Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hurricane 

 • B

  tornado

 • C

  volcano

 • D

  eruption  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

hurricane /ˈhʌrɪkən/

tornado /tɔːˈneɪdəʊ/

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/

eruption /ɪˈrʌpʃn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  disaster 

 • B

  injury

 • C

  tsunami

 • D

  provision  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

injury /ˈɪndʒəri/

tsunami /tsuːˈnɑːmi/

provision /prəˈvɪʒn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  tropical 

 • B

  natural

 • C

  terrible

 • D

  destructive   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

tropical /ˈtrɒpɪkl/

natural /ˈnætʃrəl/

terrible /ˈterəbl/

destructive /dɪˈstrʌktɪv/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  erupt

 • B

  tsunami 

 • C

  mudslide

 • D

  public 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-u”

Lời giải chi tiết :

erupt /ɪˈrʌpt/

tsunami /tsuːˈnɑːmi/

mudslide /ˈmʌdslaɪd/

public /ˈpʌblɪk/

Câu B âm –u phát âm là /u/, còn lại phát âm là /ʌ/

Câu hỏi 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  property

 • B

  shelter 

 • C

  accurate

 • D

  recent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

property /ˈprɒpəti/

shelter /ˈʃeltə(r)/

accurate /ˈækjərət/

recent /´ri:sənt/

Câu B âm –e phát âm là /e/, còn lại phát âm là /ə/

Câu hỏi 6 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In some areas, human ______ can be a contributing factor in causing landslides.

 • A

  acts

 • B

  acting

 • C

  actions

 • D

  activities

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

act (n): hành vi

acting (n): diễn xuất

actions (n): hành động

activity (n): hoạt động

=> In some areas, human activities can be a contributing factor in causing landslides.

Tạm dịch: Ở một số khu vực, các hoạt động của con người có thể là một yếu tố góp phần gây ra lở đất.

Câu hỏi 7 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The fascimile _____ by Alexander Bain in 1843.

 • A

  is invented

 • B

  was invented

 • C

  invented

 • D

  has been invented

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

in 1843 => hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Chủ ngữ số ít nên ta dùng was

=> The facimile was invented by Alexander Bain in 1843.

Tạm dịch: Bản fax được phát minh bởi Alexander Bain vào năm 1843.

Câu hỏi 8 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

A heavy storm swept through the village and many people _____.

 • A

  kill

 • B

  are killed

 • C

  were killed

 • D

  killed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

Hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Chủ ngữ số nhiều nên ta dùng were

=> A heavy storm swept through the village and many people were killed.

Tạm dịch: Một cơn bão lớn quét qua làng và nhiều người đã thiệt mạng.

Câu hỏi 9 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I saw a ____ flying overhead.  

 • A

  train

 • B

  helicopter

 • C

  conveyor belt

 • D

  coach

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

train (n): tàu

helicopter (n): trực thăng

conveyor belt (n): băng chuyền

coach (n): xe khách

=> I saw a helicopter flying overhead. 

Tạm dịch: Tôi thấy một chiếc trực thăng bay trên đầu.

Câu hỏi 10 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Because of the drought, many people starved to _____.

 • A

  death

 • B

  dead

 • C

  deadly

 • D

  die

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

starve to death: chết đói

=> Because of the drought, many people starved to death.

Tạm dịch: Vì hạn hán, nhiều người đã chết đói.

Câu hỏi 11 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The hurricane was ____, it knocked down all the houses on its way.

 • A

  destructive

 • B

  destroy

 • C

  destruction

 • D

  destroying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

destructive (adj): phá hoại, hủy diệt

destroy (v): phá hủy

destruction (n): sự phá hủy

Từ cần điền đứng sau danh từ và động từ to be nên phải là một tính từ

=> The hurricane was destructive, it knocked down all the houses on its way.

Tạm dịch: Cơn bão có sức hủy diệt, nó đánh sập tất cả các ngôi nhà trên đường đi của nó.

Câu hỏi 12 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

We should tell more respect to the natural environment.

