Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 New Zealand is an island nation in the southwestern Pacific Ocean. The country geographically comprises two main landmasses  that of the North Island, and the South Island, and numerous smaller islands. Because of its remoteness, it was one of the last lands to be settled by humans. During its long period of isolation, New Zealand developed a distinctive biodiversity of animal, fungal and plant life. The country’s sharp mountain peaks, such as the Southern Alps, owe much to the uplift of land and volcanic eruptions. New Zealand's capital city is Wellington, while its most populous city is Auckland.

The official languages are English, Maori and New Zealand Sign Language. English is the predominant language in New Zealand, spoken by 98 percent of the population. Many places have both their Maori and English names officially recognized. New Zealand Sign Language is used by about 28,000 people. It was declared one of New Zealand's official languages in 2000.

(https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand)

Câu 1.1

New Zealand was one of the last lands to be settled by humans because of ______.

 • A

  volcanic eruptions

 • B

  mountain peaks

 • C

  diverse biodiversity

 • D

  remoteness   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Because of its remoteness, it was one of the last lands to be settled by humans.

Lời giải chi tiết :

New Zealand là một trong những vùng đất cuối cùng được con người định cư vì ______.

A.núi lửa phun trào

B.đỉnh núi

C.đa dạng sinh học

D.xa xôi

Thông tin: Because of its remoteness, it was one of the last lands to be settled by humans.

Tạm dịch: Vì xa xôi nên nó là một trong những vùng đất cuối cùng được con người định cư.

Câu 1.2

What city has the largest population in New Zealand?

 • A

  Auckland

 • B

  South Island

 • C

  Wellington

 • D

  Maori   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: New Zealand's capital city is Wellington, while its most populous city is Auckland.

Lời giải chi tiết :

Thành phố nào có dân số lớn nhất ở New Zealand?

A.Auckland

B.Đảo Nam

C.Wellington

D.Maori

Thông tin: New Zealand's capital city is Wellington, while its most populous city is Auckland.

Tạm dịch: Thành phố thủ đô của New Zealand là Wellington, trong khi thành phố đông dân nhất của nó là Auckland.

Câu 1.3

How many official languages are there in New Zealand?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: The official languages are English, Maori and New Zealand Sign Language.

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu ngôn ngữ chính thức ở New Zealand?

Thông tin: The official languages are English, Maori and New Zealand Sign Language.

Tạm dịch: Các ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu New Zealand.

Câu 1.4

Why English is the predominant language in New Zealand?

 • A

  Because it is spoken by 28000 people.

 • B

  Because it is spoken by the majority of the population.

 • C

  Because it became the official language in 2006.

 • D

  Because English names cannot be easily recognized.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: English is the predominant language in New Zealand, spoken by 98 percent of the population.

Lời giải chi tiết :

Tại sao tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở New Zealand?

A.Bởi vì nó được nói bởi 28000 người.

B.Vì nó được nói bởi đa số dân chúng.

C.Bởi vì nó đã trở thành ngôn ngữ chính thức vào năm 2006.

D.Vì tên tiếng Anh không thể dễ dàng nhận ra.

Thông tin: English is the predominant language in New Zealand, spoken by 98 percent of the population.

Tạm dịch: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở New Zealand, được sử dụng bởi 98% dân số.

Câu 1.5

Which of the following statements is not true?

 • A

  English is the most spoken language in New Zealand.

 • B

  Welling is the capital of New Zealand.

 • C

  New Zealand Sign Language hasn’t been one of New Zealand’s official languages since 2006.

 • D

  There are many islands in New Zealand.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: New Zealand Sign Language is used by about 28,000 people. It was declared one of New Zealand's official languages in 2000.

Lời giải chi tiết :

Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói nhiều nhất ở New Zealand.

B.Welling là thủ đô của New Zealand.

C.Ngôn ngữ ký hiệu của New Zealand đã không phải là một trong những ngôn ngữ chính thức của New Zealand từ năm 2006.

D.Có nhiều hòn đảo ở New Zealand.

Thông tin: New Zealand Sign Language is used by about 28,000 people. It was declared one of New Zealand's official languages in 2000.

Tạm dịch: Ngôn ngữ ký hiệu New Zealand được sử dụng bởi khoảng 28.000 người. Nó được tuyên bố là một trong những ngôn ngữ chính thức của New Zealand vào năm 2000.

