Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Nam helped his parents _____ the rice onto the ox-drawn cart.

 • A

  load

 • B

  collect

 • C

  dry

 • D

  ride

Câu 2 :

Choose the best answer.

I wasn’t _____ enough to tell her truth that her mother’s gone.

 • A

  young

 • B

  brave

 • C

  generous

 • D

  convenient

Câu 3 :

Choose the best answer.

______ people in the countryside are not rich, they often have a peaceful and happy life.

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Despite

 • D

  When

Câu 4 :

Choose the best answer.

In Vietnam, farmers start ______ in the spring.

 • A

  ploughing

 • B

  herding

 • C

  harvesting

 • D

  exploring

Câu 5 :

Choose the best answer.

This kind of music is really ______. I hardly listen to it.

 • A

  interesting

 • B

  disturbing

 • C

  disturbed

 • D

  interested

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Nam helped his parents _____ the rice onto the ox-drawn cart.

 • A

  load

 • B

  collect

 • C

  dry

 • D

  ride

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Load: Tải

Collect: Sưu tầm

Dry: phơi

Ride: đạp xe

the ox-drawn cart.: xe bò

Lời giải chi tiết :

Load: Tải

Collect: Sưu tầm

Dry: phơi

Ride: đạp xe

=> Nam helped his parents load the rice onto the ox-drawn cart.

Tạm dịch:

Nam giúp bố mẹ tải gạo lên xe bò kéo. 

Câu 2 :

Choose the best answer.

I wasn’t _____ enough to tell her truth that her mother’s gone.

 • A

  young

 • B

  brave

 • C

  generous

 • D

  convenient

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Young: Trẻ                         

Brave: Dũng cảm                   

Generous: Hào phóng     

Convenient: Tiện lợi

Lời giải chi tiết :

Young (adj): Trẻ        

Brave (adj): Dũng cảm         

Generous (adj): Hào phóng           

Convenient (adj): Tiện lợi

=> I wasn’t brave enough to tell her truth that her mother’s gone.

Tạm dịch:

Tôi không đủ can đảm để nói sự thật rằng mẹ cô đã ra đi. 

Câu 3 :

Choose the best answer.

______ people in the countryside are not rich, they often have a peaceful and happy life.

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Despite

 • D

  When

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các liên từ:

Because: Bởi vì 

Although: Mặc dầu    

Despite: Mặc dù    

When: Khi nào

- 2 vế câu chỉ sự trái ngược

Lời giải chi tiết :

Because: Bởi vì   

Although + S + V = Despite + Ving/ N: Mặc dù     

When: Khi 

2 vế câu có quan hệ đối lập về ý nghĩa, sau chỗ cần điền là một mệnh đề  => dùng Although

=> Although people in the countryside are not rich, they often have a peaceful and happy life.

Tạm dịch: Mặc dù người ở nông thôn không giàu có nhưng họ thường có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Câu 4 :

Choose the best answer.

In Vietnam, farmers start ______ in the spring.

 • A

  ploughing

 • B

  herding

 • C

  harvesting

 • D

  exploring

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Plough: cày

Herd: Chăn gia súc

Harvest: Thu hoạch

Explore: Khám phá

Lời giải chi tiết :

Plough (v): cày

Herd (v): Chăn gia súc

Harvest (v): Thu hoạch

Explore (v) : Khám phá

=> In Vietnam, farmers start ploughing  in the spring. (Vụ xuân và thường sẽ thu hoạch vào mùa hè)

Tạm dịch: Ở Việt Nam, nông dân bắt đầu cày cấy vào mùa xuân.

Câu 5 :

Choose the best answer.

This kind of music is really ______. I hardly listen to it.

 • A

  interesting

 • B

  disturbing

 • C

  disturbed

 • D

  interested

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Interesting: Thú vị                                      

Disturbing: Phiền                             

Disturbed: Bị làm phiền               

Interested: Quan tâm

 

Lời giải chi tiết :

Interesting: Thú vị     

Disturbing: Phiền  

Disturbed: Bị làm phiền 

Interested: Quan tâm

=> This kind of music is really disturbing. I hardly listen to it.

Tạm dịch:                                           

Thể loại nhạc này thực sự phiền. Tôi hầu như không nghe nó. 

close