Bài 65 : Bảng chia 9

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng chia 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bài 2

Tính nhẩm :

9 ⨯ 6          9 ⨯ 7          9 ⨯ 5             9 ⨯ 8

54 : 9         63 : 9         45 : 9             72 : 9

54 : 6         63 : 7        45 : 5             72 : 8 

Phương pháp giải:

 Tìm kết quả phép nhân 9 rồi điền nhanh kết quả của 2 phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 6 = 54            9 ⨯ 7 = 63

54 : 9 = 6            63 : 9 = 7

54 : 6 = 9            63 : 7 = 9

             9 ⨯ 5 = 45           9 ⨯ 8 = 72

              45 : 9 = 5            72 : 9 = 8

              45 : 5 = 9            72 : 8 = 9

Bài 3

Có 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu đang có chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi can có số lít dầu là :

27 : 9 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít. 

Bài 4

 Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi có mấy can dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 27 chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Số can dầu là :

27 : 9 = 3 (can) 

Đáp số : 3 can.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close