Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We shouldn't throw the bottles away. They can be collected and recycled.

 • A

  We shouldn't throw the bottles away but they can be collected and recycled.

 • B

  We shouldn't throw the bottles away because they can't be collected and recycled. 

 • C

  We shouldn't throw the bottles away because they can collect and recycle. 

 • D

  We shouldn't throw the bottles away because they can be collected and recycled.

Câu 2 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We save water. We wont have to suffer from water shortage.

 • A

  Unless we don’t save water, we will have to suffer from water shortage.

 • B

  If we save water, we won't have to suffer from water shortage.

 • C

  Unless we save water, we won't have to suffer from water shortage.

 • D

  If we save water, we will have to suffer from water shortage.

Câu 3 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

There won't be enough space to live if we don't try to limit the world’s population.

 • A

  Unless we limit the world’s population, there won't be enough space to live.

 • B

  There won't be enough space to live unless we don't try to limit the world’s population.

 • C

  There will be enough space to live unless we don't try to limit the worlds population.

 • D

  Unless we limit the world’s population, there will be enough space to live.

Câu 4 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

She can speak English well. She will apply for the job.

 • A

  If she can speak English well, she would apply for the job.

 • B

  If she could speak English well, she will apply for the job.

 • C

  If she could speak English well, she would apply for the job.

 • D

  If she can speak English well, she will apply for the job.

Câu 5 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We shouldn't swim in this lake. Water is highly polluted.

 • A

  We shouldn't swim in this lake although water is highly polluted.

 • B

  We should swim in this lake because water is highly polluted.

 • C

  We shouldn’t swim in this lake because water is highly polluted.

 • D

  We shouldn’t swim in this lake because water isn't highly polluted.  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We shouldn't throw the bottles away. They can be collected and recycled.

 • A

  We shouldn't throw the bottles away but they can be collected and recycled.

 • B

  We shouldn't throw the bottles away because they can't be collected and recycled. 

 • C

  We shouldn't throw the bottles away because they can collect and recycle. 

 • D

  We shouldn't throw the bottles away because they can be collected and recycled.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ nối

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu đã cho: Chúng ta không nên ném chai đi. Chúng có thể được thu thập và tái chế.

Ta nhận thấy vế 2 là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế 1 => dùng từ nối because => loại A

Dựa vào ngữ nghĩa câu, ta có vế 2: Chúng có thể được thu thập và tái chế. => loại B

Đây là câu tràn thuật, không phải câu nghi vấn => dùng dấu ? ở đây không phù hợp => loại C

Câu 2 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We save water. We wont have to suffer from water shortage.

 • A

  Unless we don’t save water, we will have to suffer from water shortage.

 • B

  If we save water, we won't have to suffer from water shortage.

 • C

  Unless we save water, we won't have to suffer from water shortage.

 • D

  If we save water, we will have to suffer from water shortage.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu đã cho: Chúng ta tiết kiệm nước. Chúng ta sẽ không phải chịu cảnh thiếu nước.

Câu cần viết lại có nghĩa: Nếu chúng ta tiết kiệm nước, chúng ta sẽ không phải chịu cảnh thiếu nước.

Nhận thấy đây là điều có thể xảy ra trong tương lai => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi.

Câu 3 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

There won't be enough space to live if we don't try to limit the world’s population.

 • A

  Unless we limit the world’s population, there won't be enough space to live.

 • B

  There won't be enough space to live unless we don't try to limit the world’s population.

 • C

  There will be enough space to live unless we don't try to limit the worlds population.

 • D

  Unless we limit the world’s population, there will be enough space to live.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu đã cho: Sẽ không có đủ không gian để sống nếu chúng ta không cố gắng hạn chế dân số thế giới.

Câu cần viết lại có nghĩa: Nếu chúng ta không giới hạn dân số thế giới, sẽ không có đủ không gian để sống.

=> loại D (sai ngữ nghĩa)

Trong mệnh đề chứa unless ta chỉ dùng thể khẳng định => loại B và C

Câu 4 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

She can speak English well. She will apply for the job.

 • A

  If she can speak English well, she would apply for the job.

 • B

  If she could speak English well, she will apply for the job.

 • C

  If she could speak English well, she would apply for the job.

 • D

  If she can speak English well, she will apply for the job.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Xét ngữ nghĩa câu, ta nhận thấy đây là điều có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai:

Cô ấy có thể nói tiếng Anh tốt. Cô sẽ nộp đơn xin việc.

=> câu điều kiện loại I, cấu trúc: mệnh đề If chia ở thì hiện tại đơn, mệnh đề chính có dạng: S+will+V_infi

=> loại A và C (mệnh đề chính dùng would) và loại B (mệnh đề If dùng could là dạng quá khứ của can)

Tạm dịch: Nếu cô ấy có thể nói tiếng Anh tốt, cô ấy sẽ nộp đơn xin việc.

Câu 5 :

Choose a sentence which has the same meaning as the original one.

We shouldn't swim in this lake. Water is highly polluted.

 • A

  We shouldn't swim in this lake although water is highly polluted.

 • B

  We should swim in this lake because water is highly polluted.

 • C

  We shouldn’t swim in this lake because water is highly polluted.

 • D

  We shouldn’t swim in this lake because water isn't highly polluted.  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ nối

Lời giải chi tiết :

Xét về ngữ nghĩa của câu, vế thứ 2 là nguyên nhân dẫn đến vế 1 => ta dùng liên từ “because” (bởi vì) => loại A

Tạm dịch nghĩa câu gốc: Chúng ta không nên bơi trong hồ này. Nước bị ô nhiễm nặng.

=> Câu viết lại có nghĩa: Chúng ta không nên bơi trong hồ này bởi vì nước ở đây bị ô nhiễm nặng, (C)

close