Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The Songkran festival

The Songkran festival is the Thai New Year ‘s festival. Thai New Year’s Day is 13 April every year, but the holiday period includes 14-15 April as well.

The Songkran celebration is rich with symbolic traditions. Mornings begins with merit-making. Visiting local temples and offering food to the Buddhist, monks is commonly practiced. On this specific occasion, performing water pouring on Buddha statues is considered an iconic ritual for this holiday represents purification and the washing away one’s sins and bad luck. As a festival of unity, people who have moved away usually return home to their loved ones and elders. As a way to show respect, younger people often practice water pouring over the palms of elders’ hands. Paying respect to ancestors is also an important part of Songkran tradition.

The holiday is known for its water festival which is mostly celebrated by young people. Major streets are closed for traffic, and used as areas for water fights. Celebrants, young and old, participate in this tradition by splashing water on each other.

(https://en.wikipedia. org/wiki/Songkran_(Thailand))

Câu 1.1

How long does the Songkran festival last?

 • A

  3 days

 • B

  1 day

 • C

  13 days

 • D

  14 days

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The Songkran festival is the Thai New Year ‘s festival. Thai New Year’s Day is 13 April every year, but the holiday period includes 14-15 April as well. 

Lời giải chi tiết :

Lễ hội Songkran kéo dài bao lâu?
A.3 ngày

B.1 ngày

C.13 ngày

D.14 ngày

Thông tin: The Songkran festival is the Thai New Year ‘s festival. Thai New Year’s Day is 13 April every year, but the holiday period includes 14-15 April as well. 

(Lễ hội Songkran là lễ hội chào đón năm mới của người Thái. Ngày Tết của người Thái là ngày 13 tháng 4 hàng năm, nhưng thời gian nghỉ lễ cũng bao gồm 14-15 tháng 4. )

=> tổng là 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/4)

Câu 1.2

What does water pouring on Buddha statues symbolize?

 • A

  Bad luck

 • B

  Purification

 • C

  Respect

 • D

  Ancestors   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: On this specific occasion, performing water pouring on Buddha statues is considered an iconic ritual for this holiday represents purification and the washing away one’s sins and bad luck

Lời giải chi tiết :

Tưới nước lên tượng Phật tượng trưng cho điều gì?

A.Xui xẻo

B.Thanh lọc

C.Tôn trọng

D.Tổ tiên

Thông tin: On this specific occasion, performing water pouring on Buddha statues is considered an iconic ritual for this holiday represents purification and the washing away one’s sins and bad luck

(Trong dịp đặc biệt này, việc tưới nước lên các bức tượng Phật được coi là một nghi thức mang tính biểu tượng cho ngày lễ này,  đại diện cho sự thanh tẩy và rửa sạch một tội lỗi và xui xẻo.)

Câu 1.3

Younger people often pour water over the palms of elders’ hands to show ____.

 • A

  good luck

 • B

  unity

 • C

  purification

 • D

  respect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: As a way to show respect, younger people often practice water pouring over the palms of elders’ hands.

Lời giải chi tiết :

Những người trẻ tuổi hơn thường đổ nước lên lòng bàn tay của những người lớn tuổi để thể hiện ____.

A.chúc may mắn

B.đoàn kết

C.thanh lọc

D.tôn trọng

Thông tin: As a way to show respect, younger people often practice water pouring over the palms of elders’ hands.

(Như một cách để thể hiện sự tôn trọng, những người trẻ tuổi hơn thường thực hành đổ nước vào lòng bàn tay của những người lớn tuổi.)

Câu 1.4

Why the Songkran festival is a festival of unity?

 • A

  Because younger people will pay respect to ancestors.

 • B

  Because water is poured on Buddha statues.

 • C

  Because younger people will show respect to the elderly.

 • D

  Because people who have moved away usually return home to their loved ones and elders.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: As a festival of unity, people who have moved away usually return home to their loved ones and elders.

Lời giải chi tiết :

Tại sao lễ hội Songkran là một lễ hội của sự thống nhất?  

A.Bởi vì những người trẻ hơn sẽ tôn trọng tổ tiên.

B.Bởi vì nước được đổ lên tượng Phật.

C.Bởi vì những người trẻ tuổi hơn sẽ thể hiện sự tôn trọng với người già.

D.Bởi vì những người đã chuyển đi thường trở về nhà với người thân và người lớn tuổi của họ.

Thông tin: As a festival of unity, people who have moved away usually return home to their loved ones and elders.

