Bài 156 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT toán 3 bài 156 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức :

a) (10728 + 11605) x 2 =

b) (45728 – 24811) x 4 =

c) 40435 – 32528 : 4 =

d) 82915 – 15283 x 3 = 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính theo thứ tự nhân, chia trước; cộng, trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

a) (10728 + 11605) x 2 = 22333 ⨯ 2

                                     = 44666

b) (45728 – 24811) x 4 = 20917 ⨯ 4

                                      = 83668

c) 40435 – 32528 : 4 = 40435 – 8132

                                  = 32303

d) 82915 – 15283 x 3 = 82915 – 45849

                                   = 37066

Bài 2

Năm 2013 có 365 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ? 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 365 cho 7; kết quả là số tuần lễ, số dư là số ngày còn thừa. 

Lời giải chi tiết:

      1 tuần = 7 ngày

Ta có : 365 : 7 = 52 dư 1.

Vậy năm 2013 có 52 tuần và 1 ngày.

         Đáp số : 52 tuần và 1 ngày.

Bài 3

Có 16 560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

8 xe : 16 560 viên gạch

3 xe : … viên gạch ?

- Tìm số viên gạch một xe chở được.

- Tìm số viên gạch 3 xe chở được.

Lời giải chi tiết:

Một xe chở được số viên gạch là :

16560 : 8 = 2070 (viên)

Ba xe chở được số viên gạch là : 

2070 ⨯ 3 = 6210 (viên)

Đáp số : 6210 viên

Bài 4

Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ? 

Phương pháp giải:

- Đổi chu vi về số có một đơn vị đo độ dài.

-  Tính độ dài một cạnh của hình vuông.

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

3dm 2cm = 32cm

Cạnh hình vuông dài là :

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là :

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Đáp số : 64cm

 Loigiaihay.com

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải phần 1, phần 2 trang 84, 85 VBT toán 3 tập 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 155 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close