Trắc nghiệm Lý thuyết về Tóm tắt nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tóm tắt nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ được hiểu là:

 • A

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ.

 • B

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng video

 • C

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng âm thanh.

 • D

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng lời nói.

Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu về nội dung khi tóm tắt văn bản?

 • A

  Tóm tắt đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.

 • B

  Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

 • C

  Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần đoạn, ý chính trong văn bản

 • D

  Thể hiện được nội dung chi tiết của văn bản.

Câu 3 :

 Yêu cầu về hình thức khi tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là:

 • A

  Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu.

 • B

  Sáng rõ, có tính chất thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng.

 • C

  Ngôn ngữ chau truốt, giàu hình ảnh.

 • D

  Đáp án A và B

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng quy trình tóm tắt văn bản bằng sơ đồ.

Kiểm tra sơ đồ đã vẽ

Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

Câu 5 :

Khi đọc văn bản cần tóm tắt, chúng ta phải xác định những gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Xác định văn bản gồm bao nhiêu phần, đoạn và mối quan hệ giữa chúng.

 • B

  Xác định các dụng cụ để vẽ sơ đồ.

 • C

  Xác định nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ.

 • D

  Xác định từ khóa, ý chính của từng phần, đoạn

Câu 6 :

Chi tiết nào dưới đây không cần thiết để đưa vào tóm tắt trong sơ đồ tư duy của văn bản Thánh Gióng?

 • A

  Thánh gióng được sinh ra một cách kì lạ

 • B

  Thánh gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

 • C

  Thánh gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

 • D

  Trong làng có hai vợ chồng ông lão vừa hiền lành lại chăm chỉ.

Câu 7 :

Trong các sự việc của văn bản Bánh chưng bánh giày, sự việc nào cần được đưa vào tóm tắt?

 • A

  Lang Liêu mất mẹ sớm

 • B

  Lang Liêu là người hiền lành

 • C

  Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

 • D

  Vua Hùng khen bánh ngon

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Thánh Gióng theo đúng trình tự văn bản tóm tắt.

Thánh Gióng về trời

Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ

Thánh Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

Thánh Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

Thánh Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước.

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Bánh chưng bánh giày theo đúng trình tự văn bản tóm tắt.

Lang Liêu được thần báo mộng

Vua Hùng ra lời thách đố chọn người nối ngôi

Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giày

Lang Liêu dâng bánh lên lễ Tiên Vương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tóm tắt nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ được hiểu là:

 • A

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ.

 • B

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng video

 • C

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng âm thanh.

 • D

  Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng lời nói.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ.

Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu về nội dung khi tóm tắt văn bản?

 • A

  Tóm tắt đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.

 • B

  Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

 • C

  Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần đoạn, ý chính trong văn bản

 • D

  Thể hiện được nội dung chi tiết của văn bản.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại yêu cầu về nội dung

 

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu về nội dung:

- Tóm tắt đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.

- Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

- Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần đoạn, ý chính trong văn bản

- Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.

Câu 3 :

 Yêu cầu về hình thức khi tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là:

 • A

  Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu.

 • B

  Sáng rõ, có tính chất thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng.

 • C

  Ngôn ngữ chau truốt, giàu hình ảnh.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Em xem lại yêu cầu về hình thức

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu về hình thức:

- Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu.

- Sáng rõ, có tính chất thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng.

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng quy trình tóm tắt văn bản bằng sơ đồ.

Kiểm tra sơ đồ đã vẽ

Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

Đáp án

Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

Kiểm tra sơ đồ đã vẽ

Lời giải chi tiết :

Quy trình viết:

- Bước 1: Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt

- Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

- Bước 3: Kiểm tra sơ đồ đã vẽ

Câu 5 :

Khi đọc văn bản cần tóm tắt, chúng ta phải xác định những gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Xác định văn bản gồm bao nhiêu phần, đoạn và mối quan hệ giữa chúng.

 • B

  Xác định các dụng cụ để vẽ sơ đồ.

 • C

  Xác định nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ.

 • D

  Xác định từ khóa, ý chính của từng phần, đoạn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại bước 1

Lời giải chi tiết :

Thể loại: văn bản thuyết minh.

Câu 6 :

Chi tiết nào dưới đây không cần thiết để đưa vào tóm tắt trong sơ đồ tư duy của văn bản Thánh Gióng?

 • A

  Thánh gióng được sinh ra một cách kì lạ

 • B

  Thánh gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

 • C

  Thánh gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

 • D

  Trong làng có hai vợ chồng ông lão vừa hiền lành lại chăm chỉ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại nội dung văn bản Thánh Gióng

Lời giải chi tiết :

Chi tiết: Trong làng có hai vợ chồng ông lão vừa hiền lành lại chăm chỉ là chi tiết phụ, không đưa vào sơ đồ.

Câu 7 :

Trong các sự việc của văn bản Bánh chưng bánh giày, sự việc nào cần được đưa vào tóm tắt?

 • A

  Lang Liêu mất mẹ sớm

 • B

  Lang Liêu là người hiền lành

 • C

  Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

 • D

  Vua Hùng khen bánh ngon

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Bánh chưng bánh giày.

Lời giải chi tiết :

Sự việc chính: Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua.

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Thánh Gióng theo đúng trình tự văn bản tóm tắt.

Thánh Gióng về trời

Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ

Thánh Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

Thánh Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

Thánh Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước.

Đáp án

Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ

Thánh Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

Thánh Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

Thánh Gióng về trời

Thánh Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước.

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Thánh Gióng.

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp: 

- Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ

- Thánh Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

- Thánh Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

- Thánh Gióng về trời

- Thánh Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Bánh chưng bánh giày theo đúng trình tự văn bản tóm tắt.

Lang Liêu được thần báo mộng

Vua Hùng ra lời thách đố chọn người nối ngôi

Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giày

Lang Liêu dâng bánh lên lễ Tiên Vương

Đáp án

Vua Hùng ra lời thách đố chọn người nối ngôi

Lang Liêu được thần báo mộng

Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giày

Lang Liêu dâng bánh lên lễ Tiên Vương

Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Thánh Gióng.

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp: 

- Vua Hùng ra lời thách đố chọn người nối ngôi

- Lang Liêu được thần báo mộng

- Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giày

- Lang Liêu dâng bánh lên lễ Tiên Vương

- Lang Liêu được chọn lên nối ngôi vua

close