 • A

  tell

 • B

  respect

 • C

  to

 • D

  natural

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:

Lời giải chi tiết :

không dùng động từ tell trong trường hợp này tell sth to sb: kể cái gì

thay vào đó có thể dùng show more respect to:

=> We should show more respect to the natural environment.

Tạm dịch: Chúng ta nên tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

Câu hỏi 13 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We have to suffer _____ a lot of floods due to our serious destruction of forests.

 • A

  on

 • B

  with

 • C

  from

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ đi sau động từ

Lời giải chi tiết :

suffer from: chịu đựng, hứng chịu

=> We have to suffer from a lot of floods due to our serious destruction of forests.

Tạm dịch: Chúng ta phải hứng chịu rất nhiều trận lũ lụt do sự tàn phá rừng nghiêm trọng.

Câu hỏi 14 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The heavy rain ____ floods in the houses by the river.

 • A

  caused

 • B

  made

 • C

  did

 • D

  resulted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

cause (v): gây ra

make (v): làm

did (v): làm

result (v): kết quả là

=> The heavy rain caused floods in the houses by the river.

Tạm dịch: Cơn mưa lớn đã gây ra lũ lụt trong các ngôi nhà bên bờ sông.

Câu hỏi 15 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

_____ is an extremely large wave caused by a violent movement of the earth under the sea.

 • A

  Mudslide

 • B

  Flood

 • C

  Tsunami

 • D

  Drought

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

mudslide (n): sạt lở đất

flood (n): lũ lụt

Tsunami (n): sóng thần

drought (n): hạn hán

=> Tsunami is an extremely large wave caused by a violent movement of the earth under the sea.

Tạm dịch: Sóng thần là một làn sóng cực kỳ lớn gây ra bởi một chuyển động dữ dội của trái đất dưới biển.

Câu hỏi 16 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

A soft, loose soil may _____ more intensely than hard rock at the same distance from the same earthquake.  

 • A

  erupt

 • B

  rage

 • C

  shake

 • D

  collapse

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

erupt (v): phun trào

rage (v): hoành hành

shake (v): rung, lắc

collapse (v): đổ, sập, sụp

=> A soft, loose soil may shake more intensely than hard rock at the same distance from the same earthquake.  

Tạm dịch: Loại đất mềm, lỏng có thể rung lắc mạnh hơn đá cứng ở cùng khoảng cách với cùng một trận động đất.

Câu hỏi 17 :

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

El Nino is a weather phenomenon of the Pacific Ocean which is (1) _____ by an abnormal (2)___ of water on the surface of the ocean. It has the (3) ____ to influence global weather patterns as it brings drought to some continents and (4)_____ rain to others. It was first (5) ___ by fishermen coming from Spanish ports in the Pacific in the 17th century. It got its name (Spanish for “boy child”) because it usually takes (6)___  near Christmas time. It can cause catastrophic (7)____. The 1982 El Nino (8)____ in 1,500 deaths, but it can be a lot worse than that. Sea animals, (9)___ fish and birds, also die in large numbers. It is (10)______ that sailors in the Pacific can smell the dead sea-life during El Nino.

Câu 17.1

El Nino is a weather phenomenon of the Pacific Ocean which is (1) _____ by an abnormal (2)___ of water on the surface of the ocean.  

 • A

  caused 

 • B

  happened

 • C

  origin

 • D

  done   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

cause (v): gây ra

happen (v): xảy ra

origin (v): bắt nguồn

do (v): làm

=> El Nino is a weather phenomenon of the Pacific Ocean which is caused by…

Tạm dịch: El Nino là một hiện tượng thời tiết của Thái Bình Dương được gây ra bởi…

Câu 17.2

El Nino is a weather phenomenon of the Pacific Ocean which is (1) _____ by an abnormal (2)___ of water on the surface of the ocean.  

 • A

  increase 

 • B

  warming

 • C

  heater

 • D

  extra  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

increase (n): sự tăng lên

warming (n): sự nóng lên

heater (n): bếp lò, lò nung

extra (n): cái phụ, cái thêm vào

=> El Nino is a weather phenomenon of the Pacific Ocean which is caused by an abnormal increase of water on the surface of the ocean.

