Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

SPRING FESTIVALS

The spring festival season ín Vietnam starts with the Lunar New Year (Tet) and (1)______ with the celebration honouring the mythical founding fathers, the Hung Kings, on the tenth day of the (2)_____ lunar month.

Underlying the origins of these rituals is the farming cycle and ( 3)_______ association with fertility rites and ancestor worship. Ancestor worship is a (4)_____ of wet-rice farmers who keep their ancestors' graves in their village. This strong attachment to the village of ones birth and the recognition that the (5)______  all descend from the same ancestral line creates strong bonds. The village festival is based (6)_____  the spirit of unity and family. The farmers are the festivals' creators, actors and audience.

Ancient ceremonies (7)______ to farming sometimes take on additional meanings the commemoration of heroic deeds and the village heroes’ (8)______ or death. Each village in the North of Vietnam has (9)_____ a heroic or super-human figure as a tutelary or guardian spirit. The heroes were honoured in their own (10)______  and communal houses which became the heart of the village activities.

Câu 1.1

The spring festival season ín Vietnam starts with the Lunar New Year (Tet) and (1)______ with the celebration honouring the mythical founding fathers, the Hung Kings,

 • A

  continues

 • B

  closes

 • C

  opens

 • D

  expands

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Continue: tiếp tục

Close: đóng cửa, kết thúc

Open: mở ra

Expand: mở rộng

Lời giải chi tiết :

Continue: tiếp tục

Close: đóng cửa, kết thúc

Open: mở ra

Expand: mở rộng

- Vì vế trước có start (bắt đầu) nên chọn động từ vế sau là close. (đóng cửa)

=> The spring festival season in Vietnam starts with the Lunar New Year (Tet) and closes with the celebration honouring the mythical founding fathers, the Hung Kings,

Tạm dịch: Tại lễ hội mùa xuân ở Việt Nam bắt đầu từ Tết Nguyên đán (Tết) và khép lại với lễ kỷ niệm tôn vinh những người cha khai phá huyền thoại, Vua Hùng,

Câu 1.2

The spring festival season ín Vietnam starts with the Lunar New Year (Tet) and closes with the celebration honouring the mythical founding fathers, the Hung Kings, on the tenth day of the (2)_____ lunar month.

 • A

  first

 • B

  second

 • C

  third

 • D

  fourth

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm. Trong Tiếng Anh: 10/3 đọc là the tenth of the third lunar month.

First: thứ nhất 

Second: thứ hai 

Third:  thứ ba       

Fourth: thứ tư

Lời giải chi tiết :

First: thứ nhất 

Second: thứ hai 

Third:  thứ ba       

Fourth: thứ tư

Ta có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày 10/3 Âm lịch => chọn C

=> The spring festival season ín Vietnam starts with the Lunar New Year (Tet) and closes with the celebration honouring the mythical founding fathers, the Hung Kings, on the tenth day of the third lunar month.

Tạm dịch: Tại lễ hội mùa xuân ở Việt Nam bắt đầu từ Tết Nguyên đán (Tết) và khép lại với lễ kỷ niệm tôn vinh những người cha khai phá huyền thoại, Vua Hùng, vào ngày mùng mười của tháng ba âm lịch.

Câu 1.3

Underlying the origins of these rituals is the farming cycle and ( 3)_______ association with fertility rites and ancestor worship.

 • A

  its

 • B

  their

 • C

  it

 • D

  them

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trước 1 danh từ (association) cần 1 tính từ sở hữu

its: của nó (thay thế cho danh từ số ít)

their: của họ, của chúng (thay thế cho danh từ số nhiều)

=> Chọn its vì thay thế cho the farming cycle: chu kì canh tác

association (n): sự liên kết

=> Underlying the origins of these rituals is the farming cycle and its a association with fertility rites and ancestor worship.

Tạm dịch: Nguồn gốc của những nghi lễ này là chu kỳ canh tác và liên kết với các nghi thức sinh sản và thờ cúng tổ tiên.

Câu 1.4

Ancestor worship is a (4)_____ of wet-rice farmers who keep their ancestors' graves in their village.

