anh trôi chảy hơn bất kể ai trong lớp.

Tạm dịch các đáp án:

A.Anh ấy là người nói tiếng Anh lưu loát nhất trong lớp của tôi.

B.Anh ấy nói tiếng Anh lưu loát nhất trong lớp của tôi.

C.Không ai trong lớp tôi nói tiếng Anh trôi chảy như anh ấy.

D.Cả A và C.

Dựa vào ngữ nghĩa của các câu, ta nhận thấy đáp án đúng là D

Câu hỏi 31 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

My parents want to live in the countryside when they get older because of its

life. (peace)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My parents want to live in the countryside when they get older because of its

life. (peace)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ life (cuộc sống). Do đó, peace (n) => peaceful (adj) _yên bình

=> My parents want to live in the countryside when they get older because of its peaceful life.

Tạm dịch:

Bố mẹ tôi muốn sống ở nông thôn khi họ già đi vì cuộc sống bình yên.

Đáp án: peaceful

Câu hỏi 32 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

In the countryside, the streets are not as crowded and

as in big cities. (noise)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

In the countryside, the streets are not as crowded and

as in big cities. (noise)

Lời giải chi tiết :

“and” là liên từ nối 2 từ (cụm từ) cùng chức năng, cấu trúc, loại từ

Crowed (đông đúc) là tính từ => chỗ cần điền cũng là một tính từ => noise (n) => noisy (adj)

=> In the countryside, the streets are not as crowded and noisy as in big cities.

Tạm dịch:

Ở nông thôn, đường phố không đông đúc và ồn ào như ở các thành phố lớn

Đáp án: noisy

 

Câu hỏi 33 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

Sometimes it is

for people to travel in rural areas because there are not many different means of transport. (convenience)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Sometimes it is

for people to travel in rural areas because there are not many different means of transport. (convenience)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It+is+adj+(for+sb)+to do st (như thế nào đó để ai làm gì)

Chỗ cần điền là một tính từ, do đó convenience (n) => convenient (adj) – thoải mái.

Xét theo ngữ nghĩa của câu, không có nhiều phương tiện giao thông khác nhau => không thoải mái => inconvenient (adj)

=> Sometimes it is inconvenient for people to travel in rural areas because there are not many different means of transport.

Tạm dịch:

Đôi khi việc đi lại ở nông thôn là không thuận tiện vì không có nhiều phương tiện giao thông khác nhau

Đáp án: inconvenient

Câu hỏi 34 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

I think that

life is very unstable because it is always on the move. (nomad)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I think that

life is very unstable because it is always on the move. (nomad)

Lời giải chi tiết :

=> I think that nomadic life is very unstable because it is always on the move.

Tạm dịch:

Chỗ cần điền là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ life (cuộc sống)

Do đó, nomad (n) => nomadic (adj)-du mục

Tôi nghĩ rằng cuộc sống du mục rất không ổn định bởi vì nó luôn luôn di chuyển

 

Câu hỏi 35 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

Life in big cities are more

than in the countryside. (stress)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Life in big cities are more

than in the countryside. (stress)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ => stress (n) => stressful (adj) – căng thẳng

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: more + adj + than 

=> Life in big cities are more stressful than in the countryside.

Tạm dịch: Cuộc sống ở các thành phố lớn căng thẳng hơn ở nông thôn

Đáp án: stressful 

close