Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Sự tích Hồ Gươm Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Truyền thuyết hồ Gươm ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

 • A

  Trước khi quân Minh sang xâm lược nước ta (1407)

 • B

  Trong thời kì kháng chiến chống giặc Minh (1407- 1427)

 • C

  Sau khi chiến thắng quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn

 • D

  Sau khi Lê Lợi dời đô từ Tây Đô về kinh thành Thăng Long

Câu 2 :

Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử nào của nước ta

 • A

  Thành nhà Hồ (thành Tây Giai, Tây Đô) ở Thanh Hóa

 • B

  Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), nơi dựng nghiệp, nơi yên nghỉ của Lê Lợi

 • C

  Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay)

 • D

  Tháp Bút bên Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long (Hà Nội)

Câu 3 :

Tại sao chúng ta khẳng định Sự tích Hồ Gươm là truyền thuyết?

 • A

  Ghi chép hiện thực lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Minh

 • B

  Kể về hoạt động của Lê Lợi và nghĩa quân trong quá trình khởi nghĩa

 • C

  Câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể bằng trí tưởng tượng, bằng sự sáng tạo lại hiện thực lịch sử

 • D

  Câu chuyện được sáng tạo nhờ trí tưởng tượng của tác giả.

Câu 4 :

Ai là người cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần?

 • A

  Long Vương

 • B

  Long Quân

 • C

  Âu Cơ

 • D

  Là một nhân vật khác

Câu 5 :

Con vật nào thay Long Quân nhận lại gươm thần?

 • A

  Rùa thần

 • B

  Mãng xà

 • C

  Đại bàng

 • D

  Rồng

Câu 6 :

Sự tích Hồ Gươm được gắn với sự kiện lịch sử nào?

 • A

  Lê Thận vớt được lưỡi gươm

 • B

  Lê Lợi thấy lưỡi gươm trên cây cổ thụ

 • C

  Lê Lợi có báu vật là gươm thần

 • D

  Cuộc kháng chiến chống quân Minh gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang của nghĩa quân Lam Sơn

Câu 7 :

Lê Lợi trả gươm cho Long Quân ở đâu?

 • A

  Hồ Tả Vọng

 • B

  Hồ Tây

 • C

  Hồ con Rùa

 • D

  Không rõ

Câu 8 :

Hồ Lê Lợi đã trả gươm năm xưa bây giờ có tên gì?

 • A

  Hồ Tả Vọng

 • B

  Hồ Hoàn Kiếm

 • C

  Hồ Thủ Lệ

 • D

  Hồ Trúc Bạch

Câu 9 :

Truyện “Sự tích Hồ Gươm” có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện khát vọng hòa bình

 • B

  Thể hiện ước mơ đổi đời

 • C

  Thể hiện ước mơ công bằng trong xã hội

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật tiêu biểu của Sự tích Hồ Gươm là sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyền thuyết hồ Gươm ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

 • A

  Trước khi quân Minh sang xâm lược nước ta (1407)

 • B

  Trong thời kì kháng chiến chống giặc Minh (1407- 1427)

 • C

  Sau khi chiến thắng quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn

 • D

  Sau khi Lê Lợi dời đô từ Tây Đô về kinh thành Thăng Long

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyền thuyết hồ Gươm ra đời trong thời kì kháng chiến chống giặc Minh (1407- 1427)

Câu 2 :

Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử nào của nước ta

 • A

  Thành nhà Hồ (thành Tây Giai, Tây Đô) ở Thanh Hóa

 • B

  Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), nơi dựng nghiệp, nơi yên nghỉ của Lê Lợi

 • C

  Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay)

 • D

  Tháp Bút bên Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long (Hà Nội)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử Hồ Gươm

Câu 3 :

Tại sao chúng ta khẳng định Sự tích Hồ Gươm là truyền thuyết?

 • A

  Ghi chép hiện thực lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Minh

 • B

  Kể về hoạt động của Lê Lợi và nghĩa quân trong quá trình khởi nghĩa

 • C

  Câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể bằng trí tưởng tượng, bằng sự sáng tạo lại hiện thực lịch sử

 • D

  Câu chuyện được sáng tạo nhờ trí tưởng tượng của tác giả.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức truyền thuyết

Lời giải chi tiết :

Câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể bằng trí tưởng tượng, bằng sự sáng tạo lại hiện thực lịch sử.

Câu 4 :

Ai là người cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần?

 • A

  Long Vương

 • B

  Long Quân

 • C

  Âu Cơ

 • D

  Là một nhân vật khác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại phần Tóm tắt

Lời giải chi tiết :

Đức Long Quân là người cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần

Câu 5 :

Con vật nào thay Long Quân nhận lại gươm thần?

 • A

  Rùa thần

 • B

  Mãng xà

 • C

  Đại bàng

 • D

  Rồng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

....

Lời giải chi tiết :

Rùa thần là con vật nhận lại gươm thần.

Câu 6 :

Sự tích Hồ Gươm được gắn với sự kiện lịch sử nào?

 • A

  Lê Thận vớt được lưỡi gươm

 • B

  Lê Lợi thấy lưỡi gươm trên cây cổ thụ

 • C

  Lê Lợi có báu vật là gươm thần

 • D

  Cuộc kháng chiến chống quân Minh gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang của nghĩa quân Lam Sơn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Sự tích Hồ Gươm được gắn với sự kiện kháng chiến chống quân Minh

Câu 7 :

Lê Lợi trả gươm cho Long Quân ở đâu?

 • A

  Hồ Tả Vọng

 • B

  Hồ Tây

 • C

  Hồ con Rùa

 • D

  Không rõ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài học

Lời giải chi tiết :

Lê Lợi trả gươm cho Long Quân ở hồ Tả Vọng

Câu 8 :

Hồ Lê Lợi đã trả gươm năm xưa bây giờ có tên gì?

 • A

  Hồ Tả Vọng

 • B

  Hồ Hoàn Kiếm

 • C

  Hồ Thủ Lệ

 • D

  Hồ Trúc Bạch

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức của bản thân, lựa chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Hồ Lê Lợi đã trả gươm năm xưa bây giờ có tên hồ Hoàn Kiếm

Câu 9 :

Truyện “Sự tích Hồ Gươm” có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện khát vọng hòa bình

 • B

  Thể hiện ước mơ đổi đời

 • C

  Thể hiện ước mơ công bằng trong xã hội

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện “Sự tích Hồ Gươm” thể hiện khát vọng hòa bình, đánh tan giặc ngoại xâm

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật tiêu biểu của Sự tích Hồ Gươm là sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại phần nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu: sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

close