 • A

  comprehension

 • B

  wish

 • C

  victory

 • D

  belief

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Comprehension: thấu hiểu  

Wish: mong muốn      

Victory: chiến thắng       

belief : niềm tin   

Lời giải chi tiết :

Comprehension: thấu hiểu  

Wish: mong muốn      

Victory: chiến thắng       

belief : niềm tin   

Cụm từ: belief of (tin tưởng vào)

=> Ancestor worship is a belief of wet-rice farmers who keep their ancestors' graves in their village.

Tạm dịch: Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng của những người nông dân trồng lúa nước, những người giữ mộ của tổ tiên trong làng của họ.

Câu 1.5

This strong attachment to the village of ones birth and the recognition that the (5)______  all descend from the same ancestral line creates strong bonds.

 • A

  visitors

 • B

  survivors

 • C

  inhabitants

 • D

  businessman 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Visitors: du khách       

Survivors: người sống sót       

Inhabitants: cư dân        

Businessman: doanh nhân    

Lời giải chi tiết :

Visitors: du khách       

Survivors: người sống sót       

Inhabitants: cư dân        

Businessman: doanh nhân    

=> This strong attachment to the village of ones birth and the recognition that the inhabitants  all descend from the same ancestral line creates strong bonds.

Tạm dịch: Sự gắn bó mạnh mẽ này với ngôi làng của những người sinh ra và sự thừa nhận rằng tất cả dân làng đều xuất thân từ cùng một tổ tiên tạo ra mối liên kết mạnh mẽ.

Câu 1.6

The village festival is based (6)_____  the spirit of unity and family. The farmers are the festivals' creators, actors and audience.

 • A

  on

 • B

  at

 • C

  of

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cụm từ: based on st (dựa trên điều gì)

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: based on st (dựa trên điều gì)

=> The village festival is based on the spirit of unity and family. The farmers are the festivals' creators, actors and audience.

Tạm dịch: Lễ hội làng dựa trên tinh thần đoàn kết và gia đình. Nông dân là những người sáng tạo, diễn viên và khán giả của lễ hội

Câu 1.7

Ancient ceremonies (7)______ to farming sometimes take on additional meanings the commemoration of heroic deeds

 • A

  built

 • B

  related

 • C

  linked

 • D

  covered

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Built: xây dựng       

Related to : liên quan đến       

Linked:  liên kết  

Covered: bao xung quanh

Lời giải chi tiết :

Built (V-ed): xây dựng       

Cụm từ Related to : liên quan đến       

Linked (V-ed):  liên kết  

Covered (V-ed): bao xung quanh

=> Ancient ceremonies related to farming sometimes take on additional meanings the commemoration of heroic deeds ....

Tạm dịch: Các nghi lễ cổ xưa liên quan đến nông nghiệp đôi khi mang ý nghĩa bổ sung cho việc tưởng niệm những việc làm anh hùng ..

Câu 1.8

Ancient ceremonies related to farming sometimes take on additional meanings the commemoration of heroic deeds and the village heroes’ (8)______ or death.

 • A

  fight

 • B

  strength

 • C

  feat

 • D

  birth

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Fight: chiến đấu      

Strength: sức mạnh        

Feat: kỳ công      

Birth: sinh ra, ngày sinh

Lời giải chi tiết :

Fight: chiến đấu      

Strength: sức mạnh        

Feat: kỳ công      

Birth: sinh ra, ngày sinh

=> Ancient ceremonies related to farming sometimes take on additional meanings the commemoration of heroic deeds and the village heroes’ birth or death.

Tạm dịch: Các nghi lễ cổ xưa liên quan đến nông nghiệp đôi khi mang ý nghĩa bổ sung cho việc tưởng niệm những việc làm anh hùng và năm sinh hoặc năm mất của họ.

Câu 1.9

Each village in the North of Vietnam has (9)_____ a heroic or super-human figure as a tutelary or guardian spirit.

 • A

  such

 • B

  so

 • C

  very

 • D

  too

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Cấu trúc: such + a + adj+ N

Lời giải chi tiết :

Sau: so/very/too+adj (rất như thế nào), such+N

=> Each village in the North of Vietnam has such a heroic or super-human figure as a tutelary or guardian spirit.

