Trắc nghiệm Ngữ pháp Động từ được theo sau bởi to V Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with Verb to infinitives. Use the verbs in the box

stay      make   visit      play     buy

1. They decided

tennis with us last night.


2. We offer

a plan before going on a holiday.


3.  It took me 2 hours

the clothes and shoes.


4. Would you like

my grandparents in Paris?


5. He advised me

at home until he came back.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

sending
to send
Would you mind ..... me your home address, Mrs. Taylor?
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

use
to use
Mr. Lam would prefer ..... landline phones for personal calls.
Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

calling
to call
I’ve tried ..... her many times, but there have been no answer.
Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

post
posting
Avoid ..... personal information on Facebook.
Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to make
making
I’d like ..... a call from my Gmail account.
Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to chat
chatting
My brother dislikes ..... about politics and religions.
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to keep
keep
They planned ..... in touch with each other by using emails.
Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

working
to working
We don’t like video chatting. We enjoy ..... F2F.
Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to meet
meeting
Tom agreed ..... us at Galaxy Nguyen Du.
Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My mother wants me (post)

this letter before afternoon.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

He prefers (have)

children soup rather than (drink)

milk.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My mother made my brother (tidy)

his room.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

The teacher told his students (stop)

making noise.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My father doesn’t mind (do)

the housework, but he hates (do)

the cooking.

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Mai suggested (go)

for a drink.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with Verb to infinitives. Use the verbs in the box

stay      make   visit      play     buy

1. They decided

tennis with us last night.


2. We offer

a plan before going on a holiday.


3.  It took me 2 hours

the clothes and shoes.


4. Would you like

my grandparents in Paris?


5. He advised me

at home until he came back.

Đáp án

1. They decided

tennis with us last night.


2. We offer

a plan before going on a holiday.


3.  It took me 2 hours

the clothes and shoes.


4. Would you like

my grandparents in Paris?


5. He advised me

at home until he came back.

Phương pháp giải :

Gợi ý: stay (ở), make (làm), visit (thăm, du lịch), play (chơi), buy (mua)

Lời giải chi tiết :

Dựa vào ngữ cảnh của từng câu, ta xác định động từ phù hợp cho mỗi câu như sau:

play tennis (v) chơi tennis

make a plan (v) lên kế hoạch

buy the clothes (v) mua quần áo

visit grandprarent (v) thăm ông bà

stay at home (v) ở nhà

Đáp án:

1. They decided to play tennis with us last night.

2. We offer to make a plan before going on a holiday.

3. It took me 2 hours to buy the clothes and shoes.

4. Would you like to visit my grandparents in Paris?

5. He advised me to stay at home until he came back.

Tạm dịch:

1. Họ quyết định chơi quần vợt với chúng tôi vào đêm qua.

2. Chúng tôi đề nghị lập kế hoạch trước khi đi nghỉ.

3. Tôi đã mất 2 giờ để mua quần áo và giày dép.

4. Bạn có muốn đến thăm ông bà của tôi ở Paris không?

5. Anh ấy khuyên tôi nên ở nhà cho đến khi anh ấy quay lại.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

sending
to send
Would you mind ..... me your home address, Mrs. Taylor?
Đáp án
sending
to send
Would you mind
sending
me your home address, Mrs. Taylor?
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: mind + Ving (ngại làm gì)

=> Would you mind sending me your home address, Mrs. Taylor?

Tạm dịch: Bà có thể gửi cho tôi địa chỉ nhà của bà không, bà Taylor?

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

use
to use
Mr. Lam would prefer ..... landline phones for personal calls.
Đáp án
use
to use
Mr. Lam would prefer
to use
landline phones for personal calls.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: would prefer to V: thích làm gì

=> Mr. Lam would prefer to use landline phones for personal calls.

Tạm dịch: Ông Lâm thích sử dụng điện thoại cố định cho các cuộc gọi cá nhân.

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

calling
to call
I’ve tried ..... her many times, but there have been no answer.
Đáp án
calling
to call
I’ve tried
to call
her many times, but there have been no answer.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

try to V: cố gắng làm gì

try Ving: thử làm gì

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy try to V phù hợp hơn

=> I’ve tried to call her many times, but there have been no answer.