Tạm dịch bài:

New Zealand là một quốc đảo ở tây nam Thái Bình Dương. Đất nước về mặt địa lý bao gồm hai vùng đất chính là Đảo Bắc và Đảo Nam và nhiều hòn đảo nhỏ. Vì xa xôi nên nó là một trong những vùng đất cuối cùng được con người định cư. Trong thời gian dài bị cô lập, New Zealand đã phát triển đa dạng sinh học đặc biệt về đời sống động vật, nấm và thực vật. Đất nước có những đỉnh núi nhọn, như dãy núi Alps ở phía Nam, nhờ nhiều vào sự nâng cao của đất và núi lửa phun trào. Thành phố thủ đô của New Zealand là Wellington, trong khi thành phố đông dân nhất của nó là Auckland.

Các ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu New Zealand. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở New Zealand, được sử dụng bởi 98% dân số. Nhiều nơi có cả tên tiếng Maori và tiếng Anh được công nhận chính thức. Ngôn ngữ ký hiệu New Zealand được sử dụng bởi khoảng 28.000 người. Nó được tuyên bố là một trong những ngôn ngữ chính thức của New Zealand vào năm 2000.

 

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

SCOTLAND: THE LAND OF LEGENDS

It we travel all over Scotland, we can see that it consists of three main Parts, Lowlands, Uplands and Highlands with their Grampian Mountains, where th. tallest mountain peak, Ben Nevis, is located.

You are sure to enjoy the beauty of the Scottish varied landscape; the hills, covered with purple heather, its beautiful lakes (here they are called lochs), its green and narrow valleys.

The biggest and the most beautiful lake in Scotland is Loch Lomond, but the most famous one is Loch Ness with its mysterious monster Nessie. Nessie sometimes appears to scare the tourists but only in fine weather!

But what can be more curious and attractive for tourists than a man in the kilt, playing the bagpipes? The Celts of Scotland made the checkered pattern of tartan - the national dress of the country. The earliest Scots formed themselves into clans (family groups) and the tartan became a symbol of the sense of kinship. There are about 300 different clans in Scotland, and each has its own colour and pattern of tartan together with the motto.

Scotland is a land of many famous people: writers and poets, scientists and philosophers, such as Robert Burns, Arthur Conan Doyle, Alexander Graham Bell, or Alexander Fleming.

Câu 2.1

The tallest mountain peak, Ben Nevis, is located in ______.

 • A

  Lowlands

 • B

  Uplands

 • C

  Highlands

 • D

  England  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: If we travel all over Scotland, we can see that it consists of three main Parts, Lowlands, Uplands and Highlands with their Grampian Mountains, where the tallest mountain peak, Ben Nevis, is located.

Lời giải chi tiết :

Đỉnh núi cao nhất, Ben Nevis, nằm ở ______.

A.Vùng đất thấp

B.Vùng đất cao

C.Cao nguyên

D.Anh

Thông tin: If we travel all over Scotland, we can see that it consists of three main Parts, Lowlands, Uplands and Highlands with their Grampian Mountains, where the tallest mountain peak, Ben Nevis, is located.

Tạm dịch: Nếu đi du lịch khắp Scotland, chúng ta có thể thấy rằng nó bao gồm ba phần chính, Vùng đất thấp, Vùng đất cao và Cao nguyên với dãy núi Grampian, nơi có đỉnh núi cao nhất Ben Nevis.

Câu 2.2

Scotland has beautiful landscape with all of the following except ______.

 • A

  the hills

 • B

  the lakes

 • C

  the valleys

 • D

  the beaches  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: You are sure to enjoy the beauty of the Scottish varied landscape; the hills, covered with purple heather, its beautiful lakes (here they are called lochs), its green and narrow valleys.

Lời giải chi tiết :

Scotland có phong cảnh đẹp với tất cả những điều sau đây ngoại trừ ______.

A.những ngọn đồi

B.các hồ

C.thung lũng

D.những bãi biển

Thông tin: You are sure to enjoy the beauty of the Scottish varied landscape; the hills, covered with purple heather, its beautiful lakes (here they are called lochs), its green and narrow valleys.

Tạm dịch: Bạn chắc chắn sẽ yêu thích vẻ đẹp của phong cảnh đa dạng ở Scotland; những ngọn đồi phủ đầy thạch thảo tím, những hồ nước tuyệt đẹp (ở đây chúng được gọi là lochs), những thung lũng xanh và hẹp.

Câu 2.3

All of the following are true about Loch Ness except ______.

 • A

  It is the most famous lake in Scotland.

 • B

  It is the biggest and the most beautiful lake in Scotland.

 • C

  Its mysterious monster Nessie makes the lake famous.

 • D

  Nessie sometimes appears to scare the tourists.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The biggest and the most beautiful lake in Scotland is Loch Lomond, but the most famous one is Loch Ness with its mysterious monster Nessie. Nessie sometimes appears to scare the tourists but only in fine weather!

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây là đúng về Loch Ness ngoại trừ ______.

A.Đây là hồ nổi tiếng nhất ở Scotland.

