Trắc nghiệm Ngữ pháp & Từ vựng Review 1 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer

'Well, your sister has never cooked well,…………?” Aunt Alice asked me.

 • A

  hasn't she

 • B

  has she

 • C

  doesn't she

 • D

  does she

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Lời giải chi tiết :

Công thức câu hỏi đuôi thì hiện tại hoàn thành:

S + have/has + not/never + Ved/V3, have/has + S?

=> 'Well, your sister has never cooked well, has she?” Aunt Alice asked me.

Tạm dịch: “Em gái của bạn chưa bao giờ nấu ăn ngon, phải không?” Dì Alice hỏi tôi.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer

We found the film ……………………..because of the excellent actors and actresses.

 • A

  interest

 • B

  interested

 • C

  interesting

 • D

  interests

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

A. interest (n): sự quan tâm, sự thích thú

B. interested (adj): thích thú                          

C. interesting (adj): thích thú

D. interests (n): những sự quan tâm, những sự thích thú

Phân biệt tính từ đuôi “-ing” và “-ed”:

- Tính từ đuôi “-ing”: dùng để miêu tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tượng.

- Tính từ đuôi “-ed”: dùng để diễn tả cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện tượng, sự việc nào đó.

Dựa vào ngữ cảnh, ta cần một tính từ dùng vật vì danh từ cần miêu tả là “the film”

Tạm dịch: Chúng tôi thấy bộ phim thú vị vì dàn diễn viên nam và nữ đều xuất sắc.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer

The church near our school…………. in the 16th century.

 • A

  was built

 • B

  was building

 • C

  built

 • D

  builds

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Công thức: S + Ved.

Dấu hiệu: “in the 16th century” (vào thế kỷ 16)

Do “the church” (nhà thờ) không thể thực hiện hành động “build” (xây) => chia động từ ở thể bị động

Câu bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + Ved/V3.

=> The church near our school was built in the 16th century.

Tạm dịch: Nhà thờ gần trường học của chúng tôi được xây dựng vào thế kỷ 16.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer

Cathy got up early; ………….. , she did not catch the train.

 • A

  therefore

 • B

  however

 • C

  although

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

therefore, S + V: vì thế, vì vậy

however, S + V: tuy nhiên

although S + V: mặc dù

so S + V: vì thế, vì vậy

Ta thấy 2 mệnh đề mang nghĩa tương phản nên phải chọn đáp án B

=> Cathy got up early; however, she did not catch the train.               

Tạm dịch: Cathy dậy sớm; tuy nhiên, cô đã không bắt được chuyến tàu.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer

The __________ have a very hard life. They cannot live permanently in one place.

 • A

  nomads

 • B

  nomadic

 • C

  farmers

 • D

  workers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

nomads (n): dân du cư                            

nomadic (adj): nay đây mai đó, du cư

farmers (n): người nông dân

workers (n): công nhân

Vị trí cần điền là một danh từ vì nó đóng vai trò chủ ngữ

=> The nomads have a very hard life. They cannot live permanently in one place.

Tạm dịch: Những người du mục có cuộc sống rất khó khăn. Họ không thể sống lâu dài ở một nơi.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer

His parents feels very sad and upset because he’s __________ to computer games.

 • A

  addiction

 • B

  addicted

 • C

  addictive

 • D

  addict

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

addiction (n): sự say mê

addicted (adj): say mê, nghiện => be addicted to: nghiện           

addictive (adj): gây nghiện

addict (n): người nghiện, người say mê cái gì

=> His parents feel very sad and upset because he’s addicted to computer games.

Tạm dịch: Cha mẹ của anh ấy cảm thấy rất buồn và khó chịu vì anh ấy nghiện trò chơi máy tính.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer

I love the __________ sky on starry nights. It looks fantastic.

 • A

  safe

 • B

  quiet

 • C

  slow

 • D

  vast

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

safe (adj): an toàn

quiet (adj): yên tĩnh                        

slow (adj): chậm chạp                        

vast (adj): rộng lớn

Dựa vào ngữ cảnh, đáp án D là phù hợp nhất

=> I love the vast sky on starry nights. It looks fantastic.

Tạm dịch: Tôi yêu bầu trời bao la vào những đêm đầy sao. Trông nó thật tuyệt vời.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer

__________ a horse is one of the skills every child in Mongolia has to learn.

 • A

  Ride

 • B

  Riding

 • C

  Rides

 • D

  Rode

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

V-ing có thể đóng vai trò làm chủ chữ như một danh từ.

