Trắc nghiệm Đọc điền từ Review 2 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each space. 

Disadvantages of Festivals

Although people love festivals very much, there are also some disadvantages. First, festivals are very costly. Because the general purpose of festivals is to (1) __________ cultural heritages, a nation is willing to spend a lot of money on this. Moreover, during a festival, most people do not work (2)                spend money on expensive gifts for their friends and relatives. 

Second, festivals can be dangerous. People may drink a lot during a festival and cause road (3)________. In many festivals, there are races like cow-racing and elephant racing which may be dangerous,  especially for children. Moreover, in some festivals, when people rush to see the events, they may also (4)________ other people get hurt. Third, festivals may affect the environment. After a festival, the roads are full of colorful paper, flowers, waste cans or bottles that people (5)                 . Trees along the roadsides may be damaged by the crowds. Furthermore, the noise from music and other performances also cause noise pollution.

Câu 1.1

Because the general purpose of festivals is to (1) _________ cultural heritages, a nation is willing to spend a lot of money on this.

 • A

  protect

 • B

  preserve

 • C

  save

 • D

  keep

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

protect (v):bảo vệ

preserve (v): giữ gìn, bảo tồn

save (v): cứu lấy

keep (v): giữ, trông coi

Because the general purpose of festivals is to (1) preserve cultural heritages, a nation is willing to spend a lot of money on this.

Tạm dịch: Bởi vì mục đích chung của lễ hội là để bảo tồn các di sản văn hóa, một quốc gia sẵn sàng chi nhiều tiền cho việc này.

Câu 1.2

Moreover, during a festival, most people do not work (2) __________  spend money on expensive gifts for their friends and relatives.

 • A

  but

 • B

  and

 • C

  or

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

and: và

or: hoặc 

so: vì vậy

Moreover, during a festival, most people do not work (2) but spend money on expensive gifts for their friends and relatives.

Tạm dịch: Hơn nữa, trong lễ hội, hầu hết mọi người không làm việc mà còn tiêu tiền vào những món quà đắt tiền cho bạn bè và người thân của họ.

Câu 1.3

Second, festivals can be dangerous. People may drink a lot during a festival and cause road (3)________.

 • A

  problems

 • B

  incidents

 • C

  mistakes

 • D

  accidents

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

problems (n): vấn đề

incidents (n): sự cố

mistakes (n): lỗi lầm

accidents (n): tai nạn

=> road accidents: tai nạn giao thông

Second, festivals can be dangerous. People may drink a lot during a festival and cause road (28) accidents.

Tạm dịch: Thứ hai, lễ hội có thể nguy hiểm. Mọi người có thể uống nhiều (rượu) trong lễ hội và gây tai nạn giao thông.

Câu 1.4

Moreover, in some festivals, when people rush to see the events, they may also (4)________ other people get hurt.

 • A

  keep

 • B

  make

 • C

  help

 • D

  do

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

get hurt: bị thương

keep + O + V-ing: duy trì làm việc gì

make + O + V: khiến ai đó làm gì

help + O + V: giúp ai đó làm gì

do (v): làm việc gì

Moreover, in some festivals, when people rush to see the events, they may also (4) make other people get hurt. 

Tạm dịch: Hơn nữa, trong một số lễ hội, khi mọi người đổ xô đến xem các sự kiện, họ cũng có thể khiến người khác bị thương.

Câu 1.5

After a festival, the roads are full of colorful paper, flowers, waste cans or bottles that people (5)_____.

 • A

  put away

 • B

  give away

 • C

   throw away

 • D

  go away

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

put away: cất đi

give away: cho đi

throw away: vứt bỏ

go away: đi xa

After a festival, the roads are full of colorful paper, flowers, waste cans or bottles that people throw away

Tạm dịch: Sau lễ hội, những con đường ngập tràn giấy, hoa, vỏ hộp hay chai lọ đầy màu sắc mà mọi người vứt bỏ.

