Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Severe flooding occurred during the 2011 monsoon season in Thailand. The flooding began at the end of July caused by the landfall of Tropical Storm Nock-ten. These floods soon spread through the provinces of northern, northeastern, and central Thailand along the Mekong and Chao Phraya river basins. In October, floodwaters reached the mouth of the Chao Phraya and made parts of Bangkok flooded. Flooding continued in some areas until! mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected. Sixty-five of Thailand’s 77 provinces were declared flood disaster zones, and over 20,000km* of farmland was damaged. The disaster has been described as “the worst flooding in terms of the amount of water and people affected.”

(https://en.wikipedia.org/wiki/2011Thailand-floods)

Câu 1.1

What is the cause of the 2011 flooding?    

 • A.

  The landfall of Tropical Storm Nock-ten

 • B.

  The monsoon season

 • C.

  The Mekong and Chao Phraya river basins

 • D.

  The mouth of the Chao Phraya

Câu 1.2

The floods occurred in some provinces except, ______.

 • A.

  Southern Thailand

 • B.

  Northern Thailand

 • C.

  Central Thailand

 • D.

  Northeastern Thailand

Câu 1.3

When did the flooding end?

 • A.

  at the beginning of July, 2011

 • B.

  at the end of July, 2011

 • C.

  at the middle of January, 2012

 • D.

  at the end of January, 2012   

Câu 1.4

Which of the following is true?

 • A.

  Floodwaters reached the mouth of the Mekong.

 • B.

  Parts of Bangkok flooded.

 • C.

  77 provinces in Thailand were declared flood disaster zones.

 • D.

  This flooding is considered the worst flooding in terms of property damage.

Câu 1.5

Which of the following is caused by the flooding?

 • A.

  815 died and went missing.

 • B.

  13.6 billion people were affected.

 • C.

  The Mekong and Chao Phraya river basins were damaged.

 • D.

  20,000km? of farmland was negatively destroyed.   

Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

EARTHQUAKES

How can scientists predict earthquakes? Earthquakes are not scattered anywhere but happen in certain areas, They happen in places where pieces of the earth’s surface meet. For example, earthquakes often occur on the west-coast of North and South America, around the Mediterranean Sea, and along the Pacific coast of Asia. Another way to predict earthquakes is to look for changes in the earth’s surface, like a sudden drop of water level in the ground. Some people say animals can predict earthquakes. Before earthquakes, people have seen chickens sitting in trees, fish jumping out of the water, snake leaving their holes and other animals acting strangely.

After an earthquake happens, people can die from lack of food, water and medical supplies. The amount of destruction caused by an earthquake depend on types of building, soil conditions and population. Of the 6000 earthquakes on the earth each year, only about fifteen cause great damage and many deaths.

Câu 2.1

Earthquakes happen in certain areas where _____.

 • A.

  the population is large

 • B.

  pieces of the earth’s surface meet

 • C.

  the soil conditions are stable 

 • D.

  many buildings are built   

Câu 2.2

Earthquakes often happen along ______.

 • A.

  the east-coast of North America

 • B.

  the east-coast of South America

 • C.

  the Pacific coast of Asia

 • D.

  the coast of Australia  

Câu 2.3

Looking for ____  can help predict earthquakes. 

 • A.

  changes in the earth’s surface

 • B.

  water beneath the earth’s surface

 • C.

  drops of water

 • D.

  water currents

Câu 2.4

After an earthquake, as a result of _____ people may die.

 • A.

  lack of food

 • B.

  lack of corn

 • C.

  lack of money

 • D.

  lack of potatoes

Câu 2.5

The passage mainly discusses _____.

 • A.

  the damage caused by earthquakes

 • B.

  how strong earthquakes are

 • C.

  strange animal behaviors

 • D.

  how to predict earthquakes

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Severe flooding occurred during the 2011 monsoon season in Thailand. The flooding began at the end of July caused by the landfall of Tropical Storm Nock-ten. These floods soon spread through the provinces of northern, northeastern, and central Thailand along the Mekong and Chao Phraya river basins. In October, floodwaters reached the mouth of the Chao Phraya and made parts of Bangkok flooded. Flooding continued in some areas until! mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected. Sixty-five of Thailand’s 77 provinces were declared flood disaster zones, and over 20,000km* of farmland was damaged. The disaster has been described as “the worst flooding in terms of the amount of water and people affected.”