Công thức: V-ing + V(s/es).

=> Riding a horse is one of the skills every child in Mongolia has to learn.

Tạm dịch: Cưỡi ngựa là một trong những kỹ năng mà mọi trẻ em ở Mông Cổ phải học.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer

Most farm households in our village can’t live on their farm work. They have to rely __________ a job outside the farm.

 • A

  to

 • B

  from

 • C

  on

 • D

  of

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ rely on: phụ thuộc vào

=> Most farm households in our village can’t live on their farm work. They have to rely on a job outside the farm.

Tạm dịch: Hầu hết các hộ nông dân trong làng của chúng tôi không thể sống bằng công việc đồng áng của họ. Họ phải dựa vào một công việc bên ngoài trang trại.

Câu hỏi 10 :

Choose the CLOSEST word in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

They raise cows, buffaloes for their own use.

 • A

  crops

 • B

  poultry

 • C

  harvest

 • D

  cattle

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

cows, buffaloes: bò, trâu

crops (n): vụ mùa

poultry (n): gia cầm

harvest (n): thu hoạch, vụ gặt

cattle (n): gia súc

=> cows, buffaloes: bò, trâu = cattle (n): gia súc

Tạm dịch: Họ chăn nuôi bò, trâu với mục đích riêng của họ.

Câu hỏi 11 :

Choose the CLOSEST word in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

The Muong in Hoa Binh and Thanh Hoa are well-known for their rich folk literature and their traditional songs.

 • A

  famous

 • B

  significant

 • C

  major

 • D

  convenient

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

well-known (adj): nổi tiếng

A. famous (adj): nổi tiếng

B. significant (adj): đáng kể, quan trọng

C. major (adj): chủ yếu

D. convenient (adj): thuận tiện, thuận lợi

=> well-known (adj) = famous (adj): nổi tiếng

Tạm dịch: Người Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa nổi tiếng với nền văn học dân gian phong phú và các bài hát truyền thống của họ.

Câu hỏi 12 :

Choose the OPPOSITE word in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

Life in the city seems to be more complicated than life in the country.

 • A

  harder

 • B

  more simple

 • C

  more difficult

 • D

  basic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Lời giải chi tiết :

more complicated: phức tạp hơn

A. harder: khó hơn

B.more simple: đơn giản hơn

C. more difficult: khó hơn

D. basic (adj): cơ bản

=> more complicated: phức tạp hơn >< more simple: đơn giản hơn 

Tạm dịch: Cuộc sống ở thành phố dường như phức tạp hơn cuộc sống ở quê.

Câu hỏi 13 :

Find the mistake in the sentence below

When you play game online, be carefully when making friends with strangers

 • A

  game

 • B

  carefully

 • C

  making 

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

carefully (adv): cẩn trọng, cẩn thận

careful (adj): cẩn trọng, cẩn thận

Dấu hiệu: sau động từ “to be” cần một tính từ

Sửa: carefully => careful

=> When you play game online, be careful when making friends with strangers.

Tạm dịch: Khi bạn chơi game trực tuyến, hãy cẩn thận khi kết bạn với người lạ.

Câu hỏi 14 :

Choose the OPPOSITE word in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

English is becoming more and more important to people in the modern world.

 • A

  significant   

 • B

  insignificant

 • C

  complicated

 • D

  developed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Lời giải chi tiết :

important (adj): quan trọng

A. significant (adj): đáng kể, quan trọng

B. insignificant (adj): không đáng kể, không quan trọng

C. complicated (adj): phức tạp

D. developed (adj): phát triển

=> important (adj): quan trọng >< insignificant (adj): không đáng kể, không quan trọng

Tạm dịch: Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với mọi người trong thế giới hiện đại.

Câu hỏi 15 :

Find the mistake in the sentence below

Peter used to going to school by bus. Now he goes by bicycle.  

 • A

  going

 • B

  by

 • C

  goes

 • D

  bicycle

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc used to V: đã từng làm gì (chỉ thói quen trong quá khứ)

Sửa: going => go

=> Peter used to go to school by bus. Now he goes by bicycle.  

Tạm dịch: Peter từng đến trường bằng xe buýt. Bây giờ anh ấy đi bằng xe đạp.

Câu hỏi 16 :

Choose the best answer to complete each of the following exchanges.

Minh: We’re going to the countryside this weekend.