Tạm dịch: Mỗi ngôi làng ở miền Bắc Việt Nam có một nhân vật anh hùng hoặc siêu nhân như một linh hồn hộ mệnh hoặc thần hộ mệnh.

Câu 1.10

The heroes were honoured in their own (10)______  and communal houses which became the heart of the village activities.

 • A

  castles

 • B

  cities

 • C

  temples

 • D

  entries

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Castles: lâu đài           

Cities: thành phố            

Temples: đền thờ            

Entries: mục

Lời giải chi tiết :

Castles: lâu đài           

Cities: thành phố            

Temples: đền thờ            

Entries: mục

=> The heroes were honoured in their own temples and communal houses which became the heart of the village activities.

Tạm dịch: Các anh hùng đã được vinh danh trong đền thờ và nhà chung của họ đã trở thành trung tâm của các hoạt động làng.

Tạm dịch bài:

Lễ hội mùa xuân

Tại lễ hội mùa xuân ở Việt Nam bắt đầu từ Tết Nguyên đán (Tết) và khép lại với lễ kỷ niệm tôn vinh những người cha khai phá huyền thoại, Vua Hùng, vào ngày mùng mười của tháng ba âm lịch. Nguồn gốc của những nghi lễ này là chu kỳ canh tác và liên kết với các nghi thức sinh sản và thờ cúng tổ tiên. Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng của những người nông dân trồng lúa nước, những người giữ mộ của tổ tiên trong làng của họ. Sự gắn bó mạnh mẽ này với ngôi làng của những người sinh ra và sự thừa nhận rằng tất cả dân làng đều xuất thân từ cùng một tổ tiên tạo ra mối liên kết mạnh mẽ. Lễ hội làng dựa trên tinh thần đoàn kết và gia đình. Nông dân là những người sáng tạo, diễn viên và khán giả của lễ hội. Các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp đôi khi mang ý nghĩa bổ sung cho việc tưởng niệm những việc làm anh hùng vànăm sinh hoạc năm mất chính . Mỗi ngôi làng ở miền Bắc Việt Nam có một nhân vật anh hùng hoặc siêu nhân như một linh hồn hộ mệnh hoặc thần hộ mệnh. Các anh hùng đã được vinh danh trong đền thờ và nhà chung của họ đã trở thành trung tâm của các hoạt động làng.

Câu hỏi 2 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Hue Festival

Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) _____ to honor cultural and historical values of that Vietnam's former capital city. The first Hue Festival (2)____  place in 2000.

At the beginning of Hue Festival, visitors can enjoy (3)____  colorful and grand opening ceremony with unique (4)____  of several art groups from Vietnam and other countries. During the festival, there is a variety (5)____ cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films. (6)_____, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival (7)____ watch "Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities (8) _____ boat race, human chess, etc. Especially, many ancient scenery of Nguyen Dynasty are also reproduced (9) _____ provide tourists an insight into Vietnam’s feudal era.

Hue Festival is well-known as an (10) _____ festival where cultures of many countries converge together as well as where Vietnamese traditional and cultural values are widely presented to the world.

(http://www. toursinvietnam. com/vietnam-travel-guide/hue-festival html)

Câu 2.1

Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) _____ to honor cultural and historical values of that Vietnam's former capital city.

 • A

  procession  

 • B

  performance

 • C

  worship

 • D

  occasion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Procession: rước         

Performance: biểu diễn            

worship: thờ phụng        

occasion: dịp

Lời giải chi tiết :

Procession (n): rước         

Performance (n): màn biểu diễn            

worship (v): thờ phụng        

occasion (n): dịp

=>  Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) occasion to honor cultural and historical values of that Vietnam's former capital city.

Tạm dịch:   Lễ hội Huế là một sự kiện văn hóa lớn của thành phố Huế được tổ chức hai năm một lần. Đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa và lịch sử của cố đô Huế.

Câu 2.2

The first Hue Festival (2)____  place in 2000.