(https://en.wikipedia.org/wiki/2011Thailand-floods)

Câu 1.1

What is the cause of the 2011 flooding?    

 • A.

  The landfall of Tropical Storm Nock-ten

 • B.

  The monsoon season

 • C.

  The Mekong and Chao Phraya river basins

 • D.

  The mouth of the Chao Phraya

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Severe flooding occurred during the 2011 monsoon season in Thailand. The flooding began at the end of July caused by the landfall of Tropical Storm Nock-ten.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân của trận lụt năm 2011 là gì?

A.Sự đổ bộ của Bão nhiệt đới Nock-ten

B.Mùa gió mùa

C.Lưu vực sông Mê Kông và Chao Phraya

D.Cửa sông Chao Phraya

Thông tin: Severe flooding occurred during the 2011 monsoon season in Thailand. The flooding began at the end of July caused by the landfall of Tropical Storm Nock-ten.

Tạm dịch: Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trong suốt mùa gió mùa năm 2011 ở Thái Lan. Trận lụt bắt đầu vào cuối tháng 7 do trận bão nhiệt đới Nock-ten đổ bộ.

Câu 1.2

The floods occurred in some provinces except, ______.

 • A.

  Southern Thailand

 • B.

  Northern Thailand

 • C.

  Central Thailand

 • D.

  Northeastern Thailand

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: These floods soon spread through the provinces of northern, northeastern, and central Thailand along the Mekong and Chao Phraya river basins.

Lời giải chi tiết :

Lũ lụt xảy ra ở một số tỉnh ngoại trừ, ______.

A.Nam Thái Lan

B.Bắc Thái Lan

C.Trung tâm Thái Lan

D.Đông Bắc Thái Lan

Thông tin: These floods soon spread through the provinces of northern, northeastern, and central Thailand along the Mekong and Chao Phraya river basins.

Tạm dịch: Những trận lũ này nhanh chóng lan qua các tỉnh phía bắc, đông bắc và trung tâm Thái Lan dọc theo lưu vực sông Mê Kông và sông Chao Phraya.

Câu 1.3

When did the flooding end?

 • A.

  at the beginning of July, 2011

 • B.

  at the end of July, 2011

 • C.

  at the middle of January, 2012

 • D.

  at the end of January, 2012   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Flooding continued in some areas until mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected.

Lời giải chi tiết :

Lũ lụt kết thúc khi nào?

A.vào đầu tháng 7 năm 2011

B.vào cuối tháng 7 năm 2011

C.vào giữa tháng 1 năm 2012

D.vào cuối tháng 1 năm 2012

Thông tin: Flooding continued in some areas until mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected.

Tạm dịch: Lũ lụt tiếp tục ở một số khu vực cho đến giữa tháng một năm 2012 và kết quả là có tổng cộng 815 người chết (với 3 người mất tích) và 13,6 triệu người bị ảnh hưởng.

Câu 1.4

Which of the following is true?

 • A.

  Floodwaters reached the mouth of the Mekong.

 • B.

  Parts of Bangkok flooded.

 • C.

  77 provinces in Thailand were declared flood disaster zones.

 • D.

  This flooding is considered the worst flooding in terms of property damage.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: In October, floodwaters reached the mouth of the Chao Phraya and made parts of Bangkok flooded.

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây là đúng?

A.Lũ lụt đã đến cửa sông Mê Kông.

B.Các phần của Bangkok bị ngập lụt.

C.77 tỉnh ở Thái Lan được tuyên bố là vùng thiên tai lũ lụt.

D.Lũ lụt này được coi là trận lụt tồi tệ nhất về thiệt hại tài sản.

Thông tin: In October, floodwaters reached the mouth of the Chao Phraya and made parts of Bangkok flooded.

Tạm dịch: Vào tháng 10, nước lũ đã đến cửa sông Chao Phraya và khiến các phần của Bangkok bị ngập lụt.

Câu 1.5

Which of the following is caused by the flooding?

 • A.

  815 died and went missing.

 • B.

  13.6 billion people were affected.

 • C.

  The Mekong and Chao Phraya river basins were damaged.

 • D.