(Là một lễ hội của sự đoàn kết, những người đã chuyển đi hoặc ở xa thường trở về nhà với những người thân yêu.)

Câu 1.5

Which of the following statements is not true of the water festival?

 • A

  Major streets are closed during the festival.

 • B

  People splash water on each other.

 • C

  Major streets are closed for water fights.

 • D

  Young people do not usually celebrate the water festival.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Major streets are closed for traffic, and used as areas for water fights. Celebrants, young and old, participate in this tradition by splashing water on each other.

Lời giải chi tiết :

Phát biểu nào sau đây không đúng với lễ hội té nước?  

A.Các đường phố lớn bị đóng cửa trong lễ hội.

B.Mọi người té nước vào nhau.

C.Các đường phố lớn bị đóng cửa cho trận chiến nước.

D.Những người trẻ tuổi thường không tổ chức lễ hội té nước.

Thông tin: Major streets are closed for traffic, and used as areas for water fights. Celebrants, young and old, participate in this tradition by splashing water on each other.

(Các đường phố chính bị đóng cửa để lưu thông và được sử dụng làm khu vực lễ hội.)

Lễ hội Songkran

Lễ hội Songkran là lễ hội chào đón năm mới của người Thái. Ngày Tết của người Thái là ngày 13 tháng 4 hàng năm, nhưng thời gian nghỉ lễ cũng bao gồm 14-15 tháng 4.

Lễ kỷ niệm Songkran rất phong phú, truyền thống và mang tính biểu tượng. Buổi sáng bắt đầu với việc công đức. Khách đến tham quan các ngôi chùa địa phương và cúng dường thức ăn cho Phật tử, các nhà sư. Trong dịp đặc biệt này, việc tưới nước lên các bức tượng Phật được coi là một nghi thức mang tính biểu tượng cho ngày lễ này,  đại diện cho sự thanh tẩy và rửa sạch một tội lỗi và xui xẻo. Là một lễ hội của sự đoàn kết, những người đã chuyển đi hoặc ở xa thường trở về nhà với những người thân yêu. Như một cách để thể hiện sự tôn trọng, những người trẻ tuổi hơn thường thực hành đổ nước vào lòng bàn tay của những người lớn tuổi. Tôn trọng tổ tiên cũng là một phần quan trọng của truyền thống Songkran. 

Ngày lễ được biết đến với lễ hội té nước chủ yếu được tổ chức bởi những người trẻ tuổi. Các đường phố chính bị đóng cửa để lưu thông và được sử dụng làm khu vực lễ hội. Tất cả mọi người dù trẻ hay già, tham gia vào truyền thống này bằng cách té nước vào nhau.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Ethnic Groups

Vietnam is a multi-nationality country with 54 ethnic groups. The Viet (Kinh) people account for 87% of the country’s Population and mainly inhabit the Red River delta, the central coastal delta, the Mekong delta and major cities. The other 53 ethnic minority groups, totaling over 8 million people, are scattered over mountain areas (covering two-thirds of the country’s territory) spreading from the North to the South.

Among ethnic minorities, the most populated are Tay, Thai, Muong, Hoa, Khmer, Nung... with a population of around 1 million each, while the least populated are Brau, Roman, Odu with several hundred people each.

 

A number of ethnic minorities had mastered some farming techniques. They grew rice plants in swamped paddy fields and carried out irrigation. Others went hunting, fishing, collecting and lived a semi-nomadic life. Each group has its own culture, diverse and special. Beliefs and religions of the Vietnamese ethnic minority groups were also disparate from each other.

(http://ww.vietnamembassy.org.uk/population.html)

Câu 2.1

Why Vietnam is a multi-nationality country?

 • A

  Because there are 54 nationalities in Vietnam.

 • B

  Because the Kinh is the most major ethnic group in Vietnam.

 • C

  Because there are many people in Vietnam.

 • D

  Because there are 54 peoples in Vietnam.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Vietnam is a multi-nationality country with 54 ethnic groups.

Lời giải chi tiết :

Tại sao Việt Nam là một quốc gia đa quốc tịch?

A.Vì có 54 quốc tịch ở Việt Nam.

B.Vì người Kinh là dân tộc lớn nhất ở Việt Nam.

C.Vì ở Việt Nam có nhiều người.

D.Vì có 54 dân tộc ở Việt Nam.

Thông tin: Vietnam is a multi-nationality country with 54 ethnic groups.

(Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc.)

Câu 2.2

Who is the most populated people in Vietnam?