Tạm dịch: El Nino là một hiện tượng thời tiết của Thái Bình Dương được gây ra bởi sự gia tăng bất thường của nước trên bề mặt đại dương.

Câu 17.3

It has the (3) ____ to influence global weather patterns as it brings drought to some continents and (4)_____ rain to others.  

 • A

  proficiency 

 • B

  practice

 • C

  power

 • D

  performance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

proficiency (n): tài năng

practice (n): thực hành

power (n): sức mạnh

performance (n): biểu diễn

=> It has the power to influence global weather patterns as it brings drought to some continents

Tạm dịch: Nó có sức mạnh ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết toàn cầu vì nó mang lại hạn hán cho một số lục địa

Câu 17.4

It has the (3) ____ to influence global weather patterns as it brings drought to some continents and (4)_____ rain to others.    

 • A

  heavy 

 • B

  shower

 • C

  plenty

 • D

  wet  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

heavy (adj): nặng, lớn

shower (n): trận mưa rào

plenty (n): sự sung túc, phong phú, dồi dào

wet (adj): ẩm ướt

=> It has the power to influence global weather patterns as it brings drought to some continents and heavy rain to others.  

Tạm dịch: Nó có sức mạnh ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết toàn cầu vì nó mang lại hạn hán cho một số lục địa và mưa lớn cho những nơi khác.

Câu 17.5

It was first (5) ___ by fishermen coming from Spanish ports in the Pacific in the 17th century.

 • A

  saw 

 • B

  time

 • C

  caught

 • D

  noticed    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

see (v): nhìn

time (n): thời gian

catch (v): bắt

notice (v): chú ý, nhận biết

=> It was first noticed by fishermen in Spainish ports in the Pacific in the 17th Century.

Tạm dịch: Nó lần đầu tiên được chú ý bởi ngư dân ở các cảng Tây Ban Nha ở Thái Bình Dương trong Thế kỷ 17.

Câu 17.6

It got its name (Spanish for “boy child”) because it usually takes (6)___  near Christmas time.

 • A

  away 

 • B

  place

 • C

  part

 • D

  care  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

take place: xảy ra

=> It got its name (Spanish for “boy child”) because it usually takes place near Christmas time.

Tạm dịch: Nó có tên gọi riêng (tiếng Tây Ban Nha là “bé trai”) vì nó thường xảy ra gần thời gian Giáng sinh.

Câu 17.7

It can cause catastrophic (7)____.   

 • A

  problem 

 • B

  difficulty

 • C

  hurt

 • D

  damage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

problem (n): vấn đề

difficulty (n): khó khăn

hurt (n): vết thương

damage (n): thiệt hại

=> It can cause catastrophic damage.

Tạm dịch: Nó có thể gây ra thiệt hại thảm khốc.

Câu 17.8

The 1982 El Nino (8)____ in 1,500 deaths, but it can be a lot worse than that.

 • A

  caused 

 • B

  led

 • C

  resulted

 • D

  gave   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

result in: dẫn đến

=> The 1982 El Nino resulted in 1.500 deaths, but it can be a lot worse than that.

Tạm dịch: El Nino năm 1982 đã dẫn đến 1,500 cái chết, nhưng nó có thể tồi tệ hơn thế nhiều.

Câu 17.9

Sea animals, (9)___ fish and birds, also die in large numbers.

 • A

  including 

 • B

  holding

 • C

  containing

 • D

  involving

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

including : bao gồm

=> Sea animals, including fish and birds, also die in large numbers.

Tạm dịch: Động vật biển, bao gồm cá và chim, cũng chết với số lượng lớn.

Câu 17.10

It is (10)______ that sailors in the Pacific can smell the dead sea-life during El Nino.

 • A

  mistaken 

 • B

  felt

 • C

  told

 • D

  said 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

It is said that: Người ta nói rằng

=> It is said that sailors in the Pacific can smell the dead sea-life during el-nino.

