Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

László Biró was born in Budapest in 1899. After he left school, he studied medicine at university, but he didn’t finish his studies. He did a number of different jobs and then became a journalist in the 1930s.He noticed that newspaper ink dried very quickly on the paper, and put the ink into his fountain pen. However, it didn’t work because the ink was very thick. He and his brother Gyõrgy then invented a new type of pen with a small ball at the end. The new pen worked with the thick ink. It quickly became popular all over the world. In 1939, Biró moved to Paris and then to Argentina. Biró invented many other things but the most important was the ball-point pen, or “biro”. László Biró died in Buenos Aires in 1985.

Emö Rubik’s father was an engineer and his mother was a poet. He was born in Budapest in 1944. After leaving school, he studied architecture and design at the Technical University. In the 1970s, he worked as an architect and in his spare time he invented a mechanical puzzle. Rubik called it the “Magic Cube”. It soon became popular in Hungary and the rest of Europe. In I975, he taught architecture, but he continued to invent puzzles. In the early 1980s, the cube became popular in the USA too, and got a new name: “Rubik’s Cube”. It is the world’s best- selling toy - some people say there are 300 million cubes in the world. Rubik became very rich and went on to invent many more games and puzzles.

Câu 1.1

After László Biró left school, _________.

 • A

  he finished his studies at university

 • B

  he did a few jobs

 • C

  he became a journalist before 1930.

 • D

  he didn’t graduate a medicine university

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 1 -2 đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Sau khi László Biró rời trường, _________.

A. anh ấy đã hoàn thành việc học của mình tại trường đại học

B. anh ấy đã làm một vài công việc

C. ông trở thành một nhà báo trước năm 1930.

D. anh ấy không tốt nghiệp đại học y khoa

Thông tin: After he left school, he studied medicine at university, but he didn’t finish his studies.

Tạm dịch: Sau khi rời trường, anh ấy học y khoa tại trường đại học, nhưng anh ấy đã không hoàn thành việc học của mình.

Câu 1.2

What was the special feature of László Biró’s invention?

 • A

  It worked with thin ink.

 • B

  Its ink dried very quickly on the paper.

 • C

  It had a small ball at the end.

 • D

  It had nothing different from the old one.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 4 – 6 đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Điểm đặc biệt trong phát minh của László Biró là gì?

A. Nó hoạt động với mực mỏng.

B. Mực của nó khô rất nhanh trên giấy.

C. Nó có một quả bóng nhỏ ở cuối.

D. Nó không có gì khác so với cái cũ.

Thông tin: He and his brother Gyõrgy then invented a new type of pen with a small ball at the end. The new pen worked with the thick ink.

Tạm dịch: Sau đó ông và anh trai Gyõrgy đã phát minh ra một loại bút mới với một viên bi nhỏ ở cuối. Cây bút mới hoạt động với mực đậm.

Câu 1.3

Rubik was ________.

 • A

  an engineer

 • B

  a poet

 • C

  a teacher

 • D

  a designer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 3-4 đoạn 2

Lời giải chi tiết :

Rubik là ________.

A. một kỹ sư

B. một nhà thơ

C. một giáo viên

D. một nhà thiết kế

Thông tin: In I975, he taught architecture, but he continued to invent puzzles.

Tạm dịch: Năm I975, ông dạy kiến trúc, nhưng ông vẫn tiếp tục phát minh ra các câu đố.

Câu 1.4

Rubik’s Cube was first popular in ________.

 • A

  the USA

 • B

  Hungary

 • C

  Argentina

 • D

  France

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 4- 6 đoạn 2

Lời giải chi tiết :

: Rubik’s Cube trở nên phổ biến ở ________ đầu tiên.

A. Hoa Kỳ

B. Hungary

C. Argentina

D. Pháp

Thông tin: It soon became popular in Hungary and the rest of Europe. In I975, he taught architecture, but he continued to invent puzzles. In the early 1980s, the cube became popular in the USA too

Tạm dịch: Nó nhanh chóng trở nên phổ biến ở Hungary và phần còn lại của châu Âu. Năm I975, ông dạy kiến trúc, nhưng ông vẫn tiếp tục phát minh ra các câu đố. Vào đầu những năm 1980, khối lập phương cũng trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ

Câu 1.5

What is the similarity between László Biró and Emö Rubik?

 • A

  They invented games and puzzles.

 • B

  They moved to many countries.

 • C

  They graduated from universities.

 • D

  They came from the same city.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Sự giống nhau giữa László Biró và Emö Rubik là gì?

A. Họ đã phát minh ra trò chơi và câu đố. => Sai vì chỉ có Rubik làm (Rubik became very rich and went on to invent many more games and puzzles.)

B. Họ di chuyển đến nhiều nước.=> sai vì chỉ có László Biró làm (In 1939, Biró moved to Paris and then to Argentina.)

C. Họ đã tốt nghiệp các trường đại học. => sai vì László Biró không học hết đại học

D. Họ đến từ cùng một thành phố. => đúng vì : “László Biró was born in Budapest in 1899.” và “He was born in Budapest in 1944.”