Câu hỏi 2 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank in the following passage.

I live in a small village called Northville. There are about 2000 people here. I love the village (1)__________ it is very quiet and life is slowly and easy. The village is always clean; people look (2)_____________ it with great care. The air is always clean, too. People are much more friendly here than in city because everyone (3)_________ the others, and if someone has a problem, there are always people who can help.

There are only a few things that I don’t like about Northville. One thing is that we have  not  got  many  things  to  do  in  the  evening;  we  haven’t  got  (4)___________ cinemas or theaters. The other thing is that people always talk about (5)___________, and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

Câu 2.1

I love the village (1)__________ it is very quiet and life is slowly and easy.

 • A

  so

 • B

  although

 • C

  because

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

so: vậy nên

although: mặc dù

because: bởi vì

but: nhưng

I love the village (1) because it is very quiet and life is slow and easy.

Tạm dịch: Tôi yêu ngôi làng vì nó rất yên tĩnh và cuộc sống chậm rãi và dễ dàng.

Câu 2.2

The village is always clean; people look (2)_____________ it with great care.

 • A

  for

 • B

  at

 • C

  up

 • D

  after

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

look for: tìm kiếm

look at: nhìn vào

look up: tra cứu

look after: chăm sóc

The village is always clean; people look (2) afer it with great care. 

Tạm dịch: Ngôi làng luôn sạch sẽ; mọi người chăm sóc nó rất cẩn thận.

Câu 2.3

People are much more friendly here than in city because everyone (3)_________ the others, and if someone has a problem, there are always people who can help.

 • A

  knows

 • B

  know

 • C

  is knowing

 • D

  knew

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Các động từ trong câu ở thì hiện tại (are – has) nên chỗ trống cũng dùng thì hiện tại đơn.

Cấu trúc thì hiện tại đơn: S + V(s/es)

everyone: mọi người => chủ ngữ số ít

People are much more friendly here than in city because everyone (3) knows the others, and if someone has a problem, there are always people who can help.

Tạm dịch: Mọi người ở đây thân thiện hơn nhiều so với thành phố vì mọi người đều biết những người khác, và nếu ai đó gặp khó khăn, luôn có người có thể giúp đỡ.

Câu 2.4

One thing is that we have  not  got  many  things  to  do  in  the  evening;  we  haven’t  got  (4)___________ cinemas or theaters.

 • A

  little

 • B

  some

 • C

  any

 • D

  few

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lượng từ

Lời giải chi tiết :

little + danh từ không đếm được: một chút

some + danh từ số nhiều/danh từ không đếm được; dùng trong câu khẳng định

any + danh từ số nhiều/danh từ không đếm được; dùng trong câu phủ định và câu hỏi

few + danh từ số nhiều: một ít

One thing is that we have  not  got  many  things  to  do  in  the  evening;  we  haven’t  got  (4) any cinemas or theaters.

Tạm dịch: Có một điều là chúng tôi không có nhiều việc phải làm vào buổi tối; chúng tôi chưa có rạp chiếu phim hay nhà hát nào.

Câu 2.5

The other thing is that people always talk about (5)___________, and everyone knows what everyone is doing.

 • A

  others

 • B

  other

 • C

  another

 • D

  one another

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ “another/ other/ other/ others”

Lời giải chi tiết :

others = other + danh từ số nhiều: những cái còn lại

another + danh từ số ít: một (cái gì) khác

one another: một (cái/ người) khác; dành cho nhóm 3 người trở lên

The other thing is that people always talk about (5) one another, and everyone knows what everyone is doing. 

Tạm dịch: Một điều nữa là mọi người luôn nói về người khác, và mọi người đều biết mọi người đang làm gì.

Câu hỏi 3 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank in the following passage.

Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting, and it takes (1)_______ in Lai Chau. It is typical of the cultural life of the Thai people. In the second lunar month of the year, when it gets warmer and hoa ban – a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area – blossoms, Hoa Ban Festival is (2) ___________. This is a great time for everyone, especially for boys and girls. The boy (3) _________ the most beautiful flower and gives it to his girlfriend. This is not only a time for love but also for the Thai people to (4) ___________ for good crops, for happiness, and express their special thanks to the Gods and ancestors. The festival is always full (5) _______ songs and prayers.

Câu 3.1

Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting, and it takes (1)_______ in Lai Chau.f

 • A

  care of

 • B

  place

 • C

  part in 

 • D

  away

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

take care of: quan tâm, chăm sóc

take place: diễn ra, xảy ra 

take part in: tham gia vào

take away: (thức ăn/ đồ uống) mang đi

Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting, and it takes (1) place in Lai Chau.

Tạm dịch: Trong số đó, lễ hội Hoa ban đẹp và thú vị nhất, và nó diễn ra ở Lai Châu.

Câu 3.2

In the second lunar month of the year, when it gets warmer and hoa ban – a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area – blossoms, Hoa Ban Festival (2) ___________.

 • A

  celebrates

 • B

  is celebrated

 • C

  was celebrated

 • D

  will celebrate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động – thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Bài đọc nói về một lễ hội diễn ra hằng năm đều đặn => cả đoạn văn dùng thì hiện tại đơn.

Câu mang nghĩa bị động nên dùng cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + Ved/3 + (by O).

=> In the second lunar month of the year, when it gets warmer and hoa ban – a kind of beautiful flower in the northwest mountainous area – blossoms, Hoa Ban Festival (2) is celebrated.

Tạm dịch: Vào tháng Hai âm lịch, khi trời ấm hơn và hoa ban – một loài hoa đẹp ở vùng núi Tây Bắc – nở hoa, Lễ hội Hoa Ban được tổ chức. 

Câu 3.3

The boy (3) _________ the most beautiful flower and gives it to his girlfriend.

 • A

  will pick

 • B

  picks

 • C

  is picking

 • D

  picked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Liên từ “and” nối hai động từ cùng thì. Động từ “gives” ở thì hiện tại đơn.

Cấu trúc thì hiện tại đơn: S (số ít) + V (s/es)

=> The boy (3)  picks the most beautiful flower and gives it to his girlfriend. 

Tạm dịch: Chàng trai chọn bông hoa đẹp nhất và tặng nó cho bạn gái của mình.

Câu 3.4

This is not only a time for love but also for the Thai people to (4) ___________ for good crops, for happiness, and express their special thanks to the Gods and ancestors.

 • A

  pray

 • B

  wait

 • C

  call

 • D

  go

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

pray for (v): cầu nguyện cho điều gì

wait for (v): chờ đợi

call for (v): kêu gọi

go for (v): tấn công

This is not only a time for love but also for the Thai people to (4) pray for good crops, for happiness, and express their special thanks to the Gods and ancestors.

Tạm dịch: Đây không chỉ là thời điểm cho tình yêu mà còn là để người Thái cầu nguyện cho vụ mùa tươi tốt, cho hạnh phúc, và thể hiện lòng biết ơn đặc biệt với thượng đế và tổ tiên.

Câu 3.5

The festival is always full (5) _______ songs and prayers.

 • A

  in

 • B

  out

 • C

  of

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

be full of sth: ngập tràn, đầy cái gì

The festival is always full (5) of songs and prayers.

Tạm dịch: Lễ hội luôn tràn ngập những bài hát và lời cầu nguyện.

Câu hỏi 4 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank in the following passage.

A collection has to be cared for and stored, and those tasks train a child to be responsible and orderly. The entertainment value of a growing collection is immeasurable (1) __________ sorting and admiring a collection is a source of great pleasure for a child. One day he arranges them by  color; (2) __________ day he sorts them by type.

