Bài 29 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 3 bài 29 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đặt tính rồi tính và viết (theo mẫu) :

96 : 3                88 : 4              90 : 3

45 : 6             48 : 5              38 : 4 

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép chia.

- Tìm kết quả phép chia và trình bày theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt tính và tính của mỗi phép chia rồi điền Đ hoặc S vào ô vuông.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của các phép chia đó là :

A. 1           B. 2           C. 3             D. 4 

Phương pháp giải:

 Trong một phép chia, số dư lớn nhất là số kém số chia một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Trong phép chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể là 4.

Chọn D. 4

Bài 4

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Trong phép chia có dư với số chia là 6, số dư có thể là ….. hoặc ….. hoặc ….. hoặc ….. hoặc ….. 

Phương pháp giải:

 Tìm các số dư của phép chia với 6 rồi điền vào chỗ trống.

Số dư có giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn số chia một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Trong phép chia có dư với số chia là 6, số dư có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5. 

Loigiaihay.com

 • Bài 30 : Bảng nhân 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 VBT toán 3 bài 30 : Bảng nhân 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 31 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 VBT toán 3 bài 31 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 33 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 33 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : Bảng chia 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 3 bài 34 : Bảng chia 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close