Trắc nghiệm Kĩ năng viết Review 1 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write new sentences as similar as possible in meaning to the original sentences, using the given words. 

She enjoys going to the suburbs and painting pictures of natural landscapes. HOOKED


=> She is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She enjoys going to the suburbs and painting pictures of natural landscapes. HOOKED


=> She is

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: enjoy + V-ing: thích làm gì

= be hooked on + V-ing: nghiện, thích làm cái gì

Đáp án: She is hooked on going to the suburbs and painting pictures of natural landscapes.

Tạm dịch: Cô ấy thích đi ra ngoại ô và vẽ những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write new sentences as similar as possible in meaning to the original sentences, using the given words.

The boy spent hours and hours playing chess with his grandfather. TOOK


=> It took

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The boy spent hours and hours playing chess with his grandfather. TOOK


=> It took

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

S + spend(s)/ spent+ thời gian + V-ing

= It takes/ took + O + thời gian +  to V: dành bao nhiêu thời gian làm gì

Đáp án: It took the boy hours and hours to play chess with his grandfather.

Tạm dịch: Cậu bé đã dành hàng giờ đồng hồ để chơi cờ với ông của mình.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write new sentences as similar as possible in meaning to the original sentences, using the given words.

People made a fire by rubbing pieces of bamboo but now it no longer exists. USED


=> People used

Đáp án của giáo viên lời giải hay

People made a fire by rubbing pieces of bamboo but now it no longer exists. USED


=> People used

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc used to V: đã từng làm gì (chỉ thói quen trong quá khứ)

Đáp án: People used to make a fire by rubbing pieces of bamboo.

Tạm dịch: Người ta đốt lửa bằng cách chà những mảnh tre nhưng giờ nó không còn nữa.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write new sentences as similar as possible in meaning to the original sentences, using the given words.

Although they made careful preparations, they had a lot of difficulties in making the film. DESPITE


=> Despite

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Although they made careful preparations, they had a lot of difficulties in making the film. DESPITE


=> Despite

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

although S + V: mặc dù

= despite + N/Ving: mặc dù

Đáp án: Despite making careful preparations, they had a lot of difficulties in making the film.

Tạm dịch: Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

Herding buffaloes is more difficult than loading the rice.


=> Loading the rice is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Herding buffaloes is more difficult than loading the rice.


=> Loading the rice is

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh hơn với tính từ:

S + to be + more adj/adj-er than N/ Pronoun.

difficult (adj): khó, khó khăn

easy (adj): dễ dàng

Đáp án: Loading the rice is easier than herding buffaloes.

Tạm dịch: Chăn trâu khó hơn vác gạo.

= Vác gạo dễ hơn chăn trâu.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

Young people move faster than old people.


=> Old people move

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Young people move faster than old people.


=> Old people move

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh hơn với trạng từ:

S + V + more adv/adv-er than N/ Pronoun.

fast (adv): nhanh

slowly (adv): chậm

Đáp án: Old people move more slowly than young people.

Tạm dịch: Người trẻ di chuyển nhanh hơn người già.

= Người già di chuyển chậm hơn người trẻ.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

"Let's organize a sponsored cycling race." said the children.


=> The children suggested

Đáp án của giáo viên lời giải hay

"Let's organize a sponsored cycling race." said the children.


=> The children suggested

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Câu trực tiếp: “Let’s + V”, said S.

Câu tường thuật: S suggested + Ving.

Đáp án: The children suggested organizing a sponsored cycling race.

Tạm dịch: "Hãy tổ chức một cuộc đua xe đạp được tài trợ." bọn trẻ nói.

= Những đứa trẻ đề nghị tổ chức một cuộc đua xe đạp được tài trợ.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

Mary speaks English better than her sister.


=> Mary’s sister speaks

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mary speaks English better than her sister.


=> Mary’s sister speaks

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh hơn với trạng từ:

S + V + more adv/adv-er than N/ Pronoun.

good – better – the best: tốt

bad – worse – the worst: tệ, không tốt

Đáp án: Mary’s sister speaks English worse than her/ she does.

Tạm dịch: Mary nói tiếng Anh tốt hơn em gái của cô ấy.

= Em gái của Mary nói tiếng Anh kém hơn cô ấy.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets

This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh bằng/ hơn/ kém

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh bằng: S + to be + as adj as + N/Pronoun.

Công thức so sánh hơn/kém: S + to be + more/less/adj-er + than + N/Pronoun.

Đáp án: This supermarket is less expensive than the one across the street.

Tạm dịch: Siêu thị này không đắt bằng siêu thị bên kia đường.

= Siêu thị này rẻ hơn siêu thị bên kia đường.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets

The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Thì hiện tại hoàn thành dùng để nói về những hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn diễn ra ở hiện tại hoặc có liên hệ ảnh hưởng đến hiện tại.