Tuan: _________________.

 • A

  No, thanks.

 • B

  You’re welcome.

 • C

  How interesting!

 • D

  Thank you.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Minh: Cuối tuần này chúng ta sẽ về quê.

Tuấn: _________________.

A. Không, cảm ơn.

B. Không có gì.

C. Thật thú vị!

D. Cảm ơn bạn.

Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 17 :

Find the mistake in the sentence below

Let's putting the armchair opposite the couch in the living room.

 • A

  putting

 • B

  opposite

 • C

  in

 • D

  room

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ nguyên thể không “to”

Lời giải chi tiết :

Let’s + V(nguyên thể): Chúng ta hãy làm gì…

Sửa: putting => put

=> Let's put the armchair opposite the couch in the living room.

Tạm dịch: Hãy đặt chiếc ghế bành đối diện với trường kỷ trong phòng khách.

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer to complete each of the following exchanges.

Jack: Do you mind shutting down the computer?

Jill: _________________.

 • A

  Yes, I do.

 • B

  No problem.

 • C

  No, I am not.

 • D

  Yes, it’s all right.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Jack: Bạn có phiền tắt máy tính không?

Jill: _________________.

A. Có, tôi có.

B. Không sao.

C. Không, tôi không.

D. Vâng, không sao cả.

Các phản hồi A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer

Using computers too much may have harmful effects ______your minds and bodies.

 • A

  on

 • B

  to

 • C

  with

 • D

  onto

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ have effects on st: có tác động tới cái gì

=> Using computers too much may have harmful effects on your minds and bodies.

Tạm dịch: Sử dụng máy tính quá nhiều có thể gây hại đến tinh thần và thể chất.

Câu hỏi 20 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

What part of our country would you most like to live in?

 • A

  What

 • B

  of our

 • C

  would

 • D

  live in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

what (+ không đi kèm danh từ phía sau) : cái gì

which + N: cái nào, nào (ngụ ý lựa chọn)

Sửa: What => Which

=> Which part of our country would you most like to live in?

Tạm dịch: Bạn muốn sống ở vùng nào nhất trên đất nước chúng tôi?

Câu hỏi 21 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mua sap is the typical dance of the Muong people in the North West.

 • A

  the typical

 • B

  of

 • C

  the Muong

 • D

  the North

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Mạo từ “a/an” đứng trước danh từ chưa xác định, nhắc đến lần đầu.

Mạo từ the dùng cho danh từ được nhắc đến lần thứ 2 trở lên hoặc danh từ xác định

Sửa: the typical => a typical

=> Mua sap is a typical dance of the Muong people in the North West.

Tạm dịch: Múa sạp là điệu múa đặc trưng của dân tộc Mường Tây Bắc.

Câu hỏi 22 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions

Five- coloured sticky rice is a traditional dish in the north mountainous regions.

 • A

  is

 • B

  a traditional

 • C

  the north

 • D

  regions

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

north (n): hướng bắc, phương bắc

northern (adj): thuộc hướng bắc, phương bắc

Dấu hiệu: trước danh từ “mountainous regions” (vùng núi) cần một tính từ

Sửa: north => northern

=> Five- coloured sticky rice is a traditional dish in the northern mountainous regions.

Tạm dịch: Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống ở các vùng miền núi phía Bắc.

Câu hỏi 23 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The _______ on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

 • A

  goods

 • B

  shows

 • C

  products

 • D

  items

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

goods (n): hàng hóa

shows (n): sự bày tỏ, cuộc triển lãm

products (n): sản phẩm

items (n): món, tiết mục

=> The items on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

Tạm dịch: Những món đồ được trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng rất thú vị

Câu hỏi 24 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The boys often help their parents to _______ water from the village well.

 • A

  collect

 • B

  gather

 • C

  find

 • D

  give

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:Từ vựng

Lời giải chi tiết :

collect (v): thu thập

gather (v): tụ họp lại, hái, lượm

find (v): tìm, thấy

give (v): cho, ban, biếu, tặng

=> The boys often help their parents to collect water from the village well.

Tạm dịch: Các cậu bé thường giúp bố mẹ lấy nước ở giếng làng.

Câu hỏi 25 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The crops ________ on the weather.