  20,000km? of farmland was negatively destroyed.   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Flooding continued in some areas until mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected. Sixty-five of Thailand’s 77 provinces were declared flood disaster zones, and over 20,000km of farmland was damaged.

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây là do lũ lụt?

A.815 người chết và mất tích.

B.13,6 tỷ người bị ảnh hưởng.

C.Lưu vực sông Mê Kông và Chao Phraya bị hư hại.

D.20.000km đất nông nghiệp bị phá hủy một cách tiêu cực.

Thông tin: Flooding continued in some areas until mid-J anuary 2012, and resulted in a total of 815 deaths (with 3 missing) and 13.6 million people affected. Sixty-five of Thailand’s 77 provinces were declared flood disaster zones, and over 20,000km of farmland was damaged.

Tạm dịch: Lũ lụt tiếp tục ở một số khu vực cho đến giữa tháng một năm 2012 và kết quả là có tổng cộng 815 người chết (với 3 người mất tích) và 13,6 triệu người bị ảnh hưởng. 65 trong số 77 tỉnh của Thái Lan được tuyên bố là vùng thiên tai lũ lụt và hơn 20.000km đất nông nghiệp bị thiệt hại.

Tạm dịch bài:

Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trong suốt mùa gió mùa năm 2011 ở Thái Lan. Trận lụt bắt đầu vào cuối tháng 7 do trận bão nhiệt đới Nock-ten đổ bộ. Những trận lũ này nhanh chóng lan qua các tỉnh phía bắc, đông bắc và trung tâm Thái Lan dọc theo lưu vực sông Mê Kông và sông Chao Phraya. Vào tháng 10, nước lũ đã đến cửa sông Chao Phraya và khiến các phần của Bangkok bị ngập lụt. Lũ lụt tiếp tục ở một số khu vực cho đến giữa tháng một năm 2012 và kết quả là có tổng cộng 815 người chết (với 3 người mất tích) và 13,6 triệu người bị ảnh hưởng. 65 trong số 77 tỉnh của Thái Lan được tuyên bố là vùng thiên tai lũ lụt và hơn 20.000km đất nông nghiệp bị thiệt hại. Thảm họa đã được mô tả là trận lũ lụt tồi tệ nhất về lượng nước và số người bị ảnh hưởng.

Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

EARTHQUAKES

How can scientists predict earthquakes? Earthquakes are not scattered anywhere but happen in certain areas, They happen in places where pieces of the earth’s surface meet. For example, earthquakes often occur on the west-coast of North and South America, around the Mediterranean Sea, and along the Pacific coast of Asia. Another way to predict earthquakes is to look for changes in the earth’s surface, like a sudden drop of water level in the ground. Some people say animals can predict earthquakes. Before earthquakes, people have seen chickens sitting in trees, fish jumping out of the water, snake leaving their holes and other animals acting strangely.

After an earthquake happens, people can die from lack of food, water and medical supplies. The amount of destruction caused by an earthquake depend on types of building, soil conditions and population. Of the 6000 earthquakes on the earth each year, only about fifteen cause great damage and many deaths.

Câu 2.1

Earthquakes happen in certain areas where _____.

 • A.

  the population is large

 • B.

  pieces of the earth’s surface meet

 • C.

  the soil conditions are stable 

 • D.

  many buildings are built   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Earthquakes are not scattered anywhere but happen in certain areas. They happen in places where pieces of the earth’s surface meet.

Lời giải chi tiết :

Động đất xảy ra ở một số khu vực nhất định nơi có _____.

A.dân số đông

B.các mảnh của bề mặt Trái đất gặp nhau

C.điều kiện đất ổn định

D.nhiều tòa nhà được xây dựng

Thông tin: Earthquakes are not scattered anywhere but happen in certain areas. They happen in places where pieces of the earth’s surface meet.

Tạm dịch: Động đất không nằm rải rác ở bất cứ đâu mà xảy ra ở một số khu vực nhất định. Chúng xảy ra ở những nơi mà các mảnh của bề mặt Trái đất gặp nhau.

Câu 2.2

Earthquakes often happen along ______.

 • A.

  the east-coast of North America

 • B.

  the east-coast of South America

 • C.

  the Pacific coast of Asia

 • D.

  the coast of Australia  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: For example, earthquakes often occur on the west-coast of North and South America, around the Mediterranean Sea, and along the Pacific coast of Asia.

