Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (True) or F (False)

Question 1.  Maria thinks life in the city is more interesting than that in the countryside.

Đúng
Sai

Question 2.  David says that city is less dangerous than the countryside.

Đúng
Sai

Question 3. The people in the countryside aren't as open as those in the city.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (True) or F (False)

Question 4. The country is quieter than the city.

Đúng
Sai

Question 5.  The city isn’t as expensive as the country.

Đúng
Sai

Question 6. The country is healthier than the city.

Đúng
Sai

Question 7. Maria thinks the city is more fun than the country. 

Đúng
Sai
Câu 3 :

Listen and answer the questions below.

Câu 3.1

Who did Nam visit the countryside with?

 • A.

  his parents

 • B.

  his classmates

 • C.

  his family

 • D.

  his schoolmates

Câu 3.2

How long did they get there? 

 • A.

  Two hours

 • B.

  Three hours

 • C.

  One hour

 • D.

  Thirty minutes

Câu 3.3

What do Trung’s parents do?

 • A.

  workers

 • B.

  teachers

 • C.

  farmers

 • D.

  shopkeepers

Câu 3.4

What did Nam and his friends do in the countryside?

 • A.

  herding the buffaloes

 • B.

  flying kites and going swimming.

 • C.

  doing gardening

 • D.

  harvesting the rice and loading in the buffalo-drawn cart

Câu 3.5

How does Nam think of the countryside?

 • A.

  It is more peaceful than the city.

 • B.

  It is modern and entertaining.

 • C.

  It is not as beautiful and interesting as the city.

 • D.

  It has more beautiful and interesting places than in the town.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (True) or F (False)

Question 1.  Maria thinks life in the city is more interesting than that in the countryside.

Đúng
Sai

Question 2.  David says that city is less dangerous than the countryside.

Đúng
Sai

Question 3. The people in the countryside aren't as open as those in the city.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.  Maria thinks life in the city is more interesting than that in the countryside.

Đúng
Sai

Question 2.  David says that city is less dangerous than the countryside.

Đúng
Sai

Question 3. The people in the countryside aren't as open as those in the city.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 1. Maria thinks life in the city is more interesting than that in the countryside.

Tạm dịch: “Maria nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố thú vị hơn nhiều cuộc sống ở làng quê”

Thông tin:

Maria: Well, it’s certainly more interesting than the country. There is so much to do and see!

(Maria: Chà, nó chắc chắn thú vị hơn là ở quê. Có rất nhiều thứ để làm và xem xét!)

Question 2. David says that city is less dangerous than the countryside.

Đáp án: False (sai)

Tạm dịch: David nói rằng thành phố ít nguy hiểm hơn là ở làng quê

Thông tin:

David: Yes, but the city is more dangerous than the country.

(David: Đúng vậy, nhưng ở thành phố thì nguy hiểm hơn ở quê.)

Question 3. The people in the countryside aren't as open as those in the city.

Đáp án: False (sai)

Giải thích:

Tạm dịch: Dân quê thì không cởi mở như dân ở thành phố

Thông tin:

 Maria: That’s true. People in the city aren't as open and friendly as those in the countryside.

Maria: Điều đó đúng. Người dân trong thành phố không cởi mở và thân thiện như những người dân quê.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T (True) or F (False)

Question 4. The country is quieter than the city.

Đúng
Sai

Question 5.  The city isn’t as expensive as the country.

Đúng
Sai

Question 6. The country is healthier than the city.

Đúng
Sai

Question 7. Maria thinks the city is more fun than the country. 

Đúng
Sai
Đáp án

Question 4. The country is quieter than the city.

Đúng
Sai

Question 5.  The city isn’t as expensive as the country.

Đúng
Sai

Question 6. The country is healthier than the city.

Đúng
Sai

Question 7. Maria thinks the city is more fun than the country. 

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 4. The country is quieter than the city.

Đáp án: True (đúng)

Tạm dịch: Ở làng quê thì yên tĩnh hơn là ở thành phố

Question 5. The city isn’t as expensive as the country.

