Bài 155 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

14 phút : 7km

36 phút : … km ?

- Tìm thời gian đi hết 1km.

- Tìm 36 phút đi được bao nhiêu ki-lô-mét. 

Lời giải chi tiết:

1km đi mất số phút là :

      14 : 7 = 2 (phút)

36 phút đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là :

      36 : 2 = 18 (km)

           Đáp số : 18km.

Bài 2

Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để được 35kg kẹo ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

56kg : 8 hộp

35kg : … hộp ?

- Tìm khối lượng của một hộp.

- Tìm 35kg đựng trong bao nhiêu hộp như thế.

Lời giải chi tiết:

Một hộp kẹo nặng số ki-lô-gam là :

56 : 8 = 7 (kg)

35kg kẹo thì cần số hộp là :

35 : 7 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp.

Bài 3

Điền dấu x hoặc : vào ô trống

 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân thì giá trị của số ban đầu tăng.

- Thực hiện phép chia thì giá trị của số ban đầu giảm.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Cho biết :

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Điền số thích hợp vào bảng.

- Tính tổng rồi điền vào ô thích hợp trong bảng. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 156 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT toán 3 bài 156 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải phần 1, phần 2 trang 84, 85 VBT toán 3 tập 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close