Trắc nghiệm Lý thuyết dấu chấm phẩy Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Dấu chấm phẩy dùng để?

 • A

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

 • C

  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 2 :

Dấu chấm phẩy trong câu văn sau được dùng để làm gì ?

Cái thằng mèo mướp bệnh hen cò cử quanh năm mà không chết ấy, bữa nay tất đi chơi đâu vắng ; nếu có nó ở nhà đã thấy nó rên gừ gừ ở trên đầu ông đồ rau. ( Tô Hoài )

 • A

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu đơn

 • C

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu ghép có cấu tạo đơn giản

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu ghép có cấu tạo phức tạp

Câu 3 :

Dấu chấm phẩy được kí hiệu là gì?

 • A

  .

 • B

 • C

   ;

 • D

   :

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Dấu chấm phẩy có chức năng gì?

Kết thúc một câu

Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

Thông báo lời hội thoại

Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chỉ có văn xuôi mới sử dụng dấu chấm phẩy, thơ không sử dụng loại dấu này, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Dấu chấm phẩy được đặt ở cuối câu”

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một câu bao gồm:

Một dấu chấm phẩy

Nhiều dấu chấm phẩy

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 8 :

Chức năng của dấu phẩy trong câu sau:

      Con sông Thái Bình quanh năm vỗ sóng òm ọp vào sườn bãi và ngày ngày vẫn mang phù sa bồi đắp cho bãi thêm rộng; nhưng mỗi năm vào mùa nước cũng còn sống Thái Bình mang nước lũ về làm ngập hết cả bãi Soi.

 • A

  Kết thúc một câu

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

 • C

  Thông báo lời hội thoại

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Câu 9 :

Chức năng của dấu phẩy trong câu sau:

       Chèo có một số loại nhân vật truyền thống với những đặc trưng tính cách riêng như: thư sinh thì nho nhã, điềm đạm ; nữ chính : đức hạnh, nết na ; nữ lệch : lẳng lơ, bạo dạn ; mụ ác : tàn nhẫn, độc địa.

(Ngữ văn 7 Tập 2)

 • A

  Kết thúc một câu

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

 • C

  Thông báo lời hội thoại

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Câu 10 :

Trong các câu dưới đây, câu nào điền đúng vị trí của dấu chấm phẩy?

 • A

  Cốm không phải thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ;

 • B

  Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.

 • C

  Cốm không phải; thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.

 • D

  Cốm không phải thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít; thong thả và ngẫm nghĩ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dấu chấm phẩy dùng để?

 • A

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

 • C

  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm phẩy được dùng để:

+ Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp;

+ Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

Câu 2 :

Dấu chấm phẩy trong câu văn sau được dùng để làm gì ?

Cái thằng mèo mướp bệnh hen cò cử quanh năm mà không chết ấy, bữa nay tất đi chơi đâu vắng ; nếu có nó ở nhà đã thấy nó rên gừ gừ ở trên đầu ông đồ rau. ( Tô Hoài )

 • A

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu đơn

 • C

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu ghép có cấu tạo đơn giản

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa hai câu ghép có cấu tạo phức tạp

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn trên 

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm phẩy trong câu văn trên được dùng để đánh dấu ranh giới giữa hai câu ghép có cấu tạo phức tạp

Câu 3 :

Dấu chấm phẩy được kí hiệu là gì?

 • A

  .

 • B

 • C

   ;

 • D

   :

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dấu chẩm phẩy “;”

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Dấu chấm phẩy có chức năng gì?

Kết thúc một câu

Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

Thông báo lời hội thoại

Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Đáp án

Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Lời giải chi tiết :

- Dấu chấm phẩy được dùng để:

+ Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp;

+ Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chỉ có văn xuôi mới sử dụng dấu chấm phẩy, thơ không sử dụng loại dấu này, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Suy nghĩ và trả lời

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm phẩy không giới hạn cho loại hình văn học nào cả.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Dấu chấm phẩy được đặt ở cuối câu”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Dấu chấm phẩy được đặt xen kẽ trong câu.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một câu bao gồm:

Một dấu chấm phẩy

Nhiều dấu chấm phẩy

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Một câu có thể có một hoặc nhiều dấu phẩy.

Câu 8 :

Chức năng của dấu phẩy trong câu sau:

      Con sông Thái Bình quanh năm vỗ sóng òm ọp vào sườn bãi và ngày ngày vẫn mang phù sa bồi đắp cho bãi thêm rộng; nhưng mỗi năm vào mùa nước cũng còn sống Thái Bình mang nước lũ về làm ngập hết cả bãi Soi.

 • A

  Kết thúc một câu

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

 • C

  Thông báo lời hội thoại

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm phẩy trong câu trên có tác dụng đánh dấu ranh giới giữa các vế trong câu ghép.

Câu 9 :

Chức năng của dấu phẩy trong câu sau:

       Chèo có một số loại nhân vật truyền thống với những đặc trưng tính cách riêng như: thư sinh thì nho nhã, điềm đạm ; nữ chính : đức hạnh, nết na ; nữ lệch : lẳng lơ, bạo dạn ; mụ ác : tàn nhẫn, độc địa.

(Ngữ văn 7 Tập 2)

 • A

  Kết thúc một câu

 • B

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp

 • C

  Thông báo lời hội thoại

 • D

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dấu chấm phẩy trong câu trên có tác dụng đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

Câu 10 :

Trong các câu dưới đây, câu nào điền đúng vị trí của dấu chấm phẩy?

 • A

  Cốm không phải thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ;

 • B

  Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.

 • C

  Cốm không phải; thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.

 • D

  Cốm không phải thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít; thong thả và ngẫm nghĩ.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại chức năng của dấu chấm phẩy và đọc lại câu

Lời giải chi tiết :

Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ.

close