Đáp án:  False (sai)

Giải thích:

Tạm dịch: Cuộc sống ở thành phố thì không đắt đỏ hơn ở làng quê

Thông tin:

David: How about the cost of living? Is the country cheaper than the city?

Maria: Oh, yes. The city is more expensive than the country.

(David: Thế còn chi phí sinh hoạt thì sao? Sống ở quê rẻ hơn nhiều so với ở thành phố.

Maria: Ồ, đúng vậy. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ hơn ở làng quê.)

Question 6. The country is healthier than the city.

Đáp án: True (đúng)

Tạm dịch: Cuộc sống ở làng quê thì lành mạnh hơn cuộc sống ở trong thành phố

Thông tin:

David: Life in the country is also much healthier than the city.

Maria: Yes, It’s cleaner and less dangerous in the country.

(David: Cuộc sống ở quê cũng lành mạnh hơn ở thành phố.

Maria: Đúng vậy, nó sạch hơn và ít nguy hiểm hơn)

Question 7. Maria thinks the city is more fun than the country.

Đáp án: Đúng (True)

Giải thích:

Tạm dịch: Maria nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố thú vị hơn ở quê.

Thông tin:

Maria nói: But, the city is so much more exciting. It’s faster, crazier and more fun than the country.

(ở thành phố thú vị hơn nhiều. Nhịp sống nhanh hơn, thú vị hơn và vui hơn ở quê rất nhiều.)

The City and the Country

David: How do you like living in a big city?

Maria: There are many things that are better than living in the countryside!

David: Can you give me some examples?

Maria: Well, it’s certainly more interesting than the country. There is so much to do and see!

David: Yes, but the city is more dangerous than the country.

Maria: That’s true. People in the city aren't as open and friendly as those in the countryside.

David: I’m sure that the country is more relaxing, too!

Maria: Yes, the city is busier than the country. However, the country is much slower than the city.

David: I think that’s a good thing!

Maria: Oh, I don't. The countryside is so slow and boring! It’s much more boring than the city.

David: How about the cost of living? Is the country cheaper than the city?

Maria: Oh, yes. The city is more expensive than the country.

David: Life in the country is also much healthier than the city.

Maria: Yes, It’s cleaner and less dangerous in the country. But, the city is so much more exciting. It’s faster, crazier and more fun than the country.

David: Tại sao bạn lại thích sống ở một thành phố?

Maria: Có nhiều điều tốt hơn là sống ở nông thôn!

David: Bạn có thể cho tôi một số ví dụ được không?

Maria: Chà, nó chắc chắn thú vị hơn là ở quê. Có rất nhiều thứ để làm và xem xét!

David: Đúng vậy, nhưng ở thành phố thì nguy hiểm hơn ở quê.

Maria: Điều đó đúng. Người dân trong thành phố không cởi mở và thân thiện như những người dân quê.

David: Tôi chắc chắn rằng ở quê cuộc sống cũng dễ dàng hơn!

Maria: Đúng, cuộc sống ở thành phố bận rộn hơn nhưng ở quê nhịp sống chậm hơn nhiều so với thành phố.

David: Tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt!

Maria: Ồ, tôi không nghĩ vậy. Cuộc sống ở quê thật chậm và buồn tẻ! Nó chán hơn nhiều so với thành phố.

David: Thế còn chi phí sinh hoạt thì sao? Sống ở quê rẻ hơn nhiều so với ở thành phố.

Maria: Ồ, đúng vậy. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ hơn ở làng quê..

David: Cuộc sống ở quê cũng lành mạnh hơn ở thành phố.

Maria: Đúng vậy, nó sạch hơn và ít nguy hiểm hơn nhưng ở thành phố thú vị hơn nhiều. Nhịp sống nhanh hơn, thú vị hơn và vui hơn ở quê rất nhiều.

Câu 3 :

Listen and answer the questions below.

Câu 3.1

Who did Nam visit the countryside with?

 • A.

  his parents

 • B.

  his classmates

 • C.

  his family

 • D.

  his schoolmates

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch các đáp án:

Nam đã về quê với ai?

