Bài 112 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 112 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

2718 : 9                                        3250 : 8

5609 : 7                                        3623 : 6  

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được \(\displaystyle {1 \over 5}\) số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Cần sửa : 2025m

Đã sửa : \(\displaystyle {1 \over 5}\) số mét đường ống

Còn lại : ... m ?

- Tính số mét ống nước đã sửa : Lấy 2025 chia cho 5.

- Tính số mét đường ống cần sửa còn lại : Lấy 2025m trừ đi kết quả phép chia vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

Đội đã sửa được số mét đường ống là :

             2025 : 5 = 405 (m)

Đội đó còn phải sửa chữa số mét đường ống nữa là :

             2025 – 405 = 1620 (m)

                                   Đáp số : 1620m.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép chia rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 113 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 113 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 114 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 114 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 3 bài 116 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 117 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close