Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  medical

 • B

  hospital 

 • C

  politic

 • D

  electric

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  physical

 • B

  horrific

 • C

  beautiful

 • D

  different   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  scientific

 • B

  dramatic 

 • C

  athletic

 • D

  domestic 

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  chemical

 • C

  medical

 • D

  informal 

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  prehistoric

 • B

  economic

 • C

  linguistic

 • D

  optimistic  

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  grammatical

 • C

  medical

 • D

  chemical

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  dramatic

 • B

  tornado

 • C

  historic

 • D

  injury

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  repetitive

 • B

  electrical

 • C

  priority

 • D

  energetic

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  aquatic

 • B

  pollutant

 • C

  influential

 • D

  degradable

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  scientifically

 • B

  economic

 • C

  artistic

 • D

  scientific

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle  

 • B

  medical

 • C

  chemical

 • D

  athletic 

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pollute  

 • B

  botanic

 • C

  contaminate

 • D

  economy 

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  into  

 • B

  history

 • C

  tiny

 • D

  disease  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  emission  

 • B

  electricity

 • C

  economy

 • D

  energy

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean  

 • B

  factory

 • C

  contaminate

 • D

  occur 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  medical

 • B

  hospital 

 • C

  politic

 • D

  electric

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

medical: /ˈmedɪkl/       

hospital: /ˈhɒspɪtl/     

politic: /ˈpɒlətɪk/   

electric: /ɪˈlektrɪk/  

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  physical

 • B

  horrific

 • C

  beautiful

 • D

  different   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

physical: /ˈfɪzɪkl/  

horrific: /həˈrɪfɪk/  

beautiful:  /ˈbjuːtɪfl/   

different: /ˈdɪfrənt/  

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  scientific

 • B

  dramatic 

 • C

  athletic

 • D

  domestic 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

scientific:  /ˌsaɪənˈtɪfɪk/    

dramatic: /drəˈmætɪk/     

athletic: /æθˈletɪk/    

domestic: /dəˈmestɪk/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm 3còn lại là 2

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  chemical

 • C

  medical

 • D

  informal 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

national: /ˈnæʃnəl/     

chemical: /ˈkemɪkl/       

medical: /ˈmedɪkl/  

informal: /ɪnˈfɔːml/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  prehistoric

 • B

  economic

 • C

  linguistic

 • D

  optimistic  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

prehistoric: /ˌpriːhɪˈstɒrɪk/   

economic: /ˌiːkəˈnɒmɪk/      

linguistic: /lɪŋˈɡwɪstɪk/     

optimistic: /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 3

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  grammatical

 • C

  medical

 • D

  chemical

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

national: /ˈnæʃnəl/  

grammatical: /ɡrəˈmætɪkl/      

medical: /ˈmedɪkl/       

chemical: /ˈkemɪkl/

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  dramatic

 • B

  tornado

 • C

  historic

 • D

  injury

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

dramatic: /drəˈmætɪk/

tornado: /tɔːˈneɪdəʊ/   

historic: /hɪˈstɒrɪk/ 

injury: /ˈɪndʒəri/

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  repetitive

 • B

  electrical

 • C

  priority

 • D

  energetic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

repetitive: /rɪˈpetətɪv/

electrical: /ɪˈlektrɪkl/       

priority: /praɪˈɒrəti/    

energetic: /ˌenəˈdʒetɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  aquatic

 • B

  pollutant

 • C

  influential

 • D

  degradable

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

aquatic: /əˈkwætɪk/    

pollutant /pəˈlu:tənt/

influential: /ˌɪnfluˈenʃl/   

degradable: /dɪˈɡreɪdəbl/

Câu C trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  scientifically

 • B

  economic

 • C

  artistic

 • D

  scientific

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

scientifically: /ˌsaɪənˈtɪfɪkli/    

economic: /ˌiːkəˈnɒmɪk/     

artistic: /ɑːˈtɪstɪk/  

scientific: /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle  

 • B

  medical

 • C

  chemical

 • D

  athletic 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

recycle: /ˌriːˈsaɪkl/

medical: /ˈmedɪkl/     

chemical: /ˈkemɪkl/     

athletic: /æθˈletɪk/

Câu A phát âm là /i/ còn lại là /e/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pollute  

 • B

  botanic

 • C

  contaminate

 • D

  economy 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

pollute: /pəˈluːt/ 

botanic:  /bəˌtæn.ɪk/   

contaminate: /kənˈtæmɪneɪt/    

economy: /ɪˈkɒnəmi/

Câu D phát âm là /ɒ/ còn lại là /ə/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  into  

 • B

  history

 • C

  tiny

 • D

  disease  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

into: /ˈɪntə/

history: /ˈhɪstri/

tiny: /ˈtaɪni/       

disease:/dɪˈziːz/

Câu C phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  emission  

 • B

  electricity

 • C

  economy

 • D

  energy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean  

 • B

  factory

 • C

  contaminate

 • D

  occur 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

ocean: /ˈəʊʃn/

factory:  /ˈfæk·tə·ri/ hoặc /ˈfæktri/ 

contaminate:  /kənˈtæmɪneɪt/

occur: /əˈkɜː(r)/

Câu A là âm câm còn lại phát âm là /ə/

close