Công thức: S + have/has Ved/V3 (for + khoảng thời gian).

Đáp án: The English teacher has taught at our school for three years.

Tạm dịch: Giáo viên tiếng Anh bắt đầu dạy ở trường chúng tôi ba năm trước.

=  Giáo viên tiếng Anh đã dạy ở trường chúng tôi được ba năm.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets

You won’t pass the exam unless you study harder. (if)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

You won’t pass the exam unless you study harder. (if)

Phương pháp giải :

Kiến thức: câu điều kiện If _ Unless

Lời giải chi tiết :

If S + V (dạng phủ định)

= Unless S + V (dạng khẳng định)

Đáp án: You won’t pass the exam if you don’t study harder.

Tạm dịch: Bạn sẽ không vượt qua kỳ thi nếu bạn không học tập chăm chỉ hơn.

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets

Your village is so beautiful! (What)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Your village is so beautiful! (What)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu cảm thán

Lời giải chi tiết :

Công thức câu cảm thán: What + a/ an + adj + N(số ít)!

Đáp án: What a beautiful village!

Tạm dịch: Ngôi làng của bạn thật đẹp!

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

Although the villagers are quite poor, they live a happy and healthy way.


=> In spite of

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Although the villagers are quite poor, they live a happy and healthy way.


=> In spite of

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Although S + V: mặc dù

In spite of + N/Ving: mặc dù

Đáp án: In spite of being poor/their poverty, the villagers live a happy and healthy way.

Tạm dịch: Mặc dù dân làng khá nghèo nhưng họ sống rất vui vẻ và lành mạnh.

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

How long is it since you built this stilt house?


=> When

Đáp án của giáo viên lời giải hay

How long is it since you built this stilt house?


=> When

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

How long: bao lâu

When: khi nào

Cấu trúc: When + did + S + V?

Đáp án: When did you build this stilt house?

Tạm dịch: Bạn xây ngôi nhà sàn này được bao lâu rồi?

= Bạn dựng ngôi nhà sàn này khi nào?

Câu hỏi 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

Living in a big city is more convenient than living in a village.


=> It’s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Living in a big city is more convenient than living in a village.


=> It’s

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh hơn:

Ving + to be + more adj+ than + Ving. (việc gì .... hơn việc gì)

= It’s more adj to V than to V 

Đáp án: It’s more convenient to live in a big city than to live in a village.

Tạm dịch: Sống ở thành phố lớn tiện hơn sống ở làng quê.

= Sẽ thuận tiện hơn khi sống ở một thành phố lớn hơn là sống trong một ngôi làng.

Câu hỏi 16 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

He adores playing monopoly when he has leisure time.


=> He is interested

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He adores playing monopoly when he has leisure time.


=> He is interested

Phương pháp giải :

Kiến thức: be interested in

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

adore + V-ing: thích làm gì

= be interested in + V-ing: thích thú làm gì

Đáp án: He is interested in playing monopoly when he has leisure time.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi trò monopoly khi anh ấy có thời gian rảnh rỗi.

Câu hỏi 17 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

The foreign language is so hard that I can’t learn it.


=> The foreign language is not easy

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The foreign language is so hard that I can’t learn it.


=> The foreign language is not easy

Phương pháp giải :

Kiến thức: enough

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

S + be + so adj that ... (quá ... để làm gì)

S + be adj enough + to V...: đủ thế nào để làm gì

Đáp án: The foreign language is not easy enough for me to learn.

Tạm dịch: Ngoại ngữ khó đến nỗi tôi không thể học được.

= Ngoại ngữ không đủ dễ để tôi học.

Câu hỏi 18 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

Children are required to wear uniform when they go to school.


=> Children have to

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Children are required to wear uniform when they go to school.


=> Children have to

Phương pháp giải :

Kiến thức: have to V (phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: 

be required to V: bị yêu cầu/ buộc phải làm gì

have to V: phải làm gì

Đáp án: Children have to wear uniform when they go to school.

Tạm dịch: Trẻ em phải mặc đồng phục khi đến trường.

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

He spends 20 minutes driving to work.


=> It takes

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He spends 20 minutes driving to work.


=> It takes

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

S + spend(s)/ spent+ thời gian + V-ing

= It takes/ took + O + thời gian +  to V: dành bao nhiêu thời gian làm gì

Đáp án: It takes him 20 minutes to drive to work.

Tạm dịch: Anh ấy dành 20 phút lái xe để đi làm.

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.

Many people think there is no city in Vietnam that is cleaner than Da Nang City. (the)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

Many people think there is no city in Vietnam that is cleaner than Da Nang City. (the)


Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn nhất

Lời giải chi tiết :

So sánh hơn nhất: S + to be + the most adj/adj-est + N.

