Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  custom

 • B

  explain

 • C

  chopstick

 • D

  manner    

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  pagoda

 • B

  complement

 • C

  society 

 • D

  tradition  

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  respect

 • B

  mention  

 • C

  expert

 • D

  worship

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  generation

 • B

  presentation

 • C

  necessity

 • D

  obligation   

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  resident

 • B

  cutlery

 • C

  ancestor

 • D

  permission

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  spring

 • B

  spread

 • C

  street

 • D

  sprint  

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  manner  

 • B

  palm

 • C

  pass

 • D

  sharp

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  accept  

 • B

  reflect

 • C

  generation

 • D

  sense

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  curious

 • B

  purpose

 • C

  burning

 • D

  surfer

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  responsible

 • B

  design

 • C

  beneficial

 • D

  redo

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  southern  

 • B

  south

 • C

  synthetic

 • D

  fourth

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  when   

 • B

  which

 • C

  whole

 • D

  what  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  environment  

 • B

  comment

 • C

  development  

 • D

  improvement  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  exhibition

 • B

  exhibit

 • C

  exciting

 • D

  expensive  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  heat

 • B

  overhead

 • C

  team

 • D

  speak  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  custom

 • B

  explain

 • C

  chopstick

 • D

  manner    

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 custom: /ˈkʌstəm/

explain: /ɪkˈspleɪn/

chopstick: /ˈtʃɒpstɪk/

manner: /ˈmænə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  pagoda

 • B

  complement

 • C

  society 

 • D

  tradition  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  pagoda: /pəˈɡəʊdə/

  complement: /ˈkɒmplɪment/

  society: /səˈsaɪəti/

  tradition: /trəˈdɪʃn/

  Câu B trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2 

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  respect

 • B

  mention  

 • C

  expert

 • D

  worship

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  respect: /rɪˈspekt/

  mention: /ˈmenʃn/

  expert: /ˈekspɜːt/ 

  worship: /ˈwɜːʃɪp/

  Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  generation

 • B

  presentation

 • C

  necessity

 • D

  obligation   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

generation: /ˌdʒenəˈreɪʃn/

presentation: /ˌpreznˈteɪʃn/

 necessity: /nəˈsesəti/

obligation: /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 3    

Lời giải chi tiết :

generation: /ˌdʒenəˈreɪʃn/

presentation: /ˌpreznˈteɪʃn/

 necessity: /nəˈsesəti/

obligation: /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 3    

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  resident

 • B

  cutlery

 • C

  ancestor

 • D

  permission

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

  resident: /ˈrezɪdənt/

  cutlery: /ˈkʌtləri/

  ancestor: /ˈænsestə(r)/

  permission: /pəˈmɪʃn/

 Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1   

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  spring

 • B

  spread

 • C

  street

 • D

  sprint  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  spring: /sprɪŋ/

  spread: /spred/

  street: /striːt/

  sprint: /sprɪnt/

Câu C phát âm là /str/ còn lại là /spr/ 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  manner  

 • B

  palm

 • C

  pass

 • D

  sharp

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  manner: /ˈmænə(r)/

  palm: /pɑːm/

  pass: /pɑːs/

  sharp: /ʃɑːp/

Câu A phát âm là / æ/ còn lại là / ɑ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  accept  

 • B

  reflect

 • C

  generation

 • D

  sense

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  accept: /əkˈsept/

  reflect: /rɪˈflekt/

  generation: /ˌdʒenəˈreɪʃn/

  sense: /sens/ 

  Câu C phát âm là / ə / còn lại là /e/  

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  curious

 • B

  purpose

 • C

  burning

 • D

  surfer

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  Curious: /ˈkjʊəriəs/

  Purpose: /ˈpɜːpəs/

  Burning: /ˈbɜːnɪŋ/

  Surfer: /ˈsɜːfə(r)/

 Câu A phát âm là / jʊ / còn lại là /ɜ /  

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  responsible

 • B

  design

 • C

  beneficial

 • D

  redo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

  Responsible: /rɪˈspɒnsəbl/

  Design: /dɪˈzaɪn/

  Beneficial: /ˌbenɪˈfɪʃl/

  Redo: /ˌriːˈduː/

 Câu D phát âm là / i: / còn lại là / ɪ /    

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  southern  

 • B

  south

 • C

  synthetic

 • D

  fourth

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  Southern: /ˈsʌðən/

  South: /saʊθ/

  Synthetic: /sɪnˈθetɪk/

  Fourth: /fɔːθ/

Câu A phát âm là / ð / còn lại là /θ/      

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  when   

 • B

  which

 • C

  whole

 • D

  what  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

When: /wen/ 

Which: /wɪtʃ/

Whole: /həʊl/

What: /wɒt/

Câu C phát âm là / h / còn lại là / w /        

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  environment  

 • B

  comment

 • C

  development  

 • D

  improvement  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  Environment: /ɪnˈvaɪrənmənt/

  Comment: /ˈkɒment/

  Development: /dɪˈveləpmənt/

  Improvement: /ɪmˈpruːvmənt/

  Câu B phát âm là / e / còn lại là /ə/        

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  exhibition

 • B

  exhibit

 • C

  exciting

 • D

  expensive  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 Exhibition: /ˌeksɪˈbɪʃn/

Exhibit: /ɪɡˈzɪbɪt/

Exciting: /ɪkˈsaɪtɪŋ/

 Expensive: /ɪkˈspensɪv/

Câu C phát âm là / aɪ / còn lại là / ɪ /  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  heat

 • B

  overhead

 • C

  team

 • D

  speak  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  Heat: /hiːt/

  Overhead: /ˌəʊvəˈhed/

  Team: /tiːm/

  Speak: /spiːk/

Câu B phát âm là /e/ còn lại là /i/

close