Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only ONE word.

Science fiction is one of my

genres of books and movies. I like

the kind of science fiction that shows what the future might look like on

. Science fiction movies like Star Wars are OK but they are full of 

strange creatures and things we’ll never see. I much prefer

that are

on Earth that show all of the

of the future. Robot movies are 

good. I can see how that will come true. I think people like science fiction 

because it is like a glimpse into the future. Many of the things that were in

movies from many years ago are true today. Even simple

things like the mobile phone. Fifty years ago that was pure science

Not many people thought we could have a phone in our 

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE OR FALSE

1. Science is an important subject at school.

Đúng
Sai

2. Time in my science lessons went very quickly because I was always sleeping.

Đúng
Sai

3. I want to be a scientist.

Đúng
Sai

4. Science can’t solve all the problems.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only ONE word.

Science fiction is one of my

genres of books and movies. I like

the kind of science fiction that shows what the future might look like on

. Science fiction movies like Star Wars are OK but they are full of 

strange creatures and things we’ll never see. I much prefer

that are

on Earth that show all of the

of the future. Robot movies are 

good. I can see how that will come true. I think people like science fiction 

because it is like a glimpse into the future. Many of the things that were in

movies from many years ago are true today. Even simple

things like the mobile phone. Fifty years ago that was pure science

Not many people thought we could have a phone in our 

Đáp án

Science fiction is one of my

genres of books and movies. I like

the kind of science fiction that shows what the future might look like on

. Science fiction movies like Star Wars are OK but they are full of 

strange creatures and things we’ll never see. I much prefer

that are

on Earth that show all of the

of the future. Robot movies are 

good. I can see how that will come true. I think people like science fiction 

because it is like a glimpse into the future. Many of the things that were in

movies from many years ago are true today. Even simple

things like the mobile phone. Fifty years ago that was pure science

Not many people thought we could have a phone in our 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm ý chính

Lời giải chi tiết :

Science fiction is one of my favorite genres of books and movies. I like the kind of science fiction that shows what the future might look like on Earth. Science fiction movies like Star Wars are OK but they are full of strange creatures and things we’ll never see. I much prefer movies that are on Earth that show all of the inventions of the future. Robot movies are good. I can see how that will come true. I think people like science fiction because it is like a glimpse into the future. Many of the things that were in science movies from many years ago are true today. Even simple things like the mobile phone. Fifty years ago that was pure science fiction. Not many people thought we could have a phone in our pocket.

Tạm dịch:

Khoa học viễn tưởng là một trong những thể loại sách và phim yêu thích của tôi. Tôi thích thể loại khoa học viễn tưởng cho thấy tương lai sẽ như thế nào trên Trái đất. Phim khoa học viễn tưởng như Chiến tranh giữa các vì sao thì không sao nhưng chúng chứa đầy những sinh vật kỳ lạ và những thứ chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Tôi thích những bộ phim trên Trái đất thể hiện tất cả những phát minh của tương lai. Phim về robot rất hay. Tôi có thể thấy điều đó sẽ thành hiện thực như thế nào. Tôi nghĩ mọi người thích khoa học viễn tưởng vì nó giống như một cái nhìn thoáng qua về tương lai. Nhiều điều trong các bộ phim khoa học từ nhiều năm trước vẫn đúng với ngày nay. Ngay cả những thứ đơn giản như điện thoại di động. 50 năm trước đó là khoa học viễn tưởng thuần túy. Không nhiều người nghĩ rằng chúng ta có thể có một chiếc điện thoại trong túi.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE OR FALSE

1. Science is an important subject at school.

Đúng
Sai

2. Time in my science lessons went very quickly because I was always sleeping.

Đúng
Sai

3. I want to be a scientist.

Đúng
Sai

4. Science can’t solve all the problems.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Science is an important subject at school.

Đúng
Sai

2. Time in my science lessons went very quickly because I was always sleeping.

Đúng
Sai

3. I want to be a scientist.

Đúng
Sai

4. Science can’t solve all the problems.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Science is an important subject at school. (Khoa học là một môn học quan trọng ở trường.)

Thông tin: Science is one of the most important subjects we study at school.

Tạm dịch: Khoa học là một trong những môn học quan trọng nhất mà chúng ta học ở trường.

=> TRUE

2. Time in my science lessons went very quickly because I was always sleeping.

Thông tin: Time in my science lessons went very quickly because I was always working on things and doing experiments.

Tạm dịch: Thời gian trong các giờ học khoa học của tôi trôi qua rất nhanh vì tôi luôn làm việc và làm thí nghiệm.

=> FALSE

3. I want to be a scientist. (Tôi muốn trở thành nhà khoa học.)

Thông tin: I would love to be a scientist now.

Tạm dịch:  Bây giờ tôi rất thích trở thành một nhà khoa học.

=> TRUE

4. Science can’t solve all the problems. (Khoa học không thể giải quyết tất cả các vấn đề.)

Thông tin: All of the world's problems can be solved with science.

Tạm dịch: Tất cả các vấn đề của thế giới đều có thể được giải quyết bằng khoa học.

=> FALSE

close