A.bố mẹ anh ấy

B.bạn cùng lớp của anh ấy

C.gia đình anh ấy

D.bạn học của anh ấy

Thông tin:

Last weekend, I visited the countryside with my classmates.

(Cuối tuần trước, tôi đã về thăm quê với các bạn cùng lớp.)

Câu 3.2

How long did they get there? 

 • A.

  Two hours

 • B.

  Three hours

 • C.

  One hour

 • D.

  Thirty minutes

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Họ đến đó trong bao lâu?

A.Hai giờ

B.Ba giờ

C.Một giờ

D.Ba mươi phút

Thông tin:

We came there by bus- a journey of two. (Chúng tôi đến đó bằng xe buýt - một hành trình kéo dài trong 2 giờ.)

 

Câu 3.3

What do Trung’s parents do?

 • A.

  workers

 • B.

  teachers

 • C.

  farmers

 • D.

  shopkeepers

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bố mẹ Trung làm gì?

A.công nhân

B.giáo viên

C.nông dân

D.chủ cửa hàng

Thông tin:

. He is Trung, whose parents are famers living in the countryside.

(Anh là Trung, có bố mẹ là nông dân sống ở quê.)

Câu 3.4

What did Nam and his friends do in the countryside?

 • A.

  herding the buffaloes

 • B.

  flying kites and going swimming.

 • C.

  doing gardening

 • D.

  harvesting the rice and loading in the buffalo-drawn cart

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nam và bạn bè đã làm gì ở quê?

A.chăn trâu

B.thả diều và đi bơi.

C.làm vườn

D.Thu hoạch lúa và chất lên xe kéo trâu.

Thông tin:

After that, we went flying kites in a paddy field then we went swimming in the river near Trung’s house.

(Sau đó, chúng tôi đi thả diều trên một cánh đồng lúa và đi bơi ở sông gần nhà Trung.)

Câu 3.5

How does Nam think of the countryside?

 • A.

  It is more peaceful than the city.

 • B.

  It is modern and entertaining.

 • C.

  It is not as beautiful and interesting as the city.

 • D.

  It has more beautiful and interesting places than in the town.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Nam nghĩ thế nào về nông thôn?

A.Nó yên bình hơn thành phố.

B.Nó hiện đại và giải trí

C.Nó không đẹp và thú vị như thành phố.

D.Nó có nhiều địa điểm đẹp và thú vị hơn trong thị trấn.

Thông tin:

The countryside is wonderful to me. It has more beautiful af interesting places than in the town.

(Vùng quê thật tuyệt vời đối với tôi. Nơi đây có nhiều nơi thú vị hơn trong thị trấn rất nhiều.)

My name is Nam. Last weekend, I visited the countryside with my classmates.The place is not very far from our town. We came there by bus- a journey of two. On arriving there, we went straight to our friend’s house. He is Trung, whose parents are famers living in the countryside. We drank coconut milk and ate lot of country pancakes. After that, we went flying kites in a paddy field then we went swimming in the river near Trung’s house. We played games together. Finally, in the afternoon we left the countryside for the town and reached home at about 6 p.m. We really had a lot of fun. The countryside is wonderful to me. It has more beautiful af interesting places than in the town.

Tôi tên là Nam. Cuối tuần trước, tôi đã về thăm quê với các bạn cùng lớp. Nơi này không xa thị trấn lắm. Chúng tôi đến đó bằng xe buýt - một hành trình kéo dài trong 2 giờ. Khi đến đó, chúng tôi đi thẳng đến nhà bạn bè của mình. Anh là Trung, có bố mẹ là nông dân sống ở quê. Chúng tôi uống nước cốt dừa và ăn nhiều bánh xèo. Sau đó, chúng tôi đi thả diều trên một cánh đồng lúa và đi bơi ở sông gần nhà Trung. Chúng tôi chơi game cùng nhau. Cuối cùng, vào buổi chiều, chúng tôi rời quê để đến thị trấn và về nhà vào khoảng 6 giờ chiều. Chúng tôi thực sự đã có rất nhiều niềm vui. Vùng quê thật tuyệt vời đối với tôi. Nơi đây có nhiều nơi thú vị hơn trong thị trấn rất nhiều.

close