B.Đây là hồ lớn nhất và đẹp nhất ở Scotland.

C.Quái vật bí ẩn của nó là Nessie làm cho hồ nổi tiếng.

D.Nessie đôi khi xuất hiện để dọa khách du lịch.

Thông tin: The biggest and the most beautiful lake in Scotland is Loch Lomond, but the most famous one is Loch Ness with its mysterious monster Nessie. Nessie sometimes appears to scare the tourists but only in fine weather!

Tạm dịch: Hồ lớn nhất và đẹp nhất ở Scotland là Loch Lomond, nhưng hồ nổi tiếng nhất là hồ Loch Ness với con quái vật bí ẩn Nessie. Nessie đôi khi xuất hiện để dọa khách du lịch nhưng chỉ khi thời tiết tốt!

Câu 2.4

In early times, each family groups was different from each other in ______

 • A

  its own colour and pattern of tartan together with the motto.

 • B

  the checkered pattern of tartan and the sense of kinship.

 • C

  its green and narrow valley where they lived.

 • D

  its area and population and beautiful landscape.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: There are about 300 different clans in Scotland, and each has its own colour and pattern of tartan together with the motto.

Lời giải chi tiết :

Thời kỳ đầu, mỗi nhóm gia đình có sự khác nhau trong ______

A.màu sắc và hoa văn riêng của tartan cùng với phương châm.

B.hoa văn kẻ ca-rô của tartan và ý nghĩa của mối quan hệ họ hàng.

C.thung lũng xanh và hẹp nơi họ sống.

D.diện tích, dân số và cảnh quan đẹp.

Thông tin: There are about 300 different clans in Scotland, and each has its own colour and pattern of tartan together with the motto.

Tạm dịch: Có khoảng 300 gia tộc khác nhau ở Scotland, và mỗi gia tộc có màu sắc và hoa văn của tartan cùng với phương châm.

Câu 2.5

The word “kinship” in paragraph 4 is closest in meaning to _____.

 • A

  the family group and its symbol.

 • B

  the own colour and pattern of tartan.

 • C

  the relationship between clan members.

 • D

  the national dress of the country.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The earliest Scots formed themselves into clans (family groups) and the tartan became a symbol of the sense of kinship.

Lời giải chi tiết :

Từ "kinship" trong đoạn 4 có nghĩa gần nhất với _____.

A.nhóm gia đình và biểu tượng của nó.

B.màu sắc và hoa văn của tartan.

C.mối quan hệ giữa các thành viên trong bang hội.

D.quốc phục của đất nước.

Thông tin: The earliest Scots formed themselves into clans (family groups) and the tartan became a symbol of the sense of kinship.

Tạm dịch: Người Scotland sớm nhất đã tự hình thành thành các gia tộc (nhóm gia đình) và tartan đã trở thành một biểu tượng cho ý nghĩa của mối quan hệ họ hàng.

Tạm dịch:

SCOTLAND: VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG HUYỀN THOẠI

Nếu đi du lịch khắp Scotland, chúng ta có thể thấy rằng nó bao gồm ba phần chính, Vùng đất thấp, Vùng đất cao và Cao nguyên với dãy núi Grampian, nơi có đỉnh núi cao nhất Ben Nevis.

Bạn chắc chắn sẽ yêu thích vẻ đẹp của phong cảnh đa dạng ở Scotland; những ngọn đồi phủ đầy thạch thảo tím, những hồ nước tuyệt đẹp (ở đây chúng được gọi là lochs), những thung lũng xanh và hẹp.

Hồ lớn nhất và đẹp nhất ở Scotland là Loch Lomond, nhưng hồ nổi tiếng nhất là hồ Loch Ness với con quái vật bí ẩn Nessie. Nessie đôi khi xuất hiện để dọa khách du lịch nhưng chỉ khi thời tiết tốt!

Nhưng điều gì có thể gây tò mò và hấp dẫn cho khách du lịch hơn là một người đàn ông mặc váy và chơi kèn túi? Người Celts của Scotland đã tạo ra họa tiết ca-rô của tartan - quốc phục của đất nước. Người Scotland sớm nhất đã tự hình thành thành các gia tộc (nhóm gia đình) và tartan đã trở thành một biểu tượng cho ý nghĩa của mối quan hệ họ hàng. Có khoảng 300 gia tộc khác nhau ở Scotland, và mỗi gia tộc có màu sắc và hoa văn của tartan cùng với phương châm.

Scotland là vùng đất của nhiều người nổi tiếng: các nhà văn và nhà thơ, nhà khoa học và triết gia, như Robert Burns, Arthur Conan Doyle, Alexander Graham Bell, hay Alexander Fleming.

close