Tạm dịch: Người ta nói rằng các thủy thủ ở Thái Bình Dương có thể ngửi thấy sinh vật biển chết trong thời kỳ el-nino.

Tạm dịch bài:

El Nino là một hiện tượng thời tiết của Thái Bình Dương được gây ra bởi sự gia tăng bất thường của nước trên bề mặt đại dương. Nó có sức mạnh ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết toàn cầu vì nó mang lại hạn hán cho một số lục địa và mưa lớn cho những nơi khác. Nó lần đầu tiên được chú ý bởi ngư dân ở các cảng Tây Ban Nha ở Thái Bình Dương trong Thế kỷ 17. Nó có tên gọi riêng (tiếng Tây Ban Nha là “bé trai”) vì nó thường xảy ra gần thời gian Giáng sinh. Nó có thể gây ra thiệt hại thảm khốc. El Nino năm 1982 đã dẫn đến 1,500 cái chết, nhưng nó có thể tồi tệ hơn thế nhiều. Động vật biển, bao gồm cá và chim, cũng chết với số lượng lớn. Người ta nói rằng các thủy thủ ở Thái Bình Dương có thể ngửi thấy sinh vật biển chết trong thời kỳ el-nino.

Câu hỏi 18 :

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

I often hear or read about ‘natural disasters’ - the eruption of Mount St. Helen, a volcano in the state of Washington. Hurricane  Andrew in Florida, the floods in the America Midwest, terrible earthquakes all over the world, huge fires, and so on. But I'll never forget my first personal experience with the strangeness of nature - the London Killer Fog of 1952. It began on Thursday, December 4,  when a high-pressure system of warm air covered southern England.

With the freezing-cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terribly high, there was no breeze at all. Traffic such as cars, trains, boats stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river. It was hard to breathe, and many people got sick. Finally, on Tuesday, December 9, the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick. Many of them died.

Câu 18.1

Which ‘natural disaster’ isn’t mentioned in the passage?

 • A

  a volcano

 • B

  a tornado

 • C

  a flood

 • D

  a hurricane

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thảm họa tự nhiên nào không được đề cập trong đoạn văn?

A.núi lửa

B.lốc xoáy

C.lũ lụt

D.bão

Thông tin: I often hear or read about ‘natural disasters’ - the eruption of Mount St. Helen, a volcano in the state of Washington. Hurricane  Andrew in Florida, the floods in the America Midwest, terrible earthquakes all over the world, huge fires, and so on.

Tạm dịch: Tôi thường nghe hoặc đọc về “thảm họa thiên nhiên” - vụ phun trào của núi lửa St. Helen, một ngọn núi lửa ở bang Washington. Bão Andrew ở Florida, lũ lụt ở Trung Mỹ, những trận động đất khủng khiếp trên khắp thế giới, những đám cháy lớn, v.v.

Câu 18.2

What is the writer’s unforgettable personal experience?

 • A

  the London killer

 • B

  the heavy fog in London in 1952

 • C

  a high-pressure system

 • D

  the strangeness of nature

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Trải nghiệm cá nhân khó quên của tác giả là gì?

A.kẻ giết người Luân Đôn

B.sương mù dày đặc ở Luân Đôn vào năm 1952

C.một hệ thống áp suất cao

D.sự kỳ lạ của tự nhiên

Thông tin: But I'll never forget my first personal experience with the strangeness of nature - the London Killer Fog of 1952.

Tạm dịch: Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm cá nhân đầu tiên của mình với sự kỳ lạ của thiên nhiên - Sương mù giết người ở Luân Đôn vào năm 1952.

Câu 18.3

How long did the “London Killer Fog” last?

 • A

  For four days

 • B

  For five days

 • C

  For six days

 • D

  For a week

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Sương mù giết người ở Luân Đôn đã kéo dài bao lâu?

A.Trong bốn ngày

B.Trong năm ngày

C.Trong sáu ngày

D.Trong một tuần

Thông tin: It began on Thursday, December 4,  when a high-pressure system of warm air covered southern England….Finally, on Tuesday, December 9, the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick. Many of them died.