 • A

  affect heavily

 • B

  affect heavy

 • C

  depend heavily

 • D

  depend heavy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

depend on: phụ thuộc

affect sb/st: ảnh hưởng ai/ cái gì

heavily (adv): nặng nề

heavy (adj): nặng nề

Vị trí cần điền là một động từ nên ta phải dùng trạng từ adv đi cùng

=> loại B, D

Phía sau vị trí cần điền là on nên động từ phù hợp là depend

=> The crops depend heavily on the weather.

Tạm dịch: Các loại cây trồng phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Câu hỏi 26 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the _______ house.

 • A

  commune

 • B

  communication

 • C

  communal

 • D

  community

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

commune (v)/(n): nói chuyện thân mật/ xã, công xã

communication (n): giao tiếp

communal (adj): chung, công cộng

community (n): cộng đồng

Dấu hiệu: trước danh từ “house” (nhà) cần một tính từ

=> In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.

Tạm dịch: Ở Tây Nguyên, ngôi nhà to và cao nhất trong làng là nhà rông.

Câu hỏi 27 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The Viet people have many _______ customs and crafts.

 • A

  culture

 • B

  traditional

 • C

  customary

 • D

  tradition

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

culture (n): văn hóa, văn minh

traditional (adj): truyền thống

customary (adj): thông thường, theo lệ thường/thói quen

tradition (n): truyền thuyết

Vị trí cần điền là một tính từ vì phía sau đó là danh từ customs. Dựa vòa ngữ cảnh câu, đáp án B là phù hợp nhất

=> The Viet people have many traditional customs and crafts.

Tạm dịch: Người Việt có nhiều phong tục và nghề thủ công truyền thống.

Câu hỏi 28 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The Gong Festival is held ________ in the Central Highlands.

 • A

  yearly

 • B

  annually

 • C

  year

 • D

  annual

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

yearly (adj): hằng năm, thường niên (năm nào cũng có, từ 1 lần trở lên)

annually (adv): hàng năm (mỗi năm một lần)

year (n): năm

annual (adj): hàng năm

Vị trí cần điền là một trạng từ vì nó bổ nghĩa cho động từ is held phía trước

=> The Gong Festival is held annually in the Central Highlands.

Tạm dịch: Lễ hội Cồng Chiêng được tổ chức hàng năm ở Tây Nguyên.

Câu hỏi 29 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

An old woman was ________ the goats up the mountainside.

 • A

  talking

 • B

  herding

 • C

  riding

 • D

  running

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

talk (v): nói chuyện

herd (v): chăn gia súc

ride (v): đi, cưỡi

run (v): chạy

=> An old woman was herding the goats up the mountainside.

Tạm dịch: Một bà lão đang chăn dê trên sườn núi.

Câu hỏi 30 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.

 • A

  picks up

 • B

  picking up

 • C

  pick up

 • D

  picked up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc mind + V-ing: ngại, phiền làm gì

=> My dad doesn't mind picking up my mom from work every day.

Tạm dịch: Bố tôi không ngại đưa đón mẹ tôi đi làm mỗi ngày.

Câu hỏi 31 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

Life in a small town is                      than that in a big city.

 • A

  much more peaceful

 • B

  less peaceful

 • C

  much peaceful

 • D

  peaceful

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn/ kém

Lời giải chi tiết :

So sánh hơn/ kém với tính từ dài: S + to be + (much) more/ less + adj dài+ than + N/Pronoun.

=> loại D, C vì sai ngữ pháp

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

=> Life in a small town is much more peaceful than that in a big city.

Tạm dịch: Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ yên bình hơn nhiều so với ở thành phố lớn.

Câu hỏi 32 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

It is typical of the cultural life of ________ Thai people.

 • A

  the

 • B

  X

 • C

  a

 • D

  some

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Mạo từ “the” đứng trước tên dân tộc để chỉ nhóm người dân tộc đó.

=> It is typical of the cultural life of the Thai people.

Tạm dịch: Đó là nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của dân tộc Thái.

Câu hỏi 33 :

Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Nga: The Thai not only have their own language but also they have their own writing system.

Ba: _________________________ .

 • A

  I see

 • B

  Check out this

 • C

  How interesting!

 • D

  It’s right up your street

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Nga: Người Thái không chỉ có ngôn ngữ riêng mà họ còn có hệ thống chữ viết riêng.

Ba: _________________________.

A. Tôi hiểu rồi

B. Kiểm tra cái này

C. Thật thú vị!

D. Nó ở ngay trên khu phố của bạn

Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 34 :

Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Tuan: “My favourite leisure activity is people watching.”