Labeling or arranging the items in a collection requires research and critical thinking. Once a collection reaches (3) _______ certain size, jumbling all of the items in a shoe box is not practical. A true collection should be showcased in some way – album, display boxes, or card files. Choosing (4) _______to arrange a collection is good for a child’s organizational skills. 

Collections can actually foster healthy relationships. When your child knows how to collect a certain object, family and friends help the collection along by bringing back small gifts (5) _______ their own travels. The new item in his collection them becomes a reminder of that special friend or family member who was so thoughtful towards him.

Câu 4.1

The entertainment value of a growing collection is immeasurable (1)_________ sorting and admiring a collection is a source of great pleasure for a child.

 • A

  because

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì

so: vì vậy

and: và

but: nhưng

=> The entertainment value of a growing collection immeasurable (1) because sorting and admiring a collection is a source of great pleasure for a child.

Tạm dịch: Giá trị giải trí của một bộ sưu tập ngày càng vô tận bởi vì việc phân loại và tận hưởng một bộ sưu tập là một niềm vui mãnh liệt cho một đứa trẻ.

Câu 4.2

One day he arranges them by  color; (2) __________day he sorts them by type.

 • A

  one

 • B

  another

 • C

  other

 • D

  others

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ

Lời giải chi tiết :

one: một; được dùng để thay cho danh từ số ít hoặc không đếm được trước đó để tránh lặp lại.

another + danh từ số ít: một… khác

other + danh từ số nhiều = others: những… khác

=> One day he arranges them by  color; (2) another day he sorts them by type.

Tạm dịch: Một ngày nọ, bé sắp xếp chúng theo màu sắc; một ngày khác bé sắp xếp chúng theo phân loại.

Câu 4.3

Once a collection reaches (3) _______ certain size, jumbling all of the items in a shoe box is not practical.

 • A

  a

 • B

  an

 • C

  every

 • D

  each

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Cách sử dụng mạo từ:

- a + danh từ số ít, chưa xác định, bắt đầu bằng phụ âm: một… 

- an + danh từ số ít, chưa xác định, bắt đầu bằng nguyên âm: một…

- evey + danh từ số ít: mọi…

- each + danh từ số ít: mỗi…

=> a certain size: một kích thước nhất định

Once a collection reaches (3) a certain size, jumbling all of the items in a shoe box is not practical.

Tạm dịch: Một khi một bộ sưu tập đạt đến một kích thước nhất định, thì việc trộn lẫn tất cả các món đò trong hộp là không thực tế.

Câu 4.4

Choosing (4) _______to arrange a collection is good for a child’s organizational skills.

 • A

  why

 • B

  how

 • C

  when

 • D

  which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Wh – word

Lời giải chi tiết :

why: tại sao; “why” không dùng với “to V”

how + to V: cách nào để

when + to V: khi nào để

which + to V: cái nào để

=> Choosing (4) how to arrange a collection is good for a child’s organizational skills.

Tạm dịch: Chọn cách sắp xếp bộ sưu tập tốt cho kỹ năng tổ chức của trẻ.

Câu 4.5

When your child knows how to collect a certain object, family and friends help the collection along by bringing back small gifts (5) _______ their own travels.

 • A

  at

 • B

  for

 • C

  from

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

at: tại

for: cho

from: từ

to: đến

=> When your child knows how to collect a certain object, family and friends help the collection along by bringing back small gifts (5) from their own travels.

Tạm dịch: Khi con bạn biết cách thu thập một món đồ nào đó, gia đình và bạn bè giúp thu thập cùng với việc mang những món quà nhỏ từ những chuyến du lịch của họ.

Câu hỏi 5 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank in the following passage.

Hue Festival

Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) _______ to honor cultural and historical values of that Vietnam’s former capital city. The first Hue Festival took place in 2000.

