Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 2 ⨯ 2                    3 ⨯ 3                 4 ⨯ 4                 5 ⨯ 5

    2 ⨯ 4                    3 ⨯ 5                 4 ⨯ 2                 5 ⨯ 7

    2 ⨯ 6                    3 ⨯ 7                 4 ⨯ 6                 5 ⨯ 9

    2 ⨯ 8                    3 ⨯ 9                 4 ⨯ 8                 5 ⨯ 3

b) 200 ⨯ 4            300 ⨯ 2            400 ⨯ 2              500 ⨯ 1

    200 ⨯ 2            300 ⨯ 3            100 ⨯ 4              100 ⨯ 3

Phương pháp giải:

a) Nhẩm các phép tính nhân trong phạm vi 5 rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Nhân chữ số hàng trăm của thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vửa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2 ⨯ 2 = 4        3 ⨯ 3 = 9        4 ⨯ 4 = 16        5 ⨯ 5 = 25

    2 ⨯ 4 = 8        3 ⨯ 5 = 15       4 ⨯ 2 = 8         5 ⨯ 7 = 35

    2 ⨯ 6 = 12      3 ⨯ 7 = 21       4 ⨯ 6 = 24        5 ⨯ 9 = 45

    2 ⨯ 8 = 16      3 ⨯ 9 = 27       4 ⨯ 8 = 32        5 ⨯ 3 = 15

b) 200 ⨯ 4 = 800         300 ⨯ 2 = 600           400 ⨯ 2 = 800           500 ⨯ 1= 500

   200 ⨯ 2 = 400          300 ⨯ 3 = 900           100 ⨯ 4 = 400           100 ⨯ 3 = 300

Bài 2

Tính :

a) 5 ⨯ 3 + 15

b) 4 ⨯ 7 – 28

c) 2 ⨯ 1 ⨯ 8 

Phương pháp giải:

 - Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

                    = 30

b) 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

                    = 0

c) 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

                  = 16

Bài 3

Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số người của mỗi hàng nhân với số hàng ghế. 

Lời giải chi tiết:

Trong buổi họp đó có số người là :

5 ⨯ 8 = 40 (người)

       Đáp số : 40 người. 

Bài 4

Tính chu vi hình vuông ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ :

 

Phương pháp giải:

- Muốn tính chu vi hình vuông ta tìm tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

- Nếu phép cộng các số hạng giống nhau thì có thể viết thành phép tính nhân. 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình vuông ABCD là :

200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

          Đáp số : 800cm. 

Chú ý : Có thể viết 200 + 200 + 200 + 200  thành 200 x 4.

Bài 5

Nối phép tính với kết quả đúng :

                                          

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các phép nhân

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close