Trắc nghiệm Lý thuyết về Từ đơn, từ phức Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Khái niệm chính xác và đầy đủ nhất về từ

 • A

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

 • B

  Từ là yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được dùng tạo câu

 • C

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa, dùng độc lập, để tạo câu.

 • D

  Từ được tạo thành từ một tiếng.

Câu 2 :

Đơn vị cấu tạo từ là gì?

 • A

  Tiếng

 • B

  Từ

 • C

  Chữ cái

 • D

  Nguyên âm

Câu 3 :

Từ tiếng Việt được chia làm mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 4 :

Từ phức bao gồm những loại nào dưới đây?

 • A

  Từ đơn và từ ghép

 • B

  Từ đơn và từ láy

 • C

  Từ đơn

 • D

  Từ ghép và từ láy

Câu 5 :

Từ phức gồm mấy tiếng

 • A

  Hai hoặc nhiều hơn hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Nhiều hơn ba

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây chứa các từ đơn?

 • A

  Bàn ghế, nhà cửa, bút

 • B

  Bút, thước, học sinh

 • C

  Bàn, ghế, bút, áo

 • D

  Nô đùa, trường, lớp

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là từ phức?

Bàn

Học sinh

Trường học

Cây

Cặp

Câu 9 :

Sự giống nhau của từ đơn và từ phức là gì?

 • A

  Đều có phát âm giống nhau

 • B

  Đều có số tiếng không giới hạn

 • C

  Đều dùng để chỉ người

 • D

  Đều là các từ có nghĩa

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Phân biệt sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức dựa trên yếu tố nào?

Âm thanh phát ra

Số tiếng có trong từ

Đối tượng từ đề cập

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khái niệm chính xác và đầy đủ nhất về từ

 • A

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

 • B

  Từ là yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được dùng tạo câu

 • C

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa, dùng độc lập, để tạo câu.

 • D

  Từ được tạo thành từ một tiếng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ là yếu tố ngôn ngữ với 2 đặc điểm cơ bản: có nghĩa, được dùng độc lập tạo câu.

Câu 2 :

Đơn vị cấu tạo từ là gì?

 • A

  Tiếng

 • B

  Từ

 • C

  Chữ cái

 • D

  Nguyên âm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.

Câu 3 :

Từ tiếng Việt được chia làm mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ tiếng Việt được chia làm 2 loại chính: từ đơn và từ phức

Câu 4 :

Từ phức bao gồm những loại nào dưới đây?

 • A

  Từ đơn và từ ghép

 • B

  Từ đơn và từ láy

 • C

  Từ đơn

 • D

  Từ ghép và từ láy

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Từ phức từ có hai tiếng trở lên. Gồm từ láy và từ ghép

Câu 5 :

Từ phức gồm mấy tiếng

 • A

  Hai hoặc nhiều hơn hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Nhiều hơn ba

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ phức có 2 tiếng hoặc từ 2 tiếng trở lên.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ đơn

Lời giải chi tiết :

- Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên.

Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây chứa các từ đơn?

 • A

  Bàn ghế, nhà cửa, bút

 • B

  Bút, thước, học sinh

 • C

  Bàn, ghế, bút, áo

 • D

  Nô đùa, trường, lớp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ đơn

Lời giải chi tiết :

Các từ đơn: Bàn, ghế, bút, áo

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là từ phức?

Bàn

Học sinh

Trường học

Cây

Cặp

Đáp án

Học sinh

Trường học

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ phức

Lời giải chi tiết :

“Học sinh” và “trường học” là từ phức.

Câu 9 :

Sự giống nhau của từ đơn và từ phức là gì?

 • A

  Đều có phát âm giống nhau

 • B

  Đều có số tiếng không giới hạn

 • C

  Đều dùng để chỉ người

 • D

  Đều là các từ có nghĩa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần so sánh từ đơn và từ phức

Lời giải chi tiết :

Sự giống nhau của từ đơn và từ phức là các từ này đều là các từ có nghĩa.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Phân biệt sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức dựa trên yếu tố nào?

Âm thanh phát ra

Số tiếng có trong từ

Đối tượng từ đề cập

Đáp án

Số tiếng có trong từ

Phương pháp giải :

Em xem lại phần so sánh từ đơn và từ phức

Lời giải chi tiết :

Phân biệt sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức dựa trên số tiếng có trong từ.

close