Tạm dịch: Nó bắt đầu vào thứ năm ngày 4 tháng 12, khi một hệ thống không khí áp suất cao bao phủ miền nam nước Anh…Cuối cùng, vào thứ ba, ngày 9 tháng 12, gió đến và sương mù biến mất.

Câu 18.4

What didn’t happen during the time of the ‘London Killer Fog’?

 • A

  Pollution

 • B

  Heavy rain

 • C

  Humidity

 • D

  Heavy fog  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều gì đã không xảy ra trong thời gian xảy ra “Sương mù giết người ở Luân Đôn”?

A.Ô nhiễm

B.Mưa to

C.Độ ẩm

D.Sương mù dày đặc

Thông tin: With the freezing-cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terribly high, there was no breeze at all.

Tạm dịch: Với không khí lạnh cóng bên dưới, sương mù dày đặc hình thành. Ô nhiễm từ các nhà máy, xe hơi và bếp than trộn lẫn với sương mù. Độ ẩm cực kỳ cao, không có gió nhẹ.

Câu 18.5

Why did the traffic stop?

 • A

  Because of the rain

 • B

  Because of the humid weather

 • C

  Because of the windy weather

 • D

  Because of the heavy fog

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại sao giao thông dừng hoạt động?

A.Vì mưa

B.Vì thời tiết ẩm

C.Vì thời tiết nhiều gió

D.Vì sương mù dày đặc

Thông tin: With the freezing-cold air below, heavy fog formed….Traffic such as cars, trains, boats stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river.

Với không khí lạnh cóng bên dưới, sương mù dày đặc hình thành…Giao thông như ô tô, tàu hỏa, tàu thuyền đều dừng hoạt động. Mọi người không thể nhìn thấy gì, và một số người đã đi bộ trên đường ray xe lửa hoặc đi xuống sông.

Tạm dịch bài:

Tôi thường nghe hoặc đọc về “thảm họa thiên nhiên” - vụ phun trào của núi lửa St. Helen, một ngọn núi lửa ở bang Washington. Bão Andrew ở Florida, lũ lụt ở Trung Mỹ, những trận động đất khủng khiếp trên khắp thế giới, những đám cháy lớn, v.v. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm cá nhân đầu tiên của mình với sự kỳ lạ của thiên nhiên - Sương mù giết người ở Luân Đôn vào năm 1952. Nó bắt đầu vào thứ năm ngày 4 tháng 12, khi một hệ thống không khí áp suất cao bao phủ miền nam nước Anh.

Với không khí lạnh cóng bên dưới, sương mù dày đặc hình thành. Ô nhiễm từ các nhà máy, xe hơi và bếp than trộn lẫn với sương mù. Độ ẩm cực kỳ cao, không có gió nhẹ. Giao thông như ô tô, tàu hỏa, tàu thuyền đều dừng hoạt động. Mọi người không thể nhìn thấy gì, và một số người đã đi bộ trên đường ray xe lửa hoặc đi xuống sông. Thật khó thở, và nhiều người đã bị bệnh. Cuối cùng, vào thứ ba, ngày 9 tháng 12, gió đến và sương mù biến mất. Nhưng sau đó, thậm chí nhiều người bị bệnh hơn. Nhiều người trong số họ đã thiệt mạng.

Câu hỏi 19 :

Choose the correct answer A, B or C to complete the sentence.

They cancelled all flights because of fog.

 • A

  All flights were because of fog were cancelled.

 • B

  All flight were because of fog cancelled.

 • C

  All flight were cancelled because of fog.

 • D

  All flights were cancelled by them of fog.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động ở quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển về dạng câu bị động, đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ về dạng bị động ở thì quá khứ đơn => were cancelled

=> All flight were cancelled because of fog.

Tạm dịch: Tất cả các chuyến bay đã bị hủy vì sương mù.

Câu hỏi 20 :

Choose the correct answer A, B or C to complete the sentence.

They had to postpone the meeting because of illness.