 • A

  The Kinh  

 • B

  The Thai

 • C

  The Tay

 • D

  The Khmer  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The Viet (Kinh) people account for 87% of the country’s Population (Người Việt (Kinh) chiếm 87% dân số đất nước)

Lời giải chi tiết :

Đâu là nhóm dân tộc đông nhất ở Việt Nam?

A.Người Kinh

B.Người Thái

C.Người Tây

D.Người Khmer

Thông tin: The Viet (Kinh) people account for 87% of the country’s Population (Người Việt (Kinh) chiếm 87% dân số đất nước)

Câu 2.3

Where do ethnic minority groups mainly live?

 • A

  In lowland areas

 • B

  In major cities

 • C

  In mountainous areas

 • D

  In the Mekong delta

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: The other 53 ethnic minority groups, totaling over 8 million people, are scattered over mountain areas (covering two-thirds of the country’s territory) spreading from the North to the South. 

Lời giải chi tiết :

Các dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở đâu?

A.Ở vùng thấp

B.Ở các thành phố lớn

C.Ở miền núi

D.Ở đồng bằng sông Cửu Long

Thông tin: The other 53 ethnic minority groups, totaling over 8 million people, are scattered over mountain areas (covering two-thirds of the country’s territory) spreading from the North to the South. 

53 nhóm dân tộc thiểu số khác, với tổng số hơn 8 triệu người, nằm rải rác trên các khu vực núi (chiếm hai phần ba lãnh thổ của đất nước) lan rộng từ miền Bắc đến miền Nam.

Câu 2.4

Which of the following statements is true of minor ethnic peoples?

 • A

  They account for 87% of the country’s population.

 • B

  Many were good at farming methods.

 • C

  The least populated are Tay, Thai, Muong, Hoa, Khmer.

 • D

  All groups have the same culture.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin:  A number of ethnic minorities had mastered some farming techniques.

Lời giải chi tiết :

Phát biểu nào sau đây là đúng với các dân tộc thiểu số?

A.Họ chiếm 87% dân số đất nước.

B.Nhiều người giỏi về phương pháp canh tác.

C.Dân số ít nhất là Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer. 

D.Tất cả các nhóm có cùng một nền văn hóa.
Thông tin:  A number of ethnic minorities had mastered some farming techniques.

(Một số dân tộc thiểu số đã thành thạo một số kỹ thuật canh tác.) => Đáp án B đúng

Câu 2.5

Which of the following statements is not true?

 • A

  The least populated are Brau, Roman, Odu.

 • B

  The (Kinh) people mainly inhabit the Red River delta, the central coastal delta, the Mekong delta and major cities.

 • C

  Beliefs and religions of the Vietnamese ethnic minority groups were the same.

 • D

  Some minor groups. went hunting, fishing, collecting and lived a semi- nomadic life.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Beliefs and religions of the Vietnamese ethnic minority groups were also disparate from each other.

Lời giải chi tiết :

Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.Dân số ít nhất là Brau, Roman, Odu.

B.Người (Kinh) chủ yếu sống ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền trung, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn.

C.Tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam là như nhau.

D.Một số nhóm nhỏ. đi săn bắn, câu cá, thu thập và sống một cuộc sống bán du mục.
Thông tin:

Beliefs and religions of the Vietnamese ethnic minority groups were also disparate from each other.

(Tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng khác biệt với nhau.)

=> Đáp án C sai vì Tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam khác chứ không phải giống nhau.

 

Dân tộc

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc. Người Việt (Kinh) chiếm 87% dân số đất nước và chủ yếu sống ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền trung, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn. 53 nhóm dân tộc thiểu số khác, với tổng số hơn 8 triệu người, nằm rải rác trên các khu vực núi (chiếm hai phần ba lãnh thổ của đất nước) lan rộng từ miền Bắc đến miền Nam. Dân tộc thiểu số, đông dân nhất là người Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer, Nung ... với dân số khoảng 1 triệu người, trong khi dân số ít nhất là Brau, Roman, Odu với vài trăm người mỗi người.

Một số dân tộc thiểu số đã thành thạo một số kỹ thuật canh tác. Họ trồng cây lúa trên những cánh đồng lúa ngập nước và tiến hành tưới tiêu. Những người khác đi săn bắn, câu cá, thu thập và sống một cuộc sống bán du mục. Mỗi nhóm có văn hóa riêng, đa dạng và đặc biệt. Tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng khác biệt với nhau.

close