 • A

  lasted

 • B

  occurred  

 • C

  took

 • D

  happened

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cụm từ: take  place (được tổ chức)        

Lời giải chi tiết :

Lasted: kéo dài           

Occurred: xảy ra         

Cụm từ: took  place (được tổ chức ở đâu)        

Happened: xảy ra

=> The first Hue Festival (2)took  place in 2000.

Tạm dịch: Lễ hội Huế được tổ chức lần đầu ra vào năm 2000.

Câu 2.3

At the beginning of Hue Festival, visitors can enjoy (3)____  colorful and grand opening ceremony ...

 • A

  every

 • B

  a

 • C

  any

 • D

  both

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đứng trước một cụm danh từ (số ít) ta cần có một mạo từ đi kèm

Lời giải chi tiết :

Đứng trước một cụm danh từ ta cần có một mạo từ đi kèm => a

=> At the beginning of Hue Festival, visitors can enjoy (3) a  colorful and grand opening ceremony ...

Tạm dịch: Khi bắt đầu Lễ hội Huế, du khách có thể thưởng thức một lễ khai mạc đầy màu sắc và hoành tráng...

Câu 2.4

At the beginning of Hue Festival, visitors can enjoy a colorful and grand opening ceremony with unique (4)____  of several art groups from Vietnam and other countries.

 • A

  performances 

 • B

  reunions

 • C

  worships

 • D

  offerings

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Performances: buổi biểu diễn    

Reunions: đoàn tụ       

Worships: thờ cúng       

Offerings: lễ vật 

Lời giải chi tiết :

Performances: buổi biểu diễn    

Reunions: đoàn tụ       

Worships: thờ cúng       

Offerings: lễ vật 

=> At the beginning of Hue Festival, visitors can enjoy a colorful and grand opening ceremony with unique (4) performances  of several art groups from Vietnam and other countries.

Tạm dịch: Khi bắt đầu Lễ hội Huế, du khách có thể thưởng thức một lễ khai mạc đầy màu sắc và hoành tráng với buổi biểu diễn độc đáo của một số nhóm nghệ thuật từ Việt Nam và các nước khác.

Câu 2.5

During the festival, there is a variety (5)____ cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films.

 • A

  from  

 • B

  of

 • C

  at

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: a variety of (rất nhiều)

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: a variety of Ns (rất nhiều)

=> During the festival, there is a variety (5) of cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films.

Tạm dịch: Trong lễ hội, có một loạt sự kiện văn hóa như Liên hoan thơ Huế, Biểu diễn nghệ thuật đường phố, Triển lãm nghệ thuật, Tuần lễ phim lịch sử Việt Nam.

Câu 2.6

During the festival, there is a variety of cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films. (6)_____, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival

 • A

  Nevertheless  

 • B

  However

 • C

  Otherwise

 • D

  Therefore

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Nevertheless: Tuy nhiên = However: Tuy nhiên

- Otherwise: Mặt khác, ngoài ra

- Therefore: Do đó

Lời giải chi tiết :

- Nevertheless: Tuy nhiên = However: Tuy nhiên

- Otherwise: Mặt khác, ngoài ra

- Therefore: Do đó

Ta thấy: Câu trước có đề cập đên những hoạt động của sự kiện và vế sau cũng vẫn giới thiệu thêm những lễ hội khác => Cần 1 liên từ mang nghĩa bổ sung thông tin cho câu trước

=> During the festival, there is a variety of cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films. (6)Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival.

Tạm dịch: Trong lễ hội, có một loạt sự kiện văn hóa như Liên hoan thơ Huế, Biểu diễn nghệ thuật đường phố, Triển lãm nghệ thuật, Tuần lễ phim lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, du khách có thể đến và khám phá một số giá trị truyền thống của Việt Nam tại Khu ẩm thực, Lễ hội thả diều truyền thống 

Câu 2.7

Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival (7)____ watch "Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities ...

 • A

  nor  

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  or

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nor: cũng không phải

But: nhưng

So: vì vậy

Or: hoặc

Lời giải chi tiết :

Nor: cũng không phải

But: nhưng

So: vì vậy

Or: hoặc

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có quan hệ lựa chọn cái này hoặc cái kia

=> Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival (7)or watch "Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities ...

