Bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 3 bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính nhẩm :

a) 50000 + 40000 = ...

    90000 – 20000 = ...

b) 42000 + 6000 = ...

    86000 – 4000 = ...

c) 40000 x 2 = ...

    80000 : 4 = ...

d) 12000 x 3 = ...

    72000 : 8 = ... 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính giữa các số khác 0 rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 50000 + 40000 = 90 000

    90000 – 20000 = 70 000

b) 42000 + 6000 = 48000

    86000 – 4000 = 82000

c) 40000 x 2 = 80000                  

    80000 : 4 = 20000 

d) 12000 x 3 = 36000

    72000 : 8 = 9000

Bài 2

 Đặt tính rồi tính :

28439 + 34256         64217 + 19547

91584 – 65039         36950 – 8924

614 x 7                     9438 x 2

33888 : 8                  31175 : 5 

Phương pháp giải:

 Vận dụng cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 đã học.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có                : 50 000 áo sơ mi

Lần đầu bán : 28 000 sơ mi

Lần sau bán : 17 000 sơ mi

Còn lại         : ... sơ mi ?

- Tìm số áo sơ mi bán được trong cả hai lần.

- Tìm số áo sơ mi còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số áo mà xí nghiệp bán trong hai lần là :

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Số áo còn lại trong xí nghiệp là :

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo.

Cách khác :

Số áo sơ mi còn lại sau khi bán lần đầu là:

50000 – 28000 = 22000 (áo)

Số áo sơ mi xí nghiệp đó còn lại là :

22000 – 17000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close