Bài 120 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 120 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

3 lò : 9345 viên gạch

1 lò : .... viên gạch ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên gạch của cả 3 lò chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi lò có số viên gạch là :

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số : 3115 viên. 

Bài 2

Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng có 1020 gói mì. Hỏi trong 8 thùng có bao nhiêu gói mì ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 thùng : 1020 gói

8 thùng : .... gói ?

- Tìm số gói mì trong 1 thùng.

- Tìm số gói mì trong 8 thùng.

Lời giải chi tiết:

Mỗi thùng có số gói mì là :

1020 : 5 = 204 (gói)

8 thùng có số gói mì là :

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số : 1632 gói. 

Bài 3

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Tóm tắt

8 tấm vải : 800m

5 tấm vải : … m ? 

Phương pháp giải:

- Lập một bài toán dựa vào các thông tin trong tóm tắt.

- Giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Bài toán : 8 tấm vải dài 800m. Hỏi 5 tấm vải như thế dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Một tấm vải dài số mét là:

800 : 8 = 100 (m)

5 tấm vải như thế dài số mét là:

100 x 5 = 500 (m)

Đáp số: 500m vải.

Bài 4

Tính giá trị của biểu thức :

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = ... = ...

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = ... = ... 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

                       = 2715

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

                       = 2760

 Loigiaihay.com

 • Bài 121 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 121 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close