Tạm dịch: Nếu không, du khách có thể đến và khám phá một số giá trị truyền thống của Việt Nam tại Khu ẩm thực ẩm thực, Lễ hội thả diều truyền thống hoặc xem chương trình Ao dai, chương trình biểu diễn đêm phương Đông, và các hoạt động thể thao ...

Câu 2.8

Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival or watch "Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities (8) _____ boat race, human chess, etc.

 • A

  like 

 • B

  love

 • C

  hate

 • D

  enjoy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

 Like: Như, như là

Love: Tình yêu

Hate: Ghét

Ta thấy sau chỗ trống cần điền là liệt kê các hoạt động nên phải dùng like.

=> Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional Kite Flying Festival or watch "Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities (8) like boat race, human chess, etc.

Tạm dịch: 

Nếu không, du khách có thể đến và khám phá một số giá trị truyền thống của Việt Nam tại Khu ẩm thực, Lễ hội thả diều truyền thống hoặc xem chương trình biểu diễn "Áo dài", "Đêm Phương Đông", và các hoạt động thể thao (8) như đua thuyền, cờ vua, v.v.

Câu 2.9

Especially, many ancient scenery of Nguyen Dynasty are also reproduced (9) _____ provide tourists an insight into Vietnam’s feudal era.

 • A

  therefore  

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Therefore: vì vậy  (câu phức)           

So: vì vậy(câu ghép)                

And: và      

But: nhưng  
Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất => dùng “and”

Especially, many ancient scenery of Nguyen Dynasty are also reproduced and provide tourists an insight into Vietnam’s feudal era.

Câu 2.10

Hue Festival is well-known as an (10) _____ festival where cultures of many countries converge together as well as where Vietnamese traditional and cultural values are widely presented to the world.

 • A

  uninteresting  

 • B

  international

 • C

  unsuccessful

 • D

  undecided

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Uninteresting: không quan tâm

International: quốc tế      

unsuccessful : không thành công     

undecided: chưa quyết định   

Lời giải chi tiết :

Uninteresting: không quan tâm

International: quốc tế      

unsuccessful : không thành công     

undecided: chưa quyết định   

=> Hue Festival is well-known as an (10) international festival where cultures of many countries converge together as well as where Vietnamese traditional and cultural values are widely presented to the world.

Tạm dịch: Lễ hội Huế nổi tiếng là một lễ hội quốc tế nơi các nền văn hóa của nhiều quốc gia hội tụ cùng nhau cũng như nơi các giá trị văn hóa và truyền thống của Việt Nam được mang tầm cỡ thế giới.

Tạm dịch bài:

Lễ hội Huế

Lễ hội Huế là một sự kiện văn hóa lớn của thành phố Huế được tổ chức hai năm một lần. Đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa và lịch sử của cố đô Huế. Lễ hội Huế được tổ chức lần đầu ra vào năm 2000. Khi bắt đầu Lễ hội Huế, du khách có thể thưởng thức một lễ khai mạc đầy màu sắc và hoành tráng với buổi biểu diễn độc đáo của một số nhóm nghệ thuật từ Việt Nam và các nước khác. Trong lễ hội, có một loạt sự kiện văn hóa như Liên hoan thơ Huế, Biểu diễn nghệ thuật đường phố, Triển lãm nghệ thuật, Tuần lễ phim lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, du khách có thể đến và khám phá một số giá trị truyền thống của Việt Nam tại Khu ẩm thực, Lễ hội thả diều truyền thống  hoặc xem chương trình biểu diễn áo dài hoặc Buổi biểu diễn đêm phương Đông và các hoạt động thể thao như đua thuyền , cờ người, v.v. Đặc biệt, nhiều phong cảnh cổ xưa của triều Nguyễn cũng được tái tạo và cung cấp cho khách du lịch cái nhìn sâu sắc về thời phong kiến của người Việt. Lễ hội Huế nổi tiếng là một lễ hội quốc tế nơi các nền văn hóa của nhiều quốc gia hội tụ cùng nhau cũng như nơi các giá trị văn hóa và truyền thống của Việt Nam được mang tầm cỡ thế giới.

close