Trắc nghiệm Lý thuyết về làm một bài thơ lục bát Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Một cặp lục bát gồm:

 • A

  Hai dòng 6 tiếng

 • B

  Hai dòng 8 tiếng

 • C

  Một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng

 • D

  Hai dòng 7 tiếng

Câu 2 :

Yêu cầu về nội dung khi làm một bài thơ lục bát là gì?

 • A

  Thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị….về cuộc sống.

 • B

  Thể hiện cá tính bản thân.

 • C

  Thể hiện cái nhìn độc đáo

 • D

  Thể hiện chân thực đời sống

Câu 3 :

Yêu cầu về ngôn ngữ khi làm một bài thơ lục bát là:

 • A

  Ngôn ngữ chính xác, sắc bén

 • B

  Ngôn ngữ trau chuốt, kiểu cách

 • C

  Ngôn ngữ hàm súc, gợi hình, gợi cảm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi sáng tác một bài thơ lục bát chỉ được sử dụng một biện pháp nghệ thuật”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Lục bát là thể thơ yêu cầu người viết tuân thủ quy định về:

 • A

  Số từ

 • B

  Vần 

 • C

  Thanh điệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cách gieo vần của một bài thơ lục bát như thế nào?

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ tám của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ tám của dòng lục tiếp theo.

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ tám của dòng lục tiếp theo.

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thơ lục bát thường ngắt nhịp như thế nào?

Ngắt nhịp chẵn

Ngắt nhịp lẻ

Ngắt nhịp lẻ xen với nhịp chẵn

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Các tiếng ở vị trí 1,3,5,7 phải tuân thủ quy định theo luật bằng trắc”

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo quy định trong thơ lục bát, tiếng thứ 4 trong bài là thanh:

Thanh bằng

Thanh trắc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo quy định trong thơ lục bát, trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng thì tiếng thứ 8 là thanh:

Thanh bằng

Thanh trắc

Câu 11 :

Vần được gieo trong đoạn thơ sau:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

 • A

  lâu

 • B

  âu

 • C

  mày

 • D

  đi

Câu 12 :

Thanh điệu đúng của bài ca dao sau là:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

 • A

  Dòng 6: T – T – T

  Dòng 8: T – T – B - B

 • B

  Dòng 6: B – T – B

  Dòng 8: B – T – B - B

 • C

  Dòng 6: T – T – B

  Dòng 8: B – T – B - B

 • D

  Dòng 6: T – T – B

  Dòng 8: B– B – T- T

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Một cặp lục bát gồm:

 • A

  Hai dòng 6 tiếng

 • B

  Hai dòng 8 tiếng

 • C

  Một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng

 • D

  Hai dòng 7 tiếng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một cặp lục bát gồm một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát).

Câu 2 :

Yêu cầu về nội dung khi làm một bài thơ lục bát là gì?

 • A

  Thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị….về cuộc sống.

 • B

  Thể hiện cá tính bản thân.

 • C

  Thể hiện cái nhìn độc đáo

 • D

  Thể hiện chân thực đời sống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Về nội dung: Thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị….về cuộc sống.

Câu 3 :

Yêu cầu về ngôn ngữ khi làm một bài thơ lục bát là:

 • A

  Ngôn ngữ chính xác, sắc bén

 • B

  Ngôn ngữ trau chuốt, kiểu cách

 • C

  Ngôn ngữ hàm súc, gợi hình, gợi cảm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu ngôn ngữ: Ngôn ngữ hàm súc, gợi hình, gợi cảm

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi sáng tác một bài thơ lục bát chỉ được sử dụng một biện pháp nghệ thuật”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi sáng tác một bài thơ lục bát có thể sử dụng kết hợp các biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, điệp từ, điệp ngữ…để tạo những liên tưởng độc đáo, thú vị.

Câu 5 :

Lục bát là thể thơ yêu cầu người viết tuân thủ quy định về:

 • A

  Số từ

 • B

  Vần 

 • C

  Thanh điệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lục bát là thể thơ yêu cầu người viết tuân thủ quy định về số từ, vần, nhịp, thanh điệu,…khá chặt chẽ.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cách gieo vần của một bài thơ lục bát như thế nào?

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ tám của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ tám của dòng lục tiếp theo.

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ tám của dòng lục tiếp theo.

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.

Đáp án

Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.

Lời giải chi tiết :

Gieo vần: Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng hát kế nó, tiếng thứ tám của dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thơ lục bát thường ngắt nhịp như thế nào?

Ngắt nhịp chẵn

Ngắt nhịp lẻ

Ngắt nhịp lẻ xen với nhịp chẵn

Đáp án

Ngắt nhịp chẵn

Lời giải chi tiết :

Ngắt nhịp: thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn như 2/2/2; 2/4/2,..

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Các tiếng ở vị trí 1,3,5,7 phải tuân thủ quy định theo luật bằng trắc”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Các tiếng ở vị trí 1,3,5,7 có thể được phối thanh tự do.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo quy định trong thơ lục bát, tiếng thứ 4 trong bài là thanh:

Thanh bằng

Thanh trắc

Đáp án

Thanh bằng

Thanh trắc

Lời giải chi tiết :

Theo quy định trong thơ lục bát, tiếng thứ 4 trong bài là thanh trắc.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo quy định trong thơ lục bát, trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng thì tiếng thứ 8 là thanh:

Thanh bằng

Thanh trắc

Đáp án

Thanh bằng

Thanh trắc

Lời giải chi tiết :

Theo quy định trong thơ lục bát, trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng thì tiếng thứ 8 bắt buộc là thanh bằng.

Câu 11 :

Vần được gieo trong đoạn thơ sau:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

 • A

  lâu

 • B

  âu

 • C

  mày

 • D

  đi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiếng cuối cùng của dòng lục và tiếng thứ sáu của dòng bát.

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao trên gieo vần “âu”

Câu 12 :

Thanh điệu đúng của bài ca dao sau là:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

 • A

  Dòng 6: T – T – T

  Dòng 8: T – T – B - B

 • B

  Dòng 6: B – T – B

  Dòng 8: B – T – B - B

 • C

  Dòng 6: T – T – B

  Dòng 8: B – T – B - B

 • D

  Dòng 6: T – T – B

  Dòng 8: B– B – T- T

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại thanh điệu

Lời giải chi tiết :

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

T – T - B

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

B – T – B - B

 

close