 • A

  The meeting because of illness had to be postponed.

 • B

  The meeting had to because of illness be postponed.

 • C

  The meeting had to postponed because of illness.

 • D

  The meeting had to be postponed because of illness.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động ở quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển về dạng câu bị động, đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ về dạng bị động ở thì quá khứ đơn => had to be postponed

=> The meeting had to be postponed because of illness  

Tạm dịch: Cuộc họp đã phải hoãn lại vì bệnh tật

Câu hỏi 21 :

Choose the correct answer A, B or C to complete the sentence.

They are building a new highway around the city.

 • A

  A new highway around the city is being built.

 • B

  A new highway is being built around the city.

 • C

  A new highway is being built around the city by them.

 • D

  Around the city a new highway is being built.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển về dạng câu bị động, đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ về dạng bị động ở thì hiện tại tiếp diễn => is being built

=> A new highway is being built around the city

Tạm dịch: Một đường cao tốc mới đang được xây dựng xung quanh thành phố

Câu hỏi 22 :

Choose the correct answer A, B or C to complete the sentence.

They will ask you a lot of questions at the interview.

 • A

  You will be asked a lot of questions at the interview.

 • B

  You will be asked a lot of questions at the interview by them

 • C

  A lot of questions will be asked you at the interview

 • D

  A lot of questions will be asked at the interview

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động ở thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển về dạng câu bị động, đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ về dạng bị động ở thì tương lai đơn => will be asked

=> You will be asked a lot of questions at the interview

Tạm dịch: Bạn sẽ được hỏi rất nhiều câu hỏi tại buổi phỏng vấn

Câu hỏi 23 :

Choose the correct answer A, B or C to complete the sentence.

They have built a new hospital near the airport.

 • A

  A new hospital near the airport has been built.

 • B

  A new hospital has been built near the airport.

 • C

  A new hospital has been built near the airport by them.

 • D

  Near the airport a new hospital has been.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển về dạng câu bị động, đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ về dạng bị động ở thì hiện tại hoàn thành => has been built

=> A new hospital has been built near the airport.

Tạm dịch: Một bệnh viện mới đã được xây dựng gần sân bay.

Câu hỏi 24 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Much of the town was reconstruct after the tornado

 • A

  Much

 • B

  reconstruct

 • C

  after

 • D

  tornado

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu bị động nên động từ phải chia ở dạng bị động

=> sai ở reconstruct

reconstruct => reconstructed

=> Much of the town was reconstructed after the tornado. 

Tạm dịch: Phần lớn thị trấn được xây dựng lại sau cơn lốc xoáy.

Câu hỏi 25 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The winds were so strong for trees, cars and even houses were picked up.

 • A

  were

 • B

  for

 • C

  even

 • D

  were

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc với so…that

Lời giải chi tiết :

so…that: …đến nỗi

=> sai ở for

for => that

=> The winds were so strong that trees, cars and even houses were picked up.

Tạm dịch: Gió mạnh đến nỗi cây cối, ô tô và thậm chí cả nhà đều bị nhặt.

Câu hỏi 26 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

By the next morning, several villagers was buried in ash and debris.

 • A

  By

 • B

  next

 • C

  was

 • D

  and

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ hoàn thành

=> sai ở was

was => had been

=> By the next morning, several villagers had been buried in ash and debris.

Tạm dịch: Đến sáng hôm sau, một số dân làng đã bị chôn vùi trong tro và mảnh vụn.

Câu hỏi 27 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Natural disasters can be destroyed; they can cause loss of life and damage to property.  

 • A

  Natural

 • B

  destroyed

 • C

  cause

 • D

  damage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

destroyed (adj): bị phá hủy

=> câu trên sai ở destroyed do không phù hợp về nghĩa

destroyed => destructive (adj): có tính chất hủy diệt, phá hủy

=> Natural disasters can be destructive; they can cause loss of life and damage to property.

Tạm dịch: Thiên tai có tính hủy diệt; chúng có thể gây thiệt mạng và thiệt hại cho tài sản.

close