Hoa: “__________________________-__”

 • A

  That sounds so weird!

 • B

  OK. That’s what you’ve chosen.

 • C

  That’s all right.

 • D

  Sure. It’s very entertaining.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Tuấn: "Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là ngắm nhìn dòng người qua lại."

Hoa: “__________________________”

A. Nghe lạ quá!

B. Được rồi. Đó là những gì bạn đã chọn.

C. Được rồi.

D. Chắc chắn. Nó rất thú vị.

Các phản hồi B, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 35 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The Thai are experienced farmers. They grow different crops.

 • A

  bad

 • B

  better

 • C

  worse

 • D

  good

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

experienced (adj): giàu kinh nghiệm

A. bad (adj): xấu, tệ

B. better: tốt hơn

C. worse: xấu hơn, tệ hơn

D. good (adj): tốt, giỏi

=> experienced (adj): giàu kinh nghiệm = good (adj): tốt, giỏi

Tạm dịch: Người Thái là những nông dân giàu kinh nghiệm. Họ trồng các loại cây trồng khác nhau.

Câu hỏi 36 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The northwest region of Viet Nam is famous for breathtaking rice terraced paddy fields.

 • A

  fabulous

 • B

  well- known

 • C

  surprised

 • D

  interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

famous (adj): nổi tiếng

A. fabulous (adj): thần thoại, bịa đặt, hoang đường

B. well- known (adj): nổi tiếng

C. surprised (adj): ngạc nhiên

D. interesting (adj): thú vị

=> famous (adj) = well- known (adj): nổi tiếng

Tạm dịch: Khu vực Tây Bắc của Việt Nam nổi tiếng với những ruộng lúa bậc thang ngoạn mục.

Câu hỏi 37 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Ethnic peoples often put on their traditional costumes on special occasions.

 • A

  good

 • B

  beautiful

 • C

  different

 • D

  modern

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Lời giải chi tiết :

traditional (adj): truyền thống

A. good (adj): tốt, giỏi

B. beautiful (adj): xinh đẹp

C. different (adj): khác nhau

D. modern (adj): hiện đại

=> traditional (adj): truyền thống >< modern (adj): hiện đại

Tạm dịch: Các dân tộc thường mặc trang phục truyền thống của mình vào những dịp đặc biệt.

Câu hỏi 38 :

Choose the best answer

He ___________ cross the street when the traffic light is green for pedestrians.

 • A

  should

 • B

  shouldn’t

 • C

  ought

 • D

  oughtn’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

should + V(nguyên thể): nên làm gì

shouldn’t + V(nguyên thể): không nên làm gì

ought to + V(nguyên thể): nên làm gì

oughtn’t to + V(nguyên thể): nên làm gì

=> He should cross the street when the traffic light is green for pedestrians.

Tạm dịch: Anh ta nên băng qua đường khi có đèn xanh dành cho người đi bộ.

Câu hỏi 39 :

Choose the best answer

People in the countryside live __________ than those in the city.

 • A

  happy         

 • B

  more happily

 • C

  happily           

 • D

  happier

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh hơn với trạng từ: S + V + more adv/ adv-er + than N/Pronoun.

=> People in the countryside live more happily than those in the city.

Tạm dịch: Người dân ở quê sống hạnh phúc hơn người thành phố.

Câu hỏi 40 :

Choose the best answer

Ha Noi City now is _________ it was 10 years ago.

 • A

  not as large

 • B

  much larger than

 • C

  more large than          

 • D

  the largest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Vì trong câu có 2 danh từ/ vật để so sánh nên ta phải dùng so sánh hơn hoặc so sánh bằng => loại D vì là so sánh nhất

- So sánh bằng: N + to be + as adj + as + N

=> loại A vì sai cấu trúc

- So sánh hơn với tính từ: N + to be + (much) more adj/adj-er + than + N/Pronoun.

Tính từ trong câu là large (tính từ ngắn) nên phải thêm đuôi -er ở dạng so sánh hơn => loại C

=> Ha Noi City now is much larger than it was 10 years ago.

Tạm dịch: Thành phố Hà Nội bây giờ lớn hơn nhiều so với 10 năm trước.

Câu hỏi 41 :

Choose the best answer

Nam enjoys ________  so early in the morning.

 • A

  getting up

 • B

  get up

 • C

  to get up

 • D

  gets up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc enjoy + V-ing: thích làm gì

=> Nam enjoys getting up so early in the morning.

