Trắc nghiệm Lý thuyết Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Thuyết minh là gì?

 • A

  Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật

 • B

  Tả lại vẻ ngoài củ đối tượng nào đó

 • C

  Trình bày diễn biến một vụ việc

 • D

  Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó

Câu 2 :

Thuyết minh thuật lại một sự việc được hiểu là:

 • A

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các món ăn độc đáo

 • B

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về lễ hội

 • C

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

 • D

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về đồ dùng trong gia đình

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Câu 4 :

Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro 

 • B

  Trái Đất – mẹ của muôn loài

 • C

  Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

 • D

  Hai cây phong

Câu 5 :

Đâu không phải đặc điểm chung của ba văn bản thuyết minh Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro, Trái Đất – mẹ của muôn loài, Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ?

 • A

  Trình bày khoa học, tri thức xác đáng

 • B

  Nêu lên sự kiện được thuật lại ở tiêu đề của văn bản.

 • C

  Chủ yếu sử dụng kiểu câu rút gọn, nhiều câu có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn,... để thuật lại sự kiện.

 • D

  Tóm tắt thông tin quan trọng về sự kiện bằng sa pô.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện phải viết theo lối truyền thống để tăng tính chân thực, đúng hay sai?​

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết theo những hình thức nào?

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Viết lên bảng

Viết lên tường

Viết ra cát

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước chuẩn bị viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc sao cho hợp lí.

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Dự kiến bố cục của bài

Câu 9 :

Sa pô trong bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện có vai trò gì?

 • A

  Nêu toàn bộ nội dung của sự kiện

 • B

  Giới thiệu tóm tắt về sự kiện

 • C

  Nêu nhân vật có trong sự kiện

 • D

  Cả ba phương án trên

Câu 10 :

Đâu không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự việc?

 • A

  Thuyết minh sông Cửa Long.

 • B

  Hội chợ sách.

 • C

  Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em.

 • D

  Lễ hội dân gian (hội Đền Hùng, hội Gióng, hội làng,...).

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thuyết minh là gì?

 • A

  Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật

 • B

  Tả lại vẻ ngoài củ đối tượng nào đó

 • C

  Trình bày diễn biến một vụ việc

 • D

  Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của đối tượng.

Câu 2 :

Thuyết minh thuật lại một sự việc được hiểu là:

 • A

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các món ăn độc đáo

 • B

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về lễ hội

 • C

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

 • D

  Giới thiệu, cung cấp tri thức về đồ dùng trong gia đình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Đáp án

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Lời giải chi tiết :

Các bước:

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Câu 4 :

Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

 • A

  Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro 

 • B

  Trái Đất – mẹ của muôn loài

 • C

  Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

 • D

  Hai cây phong

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Hai cây phong không phải là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.

Câu 5 :

Đâu không phải đặc điểm chung của ba văn bản thuyết minh Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro, Trái Đất – mẹ của muôn loài, Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ?

 • A

  Trình bày khoa học, tri thức xác đáng

 • B

  Nêu lên sự kiện được thuật lại ở tiêu đề của văn bản.

 • C

  Chủ yếu sử dụng kiểu câu rút gọn, nhiều câu có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn,... để thuật lại sự kiện.

 • D

  Tóm tắt thông tin quan trọng về sự kiện bằng sa pô.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Chủ yếu sử dụng kiểu câu rút gọn, nhiều câu có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn,... để thuật lại sự kiện không phải là đặc điểm chung của văn bản này.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện phải viết theo lối truyền thống để tăng tính chân thực, đúng hay sai?​

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện có thể viết theo lối truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết theo những hình thức nào?

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Viết lên bảng

Viết lên tường

Viết ra cát

Đáp án

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Lời giải chi tiết :

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết tay hoặc viết trên máy tính.

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước chuẩn bị viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc sao cho hợp lí.

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Dự kiến bố cục của bài

Đáp án

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Dự kiến bố cục của bài

Lời giải chi tiết :

Các bước:

- Chọn sự kiện để thuật lại. 

- Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

- Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

- Dự kiến bố cục của bài (theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin).

Câu 9 :

Sa pô trong bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện có vai trò gì?

 • A

  Nêu toàn bộ nội dung của sự kiện

 • B

  Giới thiệu tóm tắt về sự kiện

 • C

  Nêu nhân vật có trong sự kiện

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sa pô trong bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện có vai trò giới thiệu tóm tắt về sự kiện.

Câu 10 :

Đâu không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự việc?

 • A

  Thuyết minh sông Cửa Long.

 • B

  Hội chợ sách.

 • C

  Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em.

 • D

  Lễ hội dân gian (hội Đền Hùng, hội Gióng, hội làng,...).

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và suy nghĩ trả lời.

Lời giải chi tiết :

Thuyết minh sông Cửa Long không phải đề tài phù hợp thuyết minh thuật lại một sự việc.

close