Bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 3 bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xem giờ đồng hồ đang chỉ và giờ đó thuộc buổi nào trong ngày rồi hoàn thiện câu.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Nối (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

- Xem giờ của đồng hồ kim rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ.

- Đọc giờ theo dạng 24 giờ : Lấy giờ đồng hồ kim đang chỉ cộng với 12 giờ. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số ?

              Một chương trình trên ti vi kéo dài trong ….. phút.

Phương pháp giải:

 Tính khoảng thời gian trôi qua giữa hai đồng hồ rồi điền số phút thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Đồng hồ A đang chỉ 11 giờ.

Đồng hồ B đang chỉ 11 giờ 30 phút.

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút.

Bài 4

Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

Phương pháp giải:

- Xem giờ trên đồng hồ A. 

- Xác định thời điểm 25 phút sau.

- Vẽ thêm kim phút vào đồng hồ B để được thời điểm vừa tìm ở trên.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

 • Bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 3 bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 120 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 121 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close