Trắc nghiệm Lý thuyết về viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn”.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Chọn khái niệm đúng về hình thức đoạn văn:

 • A

  Đoạn văn gồm nhiều từ tạo thành.

 • B

  Đoạn văn bao gồm một hay nhiều câu.

 • C

  Đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên câu.

 • D

  Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

Câu 3 :

Đoạn văn có hình thức như thế nào?

 • A

  Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

 • B

  Kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn

 • C

  Do nhiều câu tạo thành

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cặp lục bát bao gồm:

Hai dòng 6 tiếng

Hai dòng 8 tiếng

Một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, chúng ta phải sử dụng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm xúc?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Ngô thứ nhất xen với ngôi thứ ba

Câu 6 :

Đoạn văn ghi lại cảm xúc của một bài thơ lục bát cấu trúc gồm mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:

Khẳng định lại cảm xúc về một bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ

Câu 8 :

Khi đọc đề bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần xác định điều gì?

 • A

  Xác định vấn đề

 • B

  Xác định kiểu bài

 • C

  Xác định độ dài

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

 Khi tìm ý cho đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, em nên làm gì?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận âm thanh, vần, nhịp điệu của bài thơ và xác định những cảm xúc mà bài thơ đã gợi cho em.

 • B

  Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng

 • C

  Viết luôn các ý đã tìm thành đoạn văn hoàn chỉnh để tránh quên.

 • D

  Lí giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ

Câu 10 :

Phần mở đoạn của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, cần đảm bảo các yêu cầu nào?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Mở đoạn bằng chữ viết hoa và lùi vào đầu dòng.

 • B

  Trích một số từ ngữ ấn tượng trong bài thơ.

 • C

  Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả (nếu có) và cảm xúc khái quát về bài thơ

 • D

  Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn.

Câu 2 :

Chọn khái niệm đúng về hình thức đoạn văn:

 • A

  Đoạn văn gồm nhiều từ tạo thành.

 • B

  Đoạn văn bao gồm một hay nhiều câu.

 • C

  Đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên câu.

 • D

  Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

Câu 3 :

Đoạn văn có hình thức như thế nào?

 • A

  Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

 • B

  Kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn

 • C

  Do nhiều câu tạo thành

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Về hình thức, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cặp lục bát bao gồm:

Hai dòng 6 tiếng

Hai dòng 8 tiếng

Một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng

Đáp án

Một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng

Phương pháp giải :

Em xem lại các bài thơ lục bát đã học

Lời giải chi tiết :

Một cặp lục bát gồm một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát).

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, chúng ta phải sử dụng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm xúc?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Ngô thứ nhất xen với ngôi thứ ba

Đáp án

Ngôi thứ nhất

Lời giải chi tiết :

Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

Câu 6 :

Đoạn văn ghi lại cảm xúc của một bài thơ lục bát cấu trúc gồm mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc đoạn văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:

Khẳng định lại cảm xúc về một bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ

Đáp án

Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ

Khẳng định lại cảm xúc về một bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

- Thân đoạn: Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ

- Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về một bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

Câu 8 :

Khi đọc đề bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần xác định điều gì?

 • A

  Xác định vấn đề

 • B

  Xác định kiểu bài

 • C

  Xác định độ dài

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đọc kĩ đề bài và xác định:

- Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì?

- Kiểu bài nào? Độ dài của đoạn văn là bao nhiêu?

Câu 9 :

 Khi tìm ý cho đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, em nên làm gì?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận âm thanh, vần, nhịp điệu của bài thơ và xác định những cảm xúc mà bài thơ đã gợi cho em.

 • B

  Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng

 • C

  Viết luôn các ý đã tìm thành đoạn văn hoàn chỉnh để tránh quên.

 • D

  Lí giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tìm ý, em hãy:

- Đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận âm thanh, vần, nhịp điệu của bài thơ và xác định những cảm xúc mà bài thơ đã gợi chơ em.

- Tìm và xác định ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng

- Lí giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ

- Viết nhanh dưới dạng cụm từ thể hiện những ý tưởng trên

Câu 10 :

Phần mở đoạn của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, cần đảm bảo các yêu cầu nào?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Mở đoạn bằng chữ viết hoa và lùi vào đầu dòng.

 • B

  Trích một số từ ngữ ấn tượng trong bài thơ.

 • C

  Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả (nếu có) và cảm xúc khái quát về bài thơ

 • D

  Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mở đoạn:

- Mở đoạn bằng chữ viết hoa và lùi vào đầu dòng.

- Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả (nếu có) và cảm xúc khái quát về bài thơ

- Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ

close