Tạm dịch: Tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy nhiều lần, nhưng không có câu trả lời.

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

post
posting
Avoid ..... personal information on Facebook.
Đáp án
post
posting
Avoid
posting
personal information on Facebook.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: avoid + Ving (tránh làm việc gì)

=> Avoid posting personal information on Facebook.

Tạm dịch: Tránh đăng thông tin cá nhân trên Facebook.

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to make
making
I’d like ..... a call from my Gmail account.
Đáp án
to make
making
I’d like
to make
a call from my Gmail account.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: would like (‘d like) to V (thích làm gì)

=> I’d like to make a call from my Gmail account.

Tạm dịch: Tôi muốn thực hiện cuộc gọi từ tài khoản Gmail của mình.

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to chat
chatting
My brother dislikes ..... about politics and religions.
Đáp án
to chat
chatting
My brother dislikes
chatting
about politics and religions.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: dislike + Ving (không thích làm việc gì)

=> My brother dislikes chatting about politics and religions.

Tạm dịch: Anh trai tôi không thích tán gẫu về chính trị và tôn giáo.

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to keep
keep
They planned ..... in touch with each other by using emails.
Đáp án
to keep
keep
They planned
to keep
in touch with each other by using emails.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: plan to V (lên kế hoạch làm gì)

=> They planned to keep in touch with each other by using emails.

Tạm dịch: Họ dự định giữ liên lạc với nhau bằng cách sử dụng email.

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

working
to working
We don’t like video chatting. We enjoy ..... F2F.
Đáp án
working
to working
We don’t like video chatting. We enjoy
working
F2F.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: enjoy + Ving (thích làm gì)

=> We don’t like video chatting. We enjoy working F2F.

Tạm dịch: Chúng tôi không thích trò chuyện video. Chúng tôi thích làm việc trực tiếp.

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer.

to meet
meeting
Tom agreed ..... us at Galaxy Nguyen Du.
Đáp án
to meet
meeting
Tom agreed
to meet
us at Galaxy Nguyen Du.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: agree to V (đồng ý làm gì)

=> Tom agreed to meet us at Galaxy Nguyen Du.

Tạm dịch: Tom đồng ý gặp chúng tôi tại Galaxy Nguyễn Du.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My mother wants me (post)

this letter before afternoon.

Đáp án

My mother wants me (post)

this letter before afternoon.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: want O to V( muốn ai đó làm gì)

=> My mother wants me to post this letter before afternoon.

Tạm dịch: Mẹ tôi muốn tôi đăng bức thư này trước buổi chiều.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

He prefers (have)

children soup rather than (drink)

milk.

Đáp án

He prefers (have)

children soup rather than (drink)

milk.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + prefer to V rather than V (thích làm gì hơn làm gì)

=> He prefers to have children soup rather than drink milk.

Tạm dịch: Anh ấy thích cho trẻ ăn súp hơn là uống sữa.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My mother made my brother (tidy)

his room.

Đáp án

My mother made my brother (tidy)

his room.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: make O + V nguyên thể (khiến, yêu cầu ai đó làm gì)

=> My mother made my brother tidy his room.

Tạm dịch: Mẹ tôi bắt anh tôi phải dọn dẹp phòng của mình.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

The teacher told his students (stop)

making noise.

Đáp án

The teacher told his students (stop)

making noise.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: tell O to V (yêu cầu ai đó làm gì)

=> The teacher told his students to stop making noise.

Tạm dịch: Giáo viên nói với học sinh của mình đừng gây ồn ào nữa.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

My father doesn’t mind (do)

the housework, but he hates (do)

the cooking.

Đáp án

My father doesn’t mind (do)

the housework, but he hates (do)

the cooking.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

mind Ving: ngại làm gì

hate Ving: ghét làm gì

=> My father doesn’t mind doing the housework, but he hates doing the cooking.

Tạm dịch: Cha tôi không ngại làm việc nhà, nhưng ông ấy ghét nấu nướng.

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Mai suggested (go)

for a drink.

Đáp án

Mai suggested (go)

for a drink.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: suggest + Ving ( gợi ý làm gì)

=> Mai suggested going for a drink.

Tạm dịch: Mai đề nghị đi uống nước.

close