At the (2) _________of Hue Festival, visitors can enjoy both colorful and grand opening ceremony with unique performances of several art groups from Vietnam and other countries. During the festival, there is a variety (3)_______ cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films. Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional  Kite Flying Festival (4) _______ watch “Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities like boat race, human chess, etc. Especially, many ancient scenes of Nguyen Dynasty are also reproduced and provide tourists an insight into Vietnam’s feudal era.

Hue Festival is well-known as an (5) _______ festival where cultures of many countries converge together as well as where Vietnamese traditional and cultural values are widely presented to the world.

Câu 5.1

Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) _______ to honor cultural and historical values of that Vietnam’s former capital city.

 • A

  chance

 • B

  opportunity

 • C

  date

 • D

  occasion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

chance (n): cơ hội

opportunity (n): dịp may

date (n): ngày

occasion (n): dịp

Hue Festival is a big cultural event of Hue City that is held every two years. It is the (1) occasion to honor cultural and historical values of that Vietnam’s former capital city.

Tạm dịch: Lễ hội Huế là một sự kiến văn hóa lớn ở thành phố Huế mà được tổ chức hai năm một lần. Đây là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa và lịch sử của cố đô Việt Nam.

Câu 5.2

At the (2)______ of Hue Festival, visitors can enjoy both colorful and grand opening ceremony with unique performances of several art groups from Vietnam and other countries.

 • A

  beginning

 • B

  starting

 • C

  origin

 • D

  root

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

at the beginning of sth: phần mở đầu của cái gì

starting (a): khởi đầu

origin (n): nguồn gốc

root (n): gốc, rễ (cây)

At the (2) beginning of Hue Festival, visitors can enjoy both colorful and grand opening ceremony with unique performances of several art groups from Vietnam and other countries.

Tạm dịch: Mở đầu lễ hội Huế, người thăm quan có thể tận hưởng lễ nghi thức mở đầu đa màu sắc và mới mẻ với những màn biểu diễn độc đáo của nhiều nhóm nghệ thuật đến từ Việt Nam và những nước khác.

Câu 5.3

During the festival, there is a variety (3)_______ cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  of

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: a variety of (rất nhiều, đa dạng,... kiểu/ thứ trong cùng một loại) 

During the festival, there is a variety (3) of cultural events such as Hue Poetry Festival, Massive Street Arts Performances, Art Exhibitions, the Week of Vietnam’s historical films. 

Tạm dịch: Suốt lễ hội, có nhiều sự kiện văn hóa như lễ hội thơ ca Huế, những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố lớn, những triển lãm nghệ thuật, và tuần lễ phim lịch sử Việt Nam.

Câu 5.4

Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional  Kite Flying Festival (4) _______ watch “Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show, and sporting activities like boat race, human chess, etc.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  or

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

and: và

so: vì vậy

but: nhưng

or: hoặc 

Otherwise, visitors can come and explore some traditional values of Vietnam at Gastronomy Quarters, Traditional  Kite Flying Festival (4) or watch “Ao dai” Grand Show, “Oriental night” Show.

Tạm dịch: Ngoài ra, du khách có thể đến và khám phá một số giá trị truyền thống của Việt Nam ở phố ẩm thực, lễ hội thả diều truyền thống hoặc xem màn biểu diễn áo dài, màn biểu diễn Đêm phương Đông.

Câu 5.5

Hue Festival is well-known as an (5) _______ festival where cultures of many countries converge together as well as where Vietnamese traditional and cultural values are widely presented to the world.

 • A

  uninteresting

 • B

  international

 • C

  unsuccessful

 • D

  undecided

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

uninteresting (a): không thú vị, chán ngắt

international (a): toàn cầu

unsuccessful (a): thất bại, không thành công

undecided (a): chưa được quyết định

Hue Festival is well-known as an (5) international festival where cultures of many countries converge together.

Tạm dịch: Lễ hội Huế được nổi tiếng biết đến như là một lễ hội quốc tế nơi mà những nền văn hóa của nhiều nước hòa nhập với nhau.

close