Tạm dịch: Nam thích dậy sớm vào buổi sáng.

Câu hỏi 42 :

Choose the best answer

________ ethnic group has a larger population, the Tay or the Ede?

 • A

  What

 • B

  Which

 • C

  Why

 • D

  Who

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

What: cái gì

Which + N: nào (ngụ ý lựa chọn)

Why: tại sao

Who: ai

=> Which ethnic group has a larger population, the Tay or the Ede?

Tạm dịch: Dân tộc nào có dân số đông hơn, dân tộc Tày hay Êđê?

Câu hỏi 43 :

Choose the best answer

My grandma ____________ us when my parents were away from home.

 • A

  looked for

 • B

  looked up

 • C

  looked at

 • D

  looked after

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

look for: tìm kiếm

look up: tra cứu

look at: nhìn vào

look after: chăm sóc

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp nhất

=> My grandma looked after us when my parents were away from home.

Tạm dịch: Bà tôi chăm sóc chúng tôi khi bố mẹ tôi vắng nhà.

Câu hỏi 44 :

Choose the best answer

Mary looks at ____________in the mirror.

 • A

  myself

 • B

  himself

 • C

  herself

 • D

  ourselves

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ phản thân

Lời giải chi tiết :

myself: bản thân tôi

himself: bản thân anh ấy

herself: bản thân cô ấy

ourselves: bản thân chúng tôi, ta

Vì chủ ngữ là Mary nên ta dùng đại từ phản thân là herself

=> Mary looks at herself in the mirror.

Tạm dịch: Mary tự nhìn mình trong gương.

Câu hỏi 45 :

Choose the best answer

 “Let’s go to the local open-air market.”   “______________”

 • A

  Not at all

 • B

  I’d love to

 • C

  Good idea

 • D

  Yes, of course

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

“Hãy đến thị hội chợ địa phương đi.” “______________”

A. Không có gì

B. Tôi rất thích

C. Ý kiến hay đó

D. Tất nhiên

Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 46 :

Choose the best answer

“Would you like to go for a drink”      “________________”

 • A

  My pleasure

 • B

  No, I wouldn’t

 • C

  Not at all

 • D

  Oh sorry, I can’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

“Bạn có muốn đi uống nước không” “________________”

A. Đó là niềm vinh dự của tôi (trả lời cho lời cảm ơn)

B. Không, tôi sẽ không đi

C. Không có gì

D. Ồ xin lỗi, tôi không thể

Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 47 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

We move two or three times a year to look for new pastures.

 • A

  grasslands

 • B

  cattle

 • C

  products

 • D

  mountains

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

pastures (n): đồng cỏ

A. grasslands (n): đồng cỏ

B. cattle (n): gia súc

C. products (n): sản phẩm

D. mountains (n): núi

=> pasture (n) = grassland (n): đồng cỏ

Tạm dịch: Chúng tôi di chuyển hai hoặc ba lần một năm để tìm kiếm đồng cỏ mới.

Câu hỏi 48 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

The students ought to learn their lessons carefully before the exams.

 • A

  will

 • B

  should

 • C

  must

 • D

  have to    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Lời giải chi tiết :

ought to: nên làm gì

A. will: sẽ

B. should: nên

C. must: phải

D. have to: phải

=> ought to = should: nên    

Tạm dịch: Học sinh nên học bài cẩn thận trước khi thi.

Câu hỏi 49 :

Choose  the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

There is a table in front of the television.

 • A

  next to

 • B

  beside

 • C

  between

 • D

  behind

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Lời giải chi tiết :

in front of: trước

A. next to: bên cạnh

B. beside: bên cạnh

C. between: giữa

D. behind: phía sau

=> in front of: trước  >< behind: phía sau

Tạm dịch: Có một cái bàn trước ti vi.

Câu hỏi 50 :

Choose  the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

Young children do not understand that many household objects are dangerous.

 • A

  suitable

 • B

  interesting

 • C

  safe

 • D

  expensive

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Lời giải chi tiết :

dangerous (adj): nguy hiểm

A. suitable (adj): phù hợp

B. interesting (adj): thú vị

C. safe (adj): an toàn

D. expensive (adj): đắt đỏ

=> dangerous (adj): nguy hiểm >< safe (adj): an toàn           

Tạm dịch: Trẻ nhỏ không hiểu rằng nhiều đồ vật trong nhà rất nguy hiểm.

close