Đáp án: Many people think Da Nang City is the cleanest city in Vietnam.

Tạm dịch: Nhiều người cho rằng không có thành phố nào ở Việt Nam sạch hơn thành phố Đà Nẵng.

= Nhiều người nghĩ thành phố Đà Nẵng là thành phố sạch nhất Việt Nam.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.

It rained very heavily. We cancelled the trip to the famous Bat Trang craft village. (because)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

It rained very heavily. We cancelled the trip to the famous Bat Trang craft village. (because)


Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

because S + V: bởi vì

Dùng because để nối 2 mệnh đề mnag nghĩa nguyên nhân kết quả

Đáp án: We cancelled the trip to the famous Bat Trang craft village because it rained very heavily.

Hoặc: Because it rained very heavily, we cancelled the trip to the famous Bat Trang craft village.

Tạm dịch: Trời mưa rất to. Chúng tôi hủy chuyến đi đến làng nghề nổi tiếng - Bát Tràng.

Chúng tôi đã hủy chuyến đi đến làng nghề nổi tiếng - Bát Tràng vì trời mưa rất to.

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.

This car is not as expensive as that one (more)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

This car is not as expensive as that one (more)


Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn/ bằng

Lời giải chi tiết :

Công thức so sánh bằng: S + to be + as adj as + N/Pronoun.

Công thức so sánh hơn: S + to be + more/ adj-er + than + N/Pronoun.

Đáp án: That car is more expensive than this car/one.

Tạm dịch: Chiếc xe này không đắt bằng chiếc kia.

= Chiếc xe đó đắt hơn chiếc xe này.

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.

Did you always eat sweets when you were small? (use)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

Did you always eat sweets when you were small? (use)


Phương pháp giải :

Kiến thức: used to V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc used to V: từng làm gì (chỉ thói quen trong quá khứ)

Đáp án: Did you use to eat sweets when you were small?

Tạm dịch: Bạn có luôn ăn đồ ngọt khi bạn còn nhỏ đúng không?

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.

The local government will enlarge the roads in upcoming years.


=> The roads

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The local government will enlarge the roads in upcoming years.


=> The roads

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Cách dùng: Thì tương lai đơn diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai

Cấu trúc: S1 + will + V_nguyên thể + O (S2)

Dạng bị động: S2 + will be P2 + by O (S1) 

Đáp án: will be enlarged in upcoming years by the local government           

Tạm dịch: Chính phủ địa phương sẽ mở rộng các con đường trong những năm tới.

= Các con đường sẽ được mở rộng trong những năm tới bởi chính phủ địa phương.

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.

He feels sorry that he can’t come to his brother’s wedding.


=> He wishes 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He feels sorry that he can’t come to his brother’s wedding.


=> He wishes 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu ước

Lời giải chi tiết :

S + wish(es) + S + V_ed => dùng để diễn tả điều ước về sự việc không có thật trong hiện tại.

Lùi thì can trong câu ước thành could

Đáp án: he could come to his brother’s wedding.

Tạm dịch: Anh ấy cảm thấy tiếc rằng anh ấy không thể đến đám cưới của anh trai mình.

= Anh ấy ước anh ấy có thể đến đám cưới của anh trai mình.

Câu hỏi 26 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine two sentences into a new one using the given words in brackets.

My son was ill. I had to take a day off to look after him. (so)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

My son was ill. I had to take a day off to look after him. (so)


Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ kết quả

Lời giải chi tiết :

S + be + so adj + that + S + V: ...quá ... đến nỗi mà                                                           

Tạm dịch: Con trai của tôi đã bị ốm. Tôi phải dành một ngày nghỉ để chăm sóc nó.

= Con trai của tôi đã ốm quá đến nỗi mà tôi đã phải dành một ngày nghỉ để chăm sóc nó.

Đáp án: My son was so ill that I had to take a day off to look after him.

Câu hỏi 27 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Combine two sentences into a new one using the given words in brackets.

If she doesn’t work harder, she’ll fail her entrance exam. (unless)


Đáp án của giáo viên lời giải hay

If she doesn’t work harder, she’ll fail her entrance exam. (unless)


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Mệnh đề chứa “If” có động từ chia “doesn’t work”

Cách đùng: Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc trái với hiện tại dẫn đến kết quả trái với tương lai.

Cấu trúc: If + S + don’t/ doesn’t + V_nguyên thể, S + will + V_nguyên thể

= Unless + S + V, S + will + V_nguyên thể   

Đáp án: Unless she works harder, she’ll fail her entrance exam.                     

Tạm dịch: Nếu cô ấy không làm việc chăm chỉ hơn, cô ấy sẽ trượt kì thi đầu vào.

= Nếu cô ấy không làm việc chăm chỉ hơn, cô ấy sẽ trượt kì thi đầu vào.

close