Bài 94 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 VBT toán 3 bài 94 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạnthẳng BC, trung điểm P của đoạn thẳng DC, trung điểm Q của đoạn thẳng AD trong hình bên (bằng cách tô đậm rồi ghi tên mỗi điểm đó).

Sau đó viết tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ chấm :

AM = ……… ;             ……… = NC

DP = ………;              ……… = AQ. 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Trung điểm của một đoạn thẳng nằm cách đều hai điểm đầu của đoạn thẳng và chia đoạn thẳng đó thành hai phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle AM = MB = {1 \over 2}AB\) 

\(\displaystyle BN = NC = {1 \over 2}BC\)

\(\displaystyle DP = PC = {1 \over 2}DC\)

\(\displaystyle DQ = AQ = {1 \over 2}AD\)

Bài 2

Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó :

a) AB = 4cm

b) MN = 6cm

 

Phương pháp giải:

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng rồi chia thành hai phần bằng nhau.

Đánh dấu điểm trên đoạn thẳng đã cho. 

Lời giải chi tiết:

a)

– Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm.

- Chia nhẩm : 4cm : 2 = 2cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm I trên đoạn thẳng AB sao cho I tương ứng với vạch 2cm của thước. Trung điểm I của thước đã được xác định.

 

b)

– Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 6cm.

- Chia nhẩm : 6cm : 2 = 3cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm M, mép thước trùng với đoạn thẳng MN, chấm điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho O tương ứng với vạch 3 của thước. Trung điểm O của thước đã được xác định.

Bài 3

Thực hành:

a) Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

b) Tương tự : Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

 

Phương pháp giải:

 Đọc từng bước rồi gấp tờ giấy theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Tự thực hành gấp giấy.

Bài 4

Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD, dùng thước nối các trung điểm đó sẽ được hình vuông MNPQ. Tô màu hình vuông MNPQ.

 

Phương pháp giải:

 - Dùng thước đo các cạnh rồi đánh dấu trung điểm của mỗi cạnh.

- Nối các điểm vừa vẽ được để tạo thành hình vuông.

- Tô màu theo ý thích. 

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close