Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 10 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide the statements are true or false

1. The Internet can be a scary place because of computers.

Đúng
Sai

2. Cyber- bullying is increasing these days.

Đúng
Sai

3. Cyber- bullies hide their identities to threaten victims on the Internet.

Đúng
Sai

4. Victims can be bullied only online.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only ONE word

What is the big

with social networking? I don’t understand it. I know

a lot about computers. I spend a long time every day on computers. I also 

have a lot of friends. But I don’t see the point of social

. I joined

Facebook but couldn’t be bothered to make my profile. I can’t see a single 

use of this site. Most of what I’ve 

about it isn’t so good. Putting too

much personal

on this site isn’t a wise idea. I’ve also 

experimented with Twitter, but again, I don’t really see what use it has. I

it’s good to tell the world what’s happening in countries that 

take away people’s freedom. My idea of social networking is meeting people

to face and talking to them.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide the statements are true or false

1. The Internet can be a scary place because of computers.

Đúng
Sai

2. Cyber- bullying is increasing these days.

Đúng
Sai

3. Cyber- bullies hide their identities to threaten victims on the Internet.

Đúng
Sai

4. Victims can be bullied only online.

Đúng
Sai
Đáp án

1. The Internet can be a scary place because of computers.

Đúng
Sai

2. Cyber- bullying is increasing these days.

Đúng
Sai

3. Cyber- bullies hide their identities to threaten victims on the Internet.

Đúng
Sai

4. Victims can be bullied only online.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. The Internet can be a scary place because of computers. (Internet có thể là một nơi đáng sợ vì máy tính.)

Thông tin: The Internet can be a scary place these days, especially because of cyber-bullying.

Tạm dịch: Internet ngày nay có thể là một nơi đáng sợ, đặc biệt là do nạn bắt nạt trên mạng.

=> FALSE

2. Cyber- bullying is increasing these days. (Bắt nạt trên mạng đang gia tăng những ngày này.)

Thông tin: It’s difficult to open a newspaper these days and not see a story about this. It’s a really nasty and growing problem.

Tạm dịch: Ngày nay, thật khó để mở một tờ báo và không thấy một câu chuyện về điều này. Đó là một vấn đề thực sự khó chịu và ngày càng gia tăng.

=> FALSE

3. Cyber- bullies hide their identities to threaten victims on the Internet. (Những kẻ bắt nạt trên mạng che giấu danh tính của họ để đe dọa nạn nhân trên Internet.)

Thông tin: They hide behind their computer and scare people, send them hate mail or threaten them.

Tạm dịch: Họ nấp sau máy tính của mình và khiến mọi người sợ hãi, gửi cho họ những bức thư căm thù hoặc đe dọa họ.

=> TRUE

4. Victims can be bullied only online. (Nạn nhân chỉ có thể bị bắt nạt khi trực tuyến.)

Thông tin: Many schoolchildren physically bully others in class and then continue online.

Tạm dịch: Nhiều học sinh bắt nạt người khác trong lớp và sau đó tiếp tục trực tuyến.

=> FALSE

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only ONE word

What is the big

with social networking? I don’t understand it. I know

a lot about computers. I spend a long time every day on computers. I also 

have a lot of friends. But I don’t see the point of social

. I joined

Facebook but couldn’t be bothered to make my profile. I can’t see a single 

use of this site. Most of what I’ve 

about it isn’t so good. Putting too

much personal

on this site isn’t a wise idea. I’ve also 

experimented with Twitter, but again, I don’t really see what use it has. I

it’s good to tell the world what’s happening in countries that 

take away people’s freedom. My idea of social networking is meeting people

to face and talking to them.

Đáp án

What is the big

with social networking? I don’t understand it. I know

a lot about computers. I spend a long time every day on computers. I also 

have a lot of friends. But I don’t see the point of social

. I joined

Facebook but couldn’t be bothered to make my profile. I can’t see a single 

use of this site. Most of what I’ve 

about it isn’t so good. Putting too

much personal

on this site isn’t a wise idea. I’ve also 

experimented with Twitter, but again, I don’t really see what use it has. I

it’s good to tell the world what’s happening in countries that 

take away people’s freedom. My idea of social networking is meeting people

to face and talking to them.

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

What is the big deal with social networking? I don’t understand it. I know a lot about computers. I spend a long time every day on computers. I also have a lot of friends. But I don’t see the point of social networks. I joined Facebook but couldn’t be bothered to make my profile. I can’t see a single use of this site. Most of what I’ve heard about it isn’t so good. Putting too much personal information on this site isn’t a wise idea. I’ve also experimented with Twitter, but again, I don’t really see what use it has. I suppose it’s good to tell the world what’s happening in countries that take away people’s freedom. My idea of social networking is meeting people face to face and talking to them.

Tạm dịch:

Vấn đề lớn với mạng xã hội là gì? Tôi không hiểu nó. Tôi biết rất nhiều về máy tính. Tôi dành nhiều thời gian mỗi ngày trên máy tính. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Nhưng tôi không thấy điểm của mạng xã hội. Tôi đã tham gia Facebook nhưng không thể tạo hồ sơ của mình được. Tôi không thể thấy một lần sử dụng trang web này. Hầu hết những gì tôi đã nghe về nó đều không tốt lắm. Đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên trang web này không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Tôi cũng đã thử nghiệm với Twitter, nhưng một lần nữa, tôi không thực sự thấy nó có công dụng gì. Tôi cho rằng thật tốt khi nói cho thế giới biết điều gì đang xảy ra ở những quốc gia lấy đi quyền tự do của mọi người. Ý tưởng của tôi về mạng xã hội là gặp gỡ trực tiếp mọi người và nói chuyện với họ.

close