Câu hỏi 2 :

Inventions Thai Changed Our World

     People have been inventing things for years. Paper was invented about 2,000 years ago. The wheel was invented more than 5,000 years ago. What would life be like without paper to write on or bikes to ride? Those inventions have made life easier.

Airplane

    The Wright Brothers invented the first airplane in December 1903. That makes 2003 the 100th anniversary! Before the airplane was invented, most people traveled by cars, boats, and trains. Today, airplanes help people travel faster. How do airplanes help you?

Telephone

     Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. Before the telephone was invented, people kept in touch by writing letters or talking in person. Today the telephone makes it easier for people to talk to one another. How do telephones help you?

Automobile

      The first four-wheeled gas-powered car was invented by Karl Benz in 1891. Before people had cars, they couldn’t travel easily. They walked or rode horses for short trips. They took trains or boats for long trips. Today cars are one of the main ways people travel. How do cars help you?

Computer

    People worked for years to make the first Computer. It was built in 1946. The first Computer was called ENIAC. Today computers are an important part of many people’s lives. People use computers as tools to write, get information, and much more. How do computers help you?

Câu 2.1

Which of the following are two inventions in the passage that were invented before 1900?

 • A

  the telephone and the car

 • B

  the car and the Computer

 • C

  the Computer and the airplane

 • D

  the airplane and the telephone

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Gợi ý: đoạn 2, 3

Lời giải chi tiết :

Cái nào dưới đây là hai phát minh trong đoạn văn được phát minh trước năm 1900?

A. điện thoại và xe hơi

B. ô tô và máy tính

C. máy tính và máy bay

D. máy bay và điện thoại

Thông tin:

- Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.

- The first four-wheeled gas-powered car was invented by Karl Benz in 1891.

Câu 2.2

What do all the inventions described in this text have in common?

 • A

  All these inventions were invented in the twentieth century.

 • B

  All these inventions were invented by Americans.

 • C

  All these inventions made people’s lives easier.

 • D

  All these inventions changed how people travel.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Tất cả những phát minh được mô tả trong văn bản này có điểm gì chung?

A. Tất cả những phát minh này đều được phát minh vào thế kỉ XX.

B. Tất cả những phát minh này đều do người Mỹ phát minh ra.

C. Tất cả những phát minh này đã giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn.

D. Tất cả những phát minh này đã thay đổi cách mọi người đi du lịch.

Thông tin: Those inventions have made life easier.

Tạm dịch: Những phát minh đó đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Câu 2.3

It can be interred from the passage that __________.

 • A

  the Wright Brothers spent a long time trying to invent the airplane

 • B

  someone had the idea to invent the Computer in the 1940s or early 1950s

 • C

  Karl Benz didn’t like to walk or ride horses for short trips

 • D

  Alexander Graham Bell wrote many letters in his lifetime

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Có thể suy ra vào từ đoạn văn là __________.

A. Anh em nhà Wright đã dành một thời gian dài để cố gắng phát minh ra chiếc máy bay => không được đề cập

B. ai đó có ý tưởng phát minh ra Máy tính vào những năm 1940 hoặc đầu những năm 1950 => đúng vì: People worked for years to make the first Computer. It was built in 1946.

C. Karl Benz không thích đi bộ hoặc cưỡi ngựa trong những chuyến đi ngắn => sai vì: Before people had cars, they couldn’t travel easily. They walked or rode horses for short trips.

D. Alexander Graham Bell đã viết nhiều bức thư trong cuộc đời của mình => không được đề cập

Câu 2.4

What does the word anniversary in the second paragraph most nearly mean?

 • A

  an interesting idea

 • B

  an event

 • C

  a statement of fact

 • D

  a celebrated date

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Gợi ý: anniversary: ngày kỉ niệm

Lời giải chi tiết :

Từ kỉ niệm trong đoạn thứ hai gần nghĩa nhất với nghĩa gì?

A. một ý tưởng thú vị

B. một sự kiện

C. một tuyên bố về sự thật

D. một ngày kỷ niệm

=> anniversary = a celebrated date

Câu 2.5

The primary purpose of this passage is to describe _________.

 • A

  the invention of the airplane in December 1903

 • B

  some inventions that have made a big difference

 • C

  some ways that computers help make our lives easier

 • D

  the reasons that Karl Benz invented the gas-powered car

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của đoạn văn này là để mô tả__________.

A. phát minh ra máy bay vào tháng 12 năm 1903 => sai vì đây chỉ là ý chính của một đoạn văn

B. một số phát minh đã tạo ra sự khác biệt lớn=> phù hợp nhất

C. một số cách mà máy tính giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn1903 => sai vì đây chỉ là ý chính của một đoạn văn

D. lý do Karl Benz phát minh ra ô tô chạy bằng xăng1903 => sai vì đây chỉ là ý chính của một đoạn văn

close