Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Học thầy, học bạn Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng trình tự lập luận của tác giả trong văn bản Học thầy, học bạn?

Giới thiệu hai câu tục ngữ

Khẳng định giá trị của hai câu tục ngữ

Phân tích, bình luận, chứng minh hai câu tục ngữ.

Câu 2 :

Ý “học thầy” trong văn bản Học thầy, học bạn liên quan đến câu tục ngữ nào dưới đây?

 • A

  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 • B

  Uống nước nhớ nguồn

 • C

  Không thầy đố mày làm nên

 • D

  Có chí thì nên

Câu 3 :

Ý “học bạn” trong văn bản Học thầy, học bạn liên quan đến câu tục ngữ nào dưới đây?

 • A

  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 • B

  Uống nước nhớ nguồn

 • C

  Học thầy không tày học bạn

 • D

  Có chí thì nên

Câu 4 :

Đáp án nào nói đúng nhất mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn” và “Không thầy đố mày làm nên”?

 • A

  Đối chọi nhau

 • B

  Phản bác ý kiến của nhau

 • C

  Bổ sung cho nhau

 • D

  Gần gũi, tương tự nhau

Câu 5 :

Câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên liên quan đến truyền thống nào của dân tộc ta?

 • A

  Cần cù, sáng tạo

 • B

  Tôn sư trọng đạo

 • C

  Kiên cường, bất khuất

 • D

  Cần kiệm, liêm chính

Câu 6 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả đã lấy dẫn chứng về ai để làm sáng tỏ cho luận điểm học thầy là quan trọng?

 • A

  Người thầy của danh họa Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi

 • B

  Người thầy của danh họa Picasso

 • C

  Người thầy của danh họa Levitan

 • D

  Người thầy của danh họa Monet

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Học thầy, học bạn, người thầy đã yêu cầu cậu bé Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi vẽ đi vẽ lại Trái Đất trong những buổi học đầu tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả khẳng định học từ bạn có nhiều thuận lợi vì sao?

 • A

  Cùng trang lứa

 • B

  Cùng tâm lý

 • C

  Cùng hứng thú

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả đã đưa ra cách học nào từ bạn mang lại hiệu quả cho chúng ta?

 • A

  Chép bài của bạn

 • B

  Nhờ bạn dạy bài trước khi nghe thầy cô giảng

 • C

  Nhờ bạn chỉ dẫn và định hướng cho mình

 • D

  Thảo luận nhóm

Câu 10 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn sau?

    Vai trò của người thầy có thể ví như ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối.

(Học thầy, học bạn – Nguyễn Thanh Tú)

 • A

  Điệp từ

 • B

  So sánh

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Cả ba phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng trình tự lập luận của tác giả trong văn bản Học thầy, học bạn?

Giới thiệu hai câu tục ngữ

Khẳng định giá trị của hai câu tục ngữ

Phân tích, bình luận, chứng minh hai câu tục ngữ.

Đáp án

Giới thiệu hai câu tục ngữ

Phân tích, bình luận, chứng minh hai câu tục ngữ.

Khẳng định giá trị của hai câu tục ngữ

Phương pháp giải :

Em xem lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng:

- Giới thiệu hai câu tục ngữ

-  Phân tích, bình luận, chứng minh hai câu tục ngữ.

- Khẳng định giá trị của hai câu tục ngữ

Câu 2 :

Ý “học thầy” trong văn bản Học thầy, học bạn liên quan đến câu tục ngữ nào dưới đây?

 • A

  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 • B

  Uống nước nhớ nguồn

 • C

  Không thầy đố mày làm nên

 • D

  Có chí thì nên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ những câu tục ngữ đã cho

Lời giải chi tiết :

Ý học thầy liên quan đến câu tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên

Câu 3 :

Ý “học bạn” trong văn bản Học thầy, học bạn liên quan đến câu tục ngữ nào dưới đây?

 • A

  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 • B

  Uống nước nhớ nguồn

 • C

  Học thầy không tày học bạn

 • D

  Có chí thì nên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ những câu tục ngữ đã cho

Lời giải chi tiết :

Ý học bạn liên quan đến câu tục ngữ: Học thầy không tày học bạn

Câu 4 :

Đáp án nào nói đúng nhất mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn” và “Không thầy đố mày làm nên”?

 • A

  Đối chọi nhau

 • B

  Phản bác ý kiến của nhau

 • C

  Bổ sung cho nhau

 • D

  Gần gũi, tương tự nhau

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hai câu tục ngữ có mối quan hệ bổ sung cho nhau.

Câu 5 :

Câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên liên quan đến truyền thống nào của dân tộc ta?

 • A

  Cần cù, sáng tạo

 • B

  Tôn sư trọng đạo

 • C

  Kiên cường, bất khuất

 • D

  Cần kiệm, liêm chính

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên liên quan đến truyền thống Tôn sư trọng đạo.

Câu 6 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả đã lấy dẫn chứng về ai để làm sáng tỏ cho luận điểm học thầy là quan trọng?

 • A

  Người thầy của danh họa Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi

 • B

  Người thầy của danh họa Picasso

 • C

  Người thầy của danh họa Levitan

 • D

  Người thầy của danh họa Monet

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả đã lấy dẫn chứng về người thầy của danh họa Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi để làm sáng tỏ cho luận điểm học thầy là quan trọng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Học thầy, học bạn, người thầy đã yêu cầu cậu bé Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi vẽ đi vẽ lại Trái Đất trong những buổi học đầu tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, người thầy đã yêu cầu cậu bé Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi vẽ đi vẽ lại quả trứng.

Câu 8 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả khẳng định học từ bạn có nhiều thuận lợi vì sao?

 • A

  Cùng trang lứa

 • B

  Cùng tâm lý

 • C

  Cùng hứng thú

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Học từ bạn thuận lợi vì cùng trang lứa, hứng thú, tâm lí thì sẽ thoải mái, dễ dàng.

Câu 9 :

Trong văn bản Học thầy, học bạn, tác giả đã đưa ra cách học nào từ bạn mang lại hiệu quả cho chúng ta?

 • A

  Chép bài của bạn

 • B

  Nhờ bạn dạy bài trước khi nghe thầy cô giảng

 • C

  Nhờ bạn chỉ dẫn và định hướng cho mình

 • D

  Thảo luận nhóm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã đưa ra cách thảo luận nhóm mang lại hiệu quả cho chúng ta

Câu 10 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn sau?

    Vai trò của người thầy có thể ví như ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối.

(Học thầy, học bạn – Nguyễn Thanh Tú)

 • A

  Điệp từ

 • B

  So sánh

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phép tu từ đã học.

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện phap so sánh (người thầy giống như ngọn hải đăng).

close