Trắc nghiệm Lý thuyết về từ đa nghĩa Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Từ nhiều nghĩa là gì?

 • A

  Là từ có từ một tới hai nghĩa trở lên

 • B

  Là từ có nghĩa đen và nghĩa bóng

 • C

  Là từ có ít nhất từ hai nghĩa trở lên

 • D

  Là từ chỉ có một nghĩa nhưng nhiều cách hiểu

Câu 2 :

Hiện tượng từ nhiều nghĩa là gì?

 • A

  Nghĩa xuất hiện đầu tiên được gọi là nghĩa gốc, từ nghĩa gốc suy ra nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ, hoán dụ

 • B

  Là việc tạo ra nhiều nghĩa mới cho từ

 • C

  Hiện tượng từ có nghĩa đen và nghĩa bóng

 • D

  Một từ có thể gọi tên được nhiều sự vật, hiện tượng

Câu 3 :

Trong từ nhiều nghĩa có những nghĩa nào sau đây?

 • A

  Nghĩa gốc và nghĩa đen

 • B

  Nghĩa bóng và nghĩa chuyển

 • C

  Nghĩa gốc và nghĩa chuyển

 • D

  Nghĩa gốc và nghĩa bóng

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “cổ chai” có phải từ có nghĩa chuyển của từ “cổ” không?

Không

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “ăn” trong câu “ăn cho ấm bụng” được dùng với nghĩa chuyển, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt?

 • A

  Mắt biếc

 • B

   Mắt na

 • C

  Mắt lưới

 • D

  Mắt cây

Câu 8 :

Nghĩa chuyển của từ “quả”?

 • A

  Quả tim

 • B

  Quả dừa

 • C

   Hoa quả

 • D

  Quả táo

Câu 9 :

Từ nào dưới đây không có nghĩa chuyển

 • A

  Mũi

 • B

  Mặt

 • C

  Đồng hồ

 • D

  Tai

Câu 10 :

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được?

 • A

  Com - pa

 • B

  Quạt điện

 • C

  Rèm

 • D

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ nhiều nghĩa là gì?

 • A

  Là từ có từ một tới hai nghĩa trở lên

 • B

  Là từ có nghĩa đen và nghĩa bóng

 • C

  Là từ có ít nhất từ hai nghĩa trở lên

 • D

  Là từ chỉ có một nghĩa nhưng nhiều cách hiểu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ nhiều nghĩa là từ có từ 2 nghĩa trở lên

Câu 2 :

Hiện tượng từ nhiều nghĩa là gì?

 • A

  Nghĩa xuất hiện đầu tiên được gọi là nghĩa gốc, từ nghĩa gốc suy ra nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ, hoán dụ

 • B

  Là việc tạo ra nhiều nghĩa mới cho từ

 • C

  Hiện tượng từ có nghĩa đen và nghĩa bóng

 • D

  Một từ có thể gọi tên được nhiều sự vật, hiện tượng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng chuyển nghĩa của từ, xuất phát từ nghĩa gốc, thông qua phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ

Câu 3 :

Trong từ nhiều nghĩa có những nghĩa nào sau đây?

 • A

  Nghĩa gốc và nghĩa đen

 • B

  Nghĩa bóng và nghĩa chuyển

 • C

  Nghĩa gốc và nghĩa chuyển

 • D

  Nghĩa gốc và nghĩa bóng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong từ nhiều nghĩa có:

+ Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

+ Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Từ tiếng Việt chỉ có một bộ phận có thể chuyển nghĩa

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “cổ chai” có phải từ có nghĩa chuyển của từ “cổ” không?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ cổ chai là nghĩa chuyển của từ cổ theo phương thức ẩn dụ

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “ăn” trong câu “ăn cho ấm bụng” được dùng với nghĩa chuyển, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ “ăn” trong câu “ăn cho ấm bụng” được dùng với nghĩa gốc

Câu 7 :

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt?

 • A

  Mắt biếc

 • B

   Mắt na

 • C

  Mắt lưới

 • D

  Mắt cây

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Mắt biếc là từ được hiểu theo nghĩa gốc

Câu 8 :

Nghĩa chuyển của từ “quả”?

 • A

  Quả tim

 • B

  Quả dừa

 • C

   Hoa quả

 • D

  Quả táo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Quả tim là từ chuyển nghĩa của từ quả theo phương thức ẩn dụ

Câu 9 :

Từ nào dưới đây không có nghĩa chuyển

 • A

  Mũi

 • B

  Mặt

 • C

  Đồng hồ

 • D

  Tai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ đồng hồ không có nghĩa chuyển

Câu 10 :

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được?

 • A

  Com - pa

 • B

  Quạt điện

 • C

  Rèm

 • D

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

 Từ lá có thể chuyển nghĩa được, trong các từ như lá lách, lá phổi, lá thép…

close