Bài 12 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một cửa hàng buổi sáng bán được 525kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 135kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số ki-lô-gam gạo bán được trong buổi sáng trừ đi 135kg.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là :

525 – 135 = 390 (kg)

Đáp số : 390kg.

Bài 2

Đội Một trồng được 345 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 83 cây. Hỏi :

a) Đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

b) Hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

a) Muốn tìm lời giải ta lấy số cây đội Một trồng được cộng với 83 cây.

b) Lấy số cây đội Một trồng được cộng với số cây đội Hai trồng được.

Lời giải chi tiết:

a) Đội Hai trồng được số cây là :

       345 + 83 = 428 (cây)

b) Cả hai đội trồng được số cây là :

       428 + 345 = 773 (cây)

                 Đáp số : a) 428 cây

                              b) 773 cây.

Bài 3

Khối lớp Ba có 85 bạn nam và 92 bạn nữ. Hỏi :

a) Khối lớp Ba có tất cả bao nhiêu bạn ?

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu bạn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

a) Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn nam cộng với số bạn nữ. 

b) Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn nữ trừ đi số bạn nam.

Lời giải chi tiết:

a) Khối lớp Ba có tất cả số bạn là :

          92 + 85 = 177 (bạn)

b) Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam số bạn là :

         92 – 85 = 7 (bạn)

               Đáp số : a) 177 bạn

                            b) 7 bạn.

Bài 4

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

 

Phương pháp giải:

- Dựa vào số liệu và hình ảnh trong tóm tắt, lập một đề toán. 

- Muốn tìm lời giải ta lấy số lít của thùng to trừ đi số lít của thùng bé.

Lời giải chi tiết:

Bài toán :

Thùng to đựng được 200 lít xăng; thùng bé đựng được 120 lít. Hỏi thùng to nhiều hơn thùng bé bao nhiêu lít xăng ?

Bài giải

Thùng to nhiều hơn thùng bé số lít là :

200 – 120 = 80 (l)

Đáp số : 80l. 

Loigiaihay.com

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close