Bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi viết (theo mẫu) :

  

25 : 5              42 : 2             99 : 3

30 : 4             38 : 5            49 : 6

c) 26 : 3          32 : 4           60 : 6              55 : 5 

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép chia.

- Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với …………… rồi cộng với …………… 

Phương pháp giải:

 - Phép chia có số bị chia là a; số chia là b; thương là c và số dư là r thì em luôn có a = c x b + r.

Lời giải chi tiết:

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.  

 Loigiaihay.com

 • Bài 29 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 3 bài 29 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 30 : Bảng nhân 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 VBT toán 3 bài 30 : Bảng nhân 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 31 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 VBT toán 3 bài 31 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 33 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 33 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close