Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen again. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

According to the scientist,

1. Aliens may have more eyes than humans.

Đúng
Sai

2. The nose of an alien must be in the centre of his face like humans.

Đúng
Sai

3. Aliens might probably have the same number of legs as humans.

Đúng
Sai

4. Fur usually goes with intelligence.

Đúng
Sai

5. There is no need for an alien to have five fingers on each hand.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. What was Mary doing when she fell asleep in front of her computer?


2. What color are the alien’s eyes?


3. How many aliens did Mary meet?


4. Which part of body disappeared?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen again. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

According to the scientist,

1. Aliens may have more eyes than humans.

Đúng
Sai

2. The nose of an alien must be in the centre of his face like humans.

Đúng
Sai

3. Aliens might probably have the same number of legs as humans.

Đúng
Sai

4. Fur usually goes with intelligence.

Đúng
Sai

5. There is no need for an alien to have five fingers on each hand.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Aliens may have more eyes than humans.

Đúng
Sai

2. The nose of an alien must be in the centre of his face like humans.

Đúng
Sai

3. Aliens might probably have the same number of legs as humans.

Đúng
Sai

4. Fur usually goes with intelligence.

Đúng
Sai

5. There is no need for an alien to have five fingers on each hand.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Aliens may have more eyes than humans. (Người ngoài hành tinh có thể có nhiều mắt hơn con người.)

Thộng tin: They may even have more than two eyes. (Chúng thậm chí có thể có nhiều hơn hai mắt.)

=> TRUE

2. The nose of an alien must be in the centre of his face like humans. (Mũi của người ngoài hành tinh phải ở chính giữa khuôn mặt giống như con người.)

Thông tin: The nose does not have to be in the middle of a face, I think.  (Tôi nghĩ, mũi không nhất thiết phải ở giữa khuôn mặt.)

=> FALSE

3. Aliens might probably have the same number of legs as humans. (Người ngoài hành tinh có thể có cùng số lượng chân với con người.)

Thông tin: Aliens might probably have two legs instead of four. (Người ngoài hành tinh có thể có hai chân thay vì bốn chân.)

=> TRUE

4. Fur usually goes with intelligence. (Lông thường đi đôi với trí thông minh.)

Thông tin: Because feathers are used for flight, brains will be small. (Vì lông được sử dụng để bay nên não sẽ nhỏ.)

=> FALSE

5. There is no need for an alien to have five fingers on each hand. (Không cần người ngoài hành tinh có năm ngón tay trên mỗi bàn tay.)

Thông tin: Two fingers are probably too few. Five is overkill. Three or four (as cartoon characters have) is about right. (Hai ngón tay có lẽ là quá ít. Năm ngón là quá mức cần thiết. Ba hoặc bốn ngón (như các nhân vật hoạt hình có) là đúng.

=> TRUE

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. What was Mary doing when she fell asleep in front of her computer?


2. What color are the alien’s eyes?


3. How many aliens did Mary meet?


4. Which part of body disappeared?

Đáp án

1. What was Mary doing when she fell asleep in front of her computer?


2. What color are the alien’s eyes?


3. How many aliens did Mary meet?


4. Which part of body disappeared?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Mary đã làm gì khi cô ấy ngủ gật trước máy tính?

A. xem phim

B. học

C. ăn uống

Thông tin: Mary was studying late one night for her final exams when she fell asleep in front of her computer. (Mary đang học muộn vào một đêm cho bài kiểm tra cuối kỳ thì cô ấy ngủ gật trước máy tính.)

=> Chọn B

2. Đôi mắt của người ngoài hành tinh có màu gì?

A. đen

B. đỏ

C. xám

Thông tin: They had big grey heads with large black eyes. (Họ có cái đầu lớn màu xám với đôi mắt đen lớn.)

=>Chọn A

3. Mary đã gặp bao nhiêu người ngoài hành tinh?

A. 1

B. 2

C. 3

=> Chọn C

Thông tin: She looked up and saw two alien faces looking at her…. Then another alien arrived. (Cô nhìn lên và thấy hai khuôn mặt người ngoài hành tinh đang nhìn cô ... Sau đó, một người ngoài hành tinh khác đến.)

4. Bộ phận nào của cơ thể biến mất?

A. miệng

B. răng

C. đầu

Thông tin: Her two front teeth were missing. (Hai chiếc răng cửa của cô bị mất.)

 => Chọn B

close