Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu bị động Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Some tents  ___ so that children and old people could sleep in.

 • A

  was set up

 • B

  were set up

 • C

  set up

 • D

  setted up

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.

A forest fire _____ valuable wood, wildlife and good soil.

 • A

  is destroyed

 • B

  being destroyed

 • C

  destroying

 • D

  destroys

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Seedlings _______ for farmers in that village since last week.

 • A

  have been provided

 • B

  provided

 • C

  were provided

 • D

  have provided

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Vast of woodland ______by fire every year. 

 • A

  is destroyed

 • B

  will be destroyed

 • C

  have been destroyed

 • D

  are destroyed

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Look! The sky is really dark and the wind is so strong! Our village ______ by a storm.

 • A

  is hit

 • B

  has been attacked 

 • C

  is being hit 

 • D

  is going to be attacked

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Some tents  ___ so that children and old people could sleep in.

 • A

  was set up

 • B

  were set up

 • C

  set up

 • D

  setted up

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: S + to be + Vp2

Trong đó: S là chủ ngữ (tân ngữ trong câu chủ động)

to be: chia theo thì của câu

Vp2: động từ chia theo phân từ 2.

Lời giải chi tiết :

Đấy là câu bị động vì chủ ngữ "some tents" (vật) không thể trực tiếp thực hiện hành động "set up". Ngoài ra, thì của câu là thì quá khứ đơn vì dựa vào về sau chia động từ can = could

Cấu trúc: S+ was/ were + VpII

Chủ ngữ "some tents" là số nhiều, set là động từ bất quy tắc  => were set up

=> Some tents were set up so that children and old people could sleep in.

Tạm dịch: Một số lều được dựng lên để trẻ em và người già có thể ngủ.

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.

A forest fire _____ valuable wood, wildlife and good soil.

 • A

  is destroyed

 • B

  being destroyed

 • C

  destroying

 • D

  destroys

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: S + to be + Vp2

Trong đó: S là chủ ngữ (tân ngữ trong câu chủ động)

to be: chia theo thì của câu

Vp2: động từ chia theo phân từ 2.

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể của hành động nên câu trên là câu chủ động

=> destroys

=> A forest fire destroys valuable wood, wildlife and good soil.

Tạm dịch: Một đám cháy rừng phá hủy gỗ quý, động vật hoang dã và đất tốt.

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Seedlings _______ for farmers in that village since last week.

 • A

  have been provided

 • B

  provided

 • C

  were provided

 • D

  have provided

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: S + to be + Vp2

Trong đó: S là chủ ngữ (tân ngữ trong câu chủ động)

to be: chia theo thì của câu

Vp2: động từ chia theo phân từ 2.

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động.

since last week: kể từ tuần trước => ta dùng thì hiện tại hoàn thành

=> have been provided

=> Seedlings have been provided for farmers in that village since last week.

Tạm dịch: Cây giống đã được cung cấp cho nông dân ở làng đó kể từ tuần trước.

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Vast of woodland ______by fire every year. 

 • A

  is destroyed

 • B

  will be destroyed

 • C

  have been destroyed

 • D

  are destroyed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: S + to be + Vp2

Trong đó: S là chủ ngữ (tân ngữ trong câu chủ động)

to be: chia theo thì của câu

Vp2: động từ chia theo phân từ 2.

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động.

every year: hàng năm => ta dùng thi hiện tại đơn

Chủ ngữ số ít nên ta dùng động từ to be is

=> Vast of woodland is destroyed by fire every year. 

Tạm dịch: Một vùng rừng rộng lớn bị phá hủy bởi lửa hàng năm.

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Look! The sky is really dark and the wind is so strong! Our village ______ by a storm.

 • A

  is hit

 • B

  has been attacked 

 • C

  is being hit 

 • D

  is going to be attacked

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động: S + to be + Vp2

Trong đó: S là chủ ngữ (tân ngữ trong câu chủ động)

to be: chia theo thì của câu

Vp2: động từ chia theo phân từ 2.

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động.

Câu trên diễn tả một lời dự đoán dựa vào bằng chứng hiện tại nên ta dùng thì tương lai gần

Chủ ngữ số ít nên ta dùng động từ to be is

=> Look! The sky is really dark and the wind is so strong! Our village is going to be attacked by a storm.

Tạm dịch: Nhìn kìa! Bầu trời rất tối và gió rất mạnh! Ngôi làng của chúng tôi sẽ bị tấn công bởi một cơn bão.

close