Lời giải chi tiết :

Động đất thường xảy ra dọc theo ______.

A.bờ biển phía đông của Bắc Mỹ

B.bờ biển phía đông của Nam Mỹ

C.bờ biển Thái Bình Dương của châu Á

D.bờ biển Úc

Thông tin: For example, earthquakes often occur on the west-coast of North and South America, around the Mediterranean Sea, and along the Pacific coast of Asia.

Tạm dịch: Ví dụ, động đất thường xảy ra ở bờ biển phía tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ, xung quanh biển Địa Trung Hải và dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Châu Á.

Câu 2.3

Looking for ____  can help predict earthquakes. 

 • A.

  changes in the earth’s surface

 • B.

  water beneath the earth’s surface

 • C.

  drops of water

 • D.

  water currents

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Another way to predict earthquakes is to look for changes in the earth’s surface, like a sudden drop of water level in the ground.

Lời giải chi tiết :

Tìm kiếm ____ có thể giúp dự đoán động đất.

A.những thay đổi trên bề mặt trái đất

B.nước bên dưới bề mặt Trái đất

C.giọt nước

D.dòng nước

Thông tin: Another way to predict earthquakes is to look for changes in the earth’s surface, like a sudden drop of water level in the ground.

Tạm dịch: Một cách khác để dự đoán động đất là tìm kiếm những thay đổi trên bề mặt Trái đất, như là mực nước giảm đột ngột trên mặt đất.

Câu 2.4

After an earthquake, as a result of _____ people may die.

 • A.

  lack of food

 • B.

  lack of corn

 • C.

  lack of money

 • D.

  lack of potatoes

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: After an earthquake happens, people can die from lack of food, water and medical supplies.

Lời giải chi tiết :

Sau một trận động đất, kết quả là những người____ có thể chết.

A.thiếu thức ăn

B.thiếu ngô

C.thiếu tiền

D.thiếu khoai tây

Thông tin: After an earthquake happens, people can die from lack of food, water and medical supplies.

Tạm dịch: Sau khi một trận động đất xảy ra, mọi người có thể chết vì thiếu thực phẩm, nước và vật tư y tế.

Câu 2.5

The passage mainly discusses _____.

 • A.

  the damage caused by earthquakes

 • B.

  how strong earthquakes are

 • C.

  strange animal behaviors

 • D.

  how to predict earthquakes

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: How can scientists predict earthquakes?...Another way to predict earthquakes is…Some people say animals can predict earthquakes.

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn chủ yếu thảo luận về _____.

A.thiệt hại do động đất

B.trận động đất mạnh như thế nào

C.hành vi kỳ lạ của động vật

D.cách dự đoán động đất

Thông tin: How can scientists predict earthquakes?...Another way to predict earthquakes is…Some people say animals can predict earthquakes.

Tạm dịch: Làm thế nào các nhà khoa học có thể dự đoán được động đất?....Một cách khác để dự đoán động đất là.... Một số người nói rằng động vật có thể dự đoán được động đất.

Tạm dịch:

ĐỘNG ĐẤT

Làm thế nào các nhà khoa học có thể dự đoán được động đất? Động đất không nằm rải rác ở bất cứ đâu mà xảy ra ở một số khu vực nhất định. Chúng xảy ra ở những nơi mà các mảnh của bề mặt Trái đất gặp nhau. Ví dụ, động đất thường xảy ra ở bờ biển phía tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ, xung quanh biển Địa Trung Hải và dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Châu Á. Một cách khác để dự đoán động đất là tìm kiếm những thay đổi trên bề mặt Trái đất, như là mực nước giảm đột ngột trên mặt đất. Một số người nói rằng động vật có thể dự đoán được động đất. Trước các trận động đất, người ta đã thấy những con gà ngồi trên cây, cá nhảy lên khỏi mặt nước, rắn để lại những cái lỗ và những động vật khác hành động kỳ lạ.

Sau khi một trận động đất xảy ra, mọi người có thể chết vì thiếu thực phẩm, nước và vật tư y tế. Mức độ phá hủy do trận động đất phụ thuộc vào loại công trình, điều kiện đất đai và dân số. Trong số 6000 trận động đất trên Trái đất mỗi năm, chỉ có khoảng mười lăm trận gây ra thiệt hại lớn và nhiều người thiệt mạng.

close